Bakanlıklar Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi: 05.08.1999 Perşembe Sayı: 23777 (Asıl) 
Devlet Bakanlığından;  
 
ULUSLARARASI SPOR YARIŞMALARINDA TÜRKİYEYİ TEMSİL EDEN SPORCULARA MİLLİ SPORCU BELGESİ VERİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK 
 
  
BİRİNCİ BÖLÜM 
GENEL HÜKÜMLER 

            AMAÇ 
            Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; uluslararası spor yarışmalarında Türkiye'yi temsil görevini alan sporcuların, bu göreve ait durumlarını açıklamak ve bu niteliklerinden dolayı kanun, yönetmelik ve talimatlarla kendilerine verilen hakların belirlenmesine esas teşkil eden, milli sporcu olmalarıyla ilgili usul ve esasları belirlemektir. 

            KAPSAM 
            Madde 2- Bu Yönetmelik; Genel Müdürlük bünyesindeki spor federasyonlarının yönettikleri spor dallarında uluslararası resmi müsabakalara katılan sporcuları kapsar. 

            DAYANAK 
            Madde 3- Bu Yönetmelik; 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 ve 10 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

            TANIMLAR 
            Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen tanımlardan; 
            Genel Müdürlük : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü, 
            Resmi Yarışma : Federasyonların yıllık faaliyet programları içinde yer alan ve Genel Müdürlükçe onaylanmış spor müsabakalarını, 
            Temsil Görevi : Bir veya daha fazla ülkenin katıldığı resmi müsabakalarda Türkiye'yi temsil etme görevini, 
            Yarışma Türü : Müsabakaların uygulanış şekline, mesafesine, zamanına, müsabaka için kullanılan alete ve malzemeye, müsabakaya katılan sporcuların sıkletlerine veya müsabakaların diğer özelliklerine göre milletlerarası müsabaka yönetmeliklerinde belirtilen ismini, 
            Takım Sporu : Birden fazla sporcunun aynı anda karşılıklı olarak takım halinde yapmış olduğu müsabaka ile müsabaka ferdi olarak yapılmakla birlikte, sonuçta alınan puanların takım puanı olarak kabul edildiği spor dallarını, 
            Ferdi Spor : Takım sporu dışında kalan ve sporcuların tek tek karşılaştıkları spor dallarını, 
            Milli Sporcu Belgesi: Uluslararası spor yarışmalarında Türkiye'yi temsil eden sporculara verilen belgeyi, 
            F.I.S.U : Dünya Üniversiteler Şampiyonasını, 
            I.S.F : Dünya Liseler Şampiyonasını, 
            CISM : Silah Kuvvetler Dünya Şampiyonasını, 

            ifade eder. 
 

İKİNCİ BÖLÜM 
ESAS HÜKÜMLER 

            TEMSİL GÖREVİNİN VERİLMESİ 
            Madde 5- Sporculara temsil görevi, ilgili federasyonun seçimi, Genel Müdür ve/veya Bakan onayı ile verilir. 

            TEMSİL GÖREVİNİN YERİNE GETİRİLMESİ 
            Madde 6- Temsil görevinin yerine getirilmiş olması için sporcunun yurt içinde veya yurt dışında yapılan uluslararası resmi yarışmalara ait listelerde isimlerinin olması yeterli olmayıp sporcunun yarışmalara fiilen katılmış olması şarttır. 

            MİLLİ SPORCU NİTELİĞİ KAZANMA 
            Madde 7- Yurt içinde ve yurt dışında büyükler, gençler, yıldızlar ve ümitler kategorilerinde düzenlenecek uluslararası resmi yarışmalar ile CISM, F.I.S.U, I.S.F tarafından düzenlenecek resmi yarışmalarda temsil görevini alarak, bu görevi yerine getirenler, aşağıdaki esaslara ve 9 uncu madde hükümlerine göre kendi kategorilerinde "Milli Sporcu" niteliğini kazanırlar. 

