Sağlık Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi: 25.11.1999 Perşembe Sayı: 23887 (Asıl) 
Sağlık Bakanlığından;

TIBBİ FARMASÖTİK ÜRÜNLER RUHSATLANDIRMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 

   
            Madde 1- 2/3/1995 tarihli ve 22218 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tıbbi Farmasötik Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği'nin 39 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Hüküm bulunmayan haller, kılavuz ve diğer düzenlemeler
            Madde 39- Bakanlık; 181 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 43 üncü maddesinin verdiği yetkiye dayanarak, toplum sağlığının korunması maksadıyla tıbbi farmasötik ürünlerin ruhsatlandırılmasına ilişkin olarak bu Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik hususlarda ek düzenlemelerde bulunabilir.

            Tıbbi farmasötik ürün benzeri olan ürünlerin imali, ithali ve satışı ile ilgili izin işlemleri ve bu konulardaki faaliyetler sırasında ilgililerin uymak mecburiyetinde bulundukları usul ve esaslar, iki ay içinde Bakanlık'ça hazırlanıp yürürlüğe konulacak Kılavuz'da düzenlenir. Bu Kılavuz, tıbbi farmasötik ürün benzeri olan ürünlerin imali, ithali ve satışı ile ilgili faaliyet gösteren veya gösterecek olan kişilere tebliğ olunur."

            Madde 2- Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3- Bu Yönetmelik hükümlerini, Sağlık Bakanı yürütür.