Bakanlıklar Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi: 26.06.1999 Cumartesi Sayı: 23737 (Asıl) 
Devlet Bakanlığından;  
 
GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİSİKLET VE TRİATLON YARIŞMA VE HAKEM YÖNETMELİĞİ
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM 
GENEL HÜKÜMLER

            AMAÇ
            Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; ülkemizde bisiklet ve triatlon ile ilgili olarak yarışma ve hakemlere ilişkin her türlü konunun; Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI), Avrupa Bisiklet Birliği (UEC), Uluslararası Triatlon Birliği (ITU) ve Avrupa Triatlon Birliği (ETU) tarafından belirlenen uluslararası kural ve usullere uygun olarak yönetimi hususunda uygulanacak usul ve esasları belirlemektir. 

            KAPSAM
            Madde 2- Bu Yönetmelik, bisiklet ve triatlon sporlarıyla ilgili yarışma ve hakemler ile bisiklet ve triatlon sporlarına ilişkin diğer hususları kapsar. 

            DAYANAK
            Madde 3- Bu Yönetmelik, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 ve 10 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

            TANIMLAR
            Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen, 

            Genel Müdürlük   : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nü, 

            Federasyon         : Türkiye Bisiklet ve Triatlon Federasyonu'nu, 

            UCI                      : Uluslararası Bisiklet Birliği'ni, 

            UEC                    : Avrupa Bisiklet Birliği'ni, 

            ITU                      : Uluslararası Triatlon Birliği'ni, 

            ETU                    : Avrupa Triatlon Birliği'ni, 

            Sporcu               : Spor kulüplerinde tescilli olarak spor yapan kişileri, 

            Hakem               : Bisiklet ve Triatlon yarışmalarının yönetimi için 
                                        Federasyon veya yetki verdiği kurullar tarafından atanan 
                                        ve bu konuda eğitim almış kişileri, ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 
ESAS HÜKÜMLER

            UYGULAMAYA DAİR ESASLAR
            Madde 5- Ülkemizde bisiklet ve triatlon sporları ile ilgili olarak Federasyonca uygulanacak esaslar şunlardır: 

            a) Bisiklet ve triatlon ile ilgili olarak, yarışma ve hakemlere ilişkin her türlü konuda; UCI, UEC, ITU ve ETU tarafından belirlenen uluslararası usul ve esaslar uygulanır. Uluslararası usul ve esaslara uygun olarak çıkarılacak talimatlar, Federasyon Yönetim Kurulu veya yetki vereceği teknik kurulca hazırlanır. 

            b) Federasyonca hazırlanacak talimatlar Genel Müdür onayı ile yürürlüğe girer. 

            c) Bu Yönetmelik çerçevesinde çıkarılacak talimatlar ve uygulamalar konusunda Federasyon doğrudan Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri ile yazışma yapabilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
SON HÜKÜMLER

            YÖNETMELİKTE YER ALMAYAN HUSUSLAR
            Madde 6- Uluslararası usul ve esaslara göre çıkarılacak talimatta hüküm bulunmaması halinde, karar alma yetkisi Federasyona aittir. Federasyonun uluslararası usul ve esaslara göre alacağı kararlar Genel Müdürün onayı ile 
yürürlüğe girer. 

            YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN MEVZUAT
            Madde 7- 17/3/1969 tarihli ve 13150 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bisiklet Müsabaka Yönetmeliği ile Bisiklet ve Hakem Yönetmeliği yürürlükten kalkar. 

            YÜRÜRLÜK
            Madde 8- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            YÜRÜTME
            Madde 9- Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.