Bakanlıklar Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi: 18.07.1999 Cumartesi Sayı: 23759 (Asıl) 
Devlet Bakanlığından;  
 
GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE YURT İÇİNDE VE YURT DIŞINDA DÜZENLENECEK GENÇLİK VE SPOR FAALİYETLERİ KIYAFET YÖNETMELİĞİ
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER

             AMAÇ
             Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, yurt içinde ve yurt dışında düzenlenecek her türlü gençlik ve spor faaliyetlerinde görevlendirilecek sporcu, genç ve diğer görevlilerin Anayasamızın başlangıç hükmünde ve 2 nci maddesinde ifadesini bulan Türkiye Cumhuriyetinin niteliklerine ve manevi şahsiyetine, şeref ve haysiyetine yakışır, spor disiplinine ve ahlakına uygun kıyafet ve davranış içinde bulunmalarını sağlamaktır.

             KAPSAM
             Madde 2- Bu Yönetmelik, 3289 sayılı Kanun kapsamında, yurt içinde ve yurt dışında düzenlenecek spor müsabakaları, hazırlık çalışmaları ve her türlü gençlik ve spor faaliyetlerinde görevlendirilecek, sporcu, hakem, antrenör, monitör, animatör, lider, spor uzmanı, yönetici, spor kuruluşları mensupları ile diğer görevlileri kapsar.

             DAYANAK
             Madde 3- Bu Yönetmelik; 2596 sayılı Bazı Kisvelerin Giyilemiyeceğine Dair Kanunun 2 nci maddesi, 3/2/1935 tarihli ve 2/1958 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Kisvelerin Giyilemiyeceğine Dair Kanunun Tatbik Suretini Gösterir Nizamnamenin 5 inci maddesi ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci ve 10 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
 

İKİNCİ BÖLÜM
ESAS HÜKÜMLER

             SPORCULARIN KIYAFETLERİ
             Madde 4- Yurt içinde ve yurt dışında düzenlenecek gençlik ve spor faaliyetlerine katılan sporcular ve gençler bu faaliyetler süresince, organizasyon mahallinde yapmakta oldukları spor dalının ve faaliyetin Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce tespit edilen özel spor kıyafetini ve/veya seremoni kıyafetini giymek zorundadır.

             DİĞER GÖREVLİLERİN KIYAFETLERİ
             Madde 5- Bu Yönetmelik kapsamındaki görevliler, faaliyet süresince ve organizasyon mahallinde, görevi gereği olan ve ilgili mevzuatla ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce tespit edilen özel kıyafetleri giymekle yükümlü olup; özel kıyafet belirlenmeyenler görevleri süresince 16/7/1982 tarihli ve 8/5105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik hükümlerine uygun giyinmekle yükümlüdürler.

             KIYAFETLERİN GENEL ESASLARI
             Madde 6- Bu Yönetmelik kapsamındaki sporcu, genç ve diğer görevlilerin kılık ve kıyafetleri; Atatürk ilkelerine uygun çağdaş ve temiz olmak zorundadır. Kılık ve kıyafetler; Türkiye Cumhuriyeti Devletinin manevi şahsiyetini küçük düşürücü, genel ahlaka aykırı, herhangi bir ırk, zümre, din, mezhep ve siyasi görüşü ima edici amblem, rumuz, işaret, rozet, aksesuar ve benzeri unsurlar taşıyamaz.

             DAVRANIŞ ESASLARI
             Madde 7- Bu Yönetmelik kapsamındaki görevliler, organizasyon mahallinde ve organizasyon süresince belli bir ırk, din, mezhep, zümre veya siyasi düşünceyi ifade edecek şekilde slogan atamazlar, işaret ve benzeri davranışlar içinde bulunamazlar.

             CEZALAR
             Madde 8- Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davrananlar, müsabaka ve faaliyetlere katılamazlar. Yurt dışında düzenlenen müsabaka ve faaliyetlerin bitim tarihini beklemeden derhal geri gönderilirler. Kendisi için yapılan her türlü harcamalar yurda dönüşünde geri alınır. 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile düzenlenen usullere uygun olarak; bir yıldan üç yıla kadar yarışmalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar. Bunlardan kamu kurum ve kuruluşları personeli olanların durumu ile ilgili rapor tutulur. Bu rapor kurumuna bildirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SON HÜKÜMLER

             YÜRÜRLÜK
             Madde 9- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             YÜRÜTME
             Madde 10- Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.