            Yurt içinde veya yurt dışında yapılan uluslararası turnuva veya şampiyonalarda, takım sporlarında A milli takım dışında iki ve daha fazla takımla, ferdi sporlarda aynı siklet ve kategorilerde iki ve daha fazla sporcu ile iştirak edildiği takdirde, ilgili federasyonun belirlediği ve Genel Müdürün ve/veya Bakan'ın onayladığı resmi listenin dışındaki takım ve sporcular milli olmuş sayılmaz ve bu sporculara milli sporcu belgesi verilmez. 

           Uluslararası şampiyona esnasında veya öncesinde, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen suçları fiilen işlediği tespit edilen sporcularada milli sporcu belgesi verilmez. 

            Ferdi spor dallarında yapılan yarışmalar sonucunda, organizasyon komitesince yapılan  planlara göre düzenlenen takım tasnifleri dikkate alınmaz. Bu yarışmalarda sporcuların ferdi olarak elde ettikleri dereceler esas alınır. 

            MİLLİ SPORCU NİTELİĞİNİ KAYBETME 
            Madde 8- Milli sporcu niteliği kazananlardan; taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında, tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile, Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, 
Devletin sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü olanlar ile 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği gereğince bir defada bir yıldan fazla ceza alanlar veya doping ve itiraz sonucu derecesi iptal edilen sporculara milli sporcu belgesi verilmez, verilmişse iptal edilir. 

            TEMSİL GÖREVİ ALMA SAYISININ TESPİTİ 
            Madde 9- Milli sporcunun temsil görevini kaç defa aldığı aşağıdaki hükümlere göre tespit edilir. 

            a) En az iki sporcudan oluşacak takımda veya ferdi spor dallarında; bir yarışmanın süresi içinde takımda oynayarak veya müsabaka yaparak temsil görevini fiilen yerine getirmiş olanlar bir defa "Milli Sporcu" olmuş sayılırlar. 

            b) Turnuva şeklindeki takım ve ferdi müsabakalarda sporcunun fiilen katıldığı müsabaka sayısı kadar "Milli Sporcu" olmuş sayılırlar. 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 

            KAZANILMIŞ HAKLAR 
            Madde 10- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce uygulanmakta olan yönetmelik uyarınca kazanılmış milli sporcu olma hakları saklıdır. 

            MİLLİ SPORCU BELGESİ VERİLMESİ 
            Madde 11- Bu Yönetmelik hükümlerine göre milli olan ve milli sporcu belgesi almak isteyen, sporcularla ilgili aşağıdaki belgelerin federasyonlarca hazırlanması gerekir. 

            a) Müsabaka onayı, 

            b) Müsabaka cetveli, 

            c) Müsabaka sonuç listesi, 

            d) Sporcunun dilekçesi. 

            Yukarıda belirtilen belgelerle birlikte üç nüsha olarak doldurulacak milli sporcu belgesi, ilgili federasyon başkanı, Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanı ve Genel Müdür tarafından imzalandıktan sonra bir adedi sporcuya verilir, bir adedi Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığında, bir adedi de federasyonda saklanır. Yüksek öğretim kurumlarına kayıt yaptırmak amacıyla alınacak milli sporcu belgeleri ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına Genel Müdürlük kanalıyla gönderilir. 

            MİLLİ SPORCU KÜTÜĞÜ 
            Madde 12- Bu Yönetmelik hükümlerine göre milli sporcu olma hakkını kazananlarla ilgili kütük defteri düzenlenmesi federasyonlarca yapılır. 

            Ayrıca, Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığınca da Millilik Belgesi kayıt defteri tutulur. 

            Bu defterde; sporcunun adı soyadı, milli olunan spor dalı, tarihi, yeri, katılan ülke sayısı, alınan derece ayrı ayrı belirtilir. Milli sporcu belgelerinin düzenlenmesinde federasyonlarda tutulacak bu bilgiler esas alınır. 
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
SON HÜKÜMLER 

            YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN MEVZUAT 
            Madde 13- Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden, 19/11/1987 tarihli ve 19639 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, Yabancı Ülkelerle Yapılan Spor Yarışmalarında Türkiye'yi Temsil Görevini Alan Sporculara Dair Yönetmelik yürürlükten kalkar. 

            YÜRÜRLÜK 
            Madde 14- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            YÜRÜTME 
            Madde 15- Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.