Sağlık Mevzuatı  
 
ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ
RESMİ G.TARİHİ : 11/05/2000
RESMİ G. NO : 24046
 
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR
Madde  1 : AMAÇ
Madde  2 : KAPSAM
Madde  3 : DAYANAK
Madde  4 : TANIMLAR
İKİNCİ BÖLÜM
ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNİN TEŞKİLİ, SEVK VE İDARESİ
Madde  5 : ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ
Madde  6 : HİZMETİN SEVK VE İDARESİ
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ACİL SAĞLIK HİZMET VE DESTEK BİRİMLERİ
Madde  7 : ACİL SAĞLIK HİZMETİ BİRİMLERİ
Madde  8 : TEMEL HİZMET BİRİMLERİ
Madde  9 : MERKEZİN GÖREVLERİ
Madde 10 : İSTASYONLAR
Madde 11 : İSTASYON YERLERİNİN BELİRLENME KRİTERLERİ
Madde 12 : İSTASYONUN GÖREVLERİ
Madde 13 : DESTEK HİZMET BİRİMLERİ
Madde 14 : BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURULUŞLARI
Madde 15 : YATAKLI TEDAVİ KURULUŞLARI BÜNYESİNDE YER ALAN ACİL SERVİSLER
Madde 16 : SAĞLIK HİZMETİ İLE İLGİLİ HİZMET VEREN KAMUYA AİT KURUM VE KURULUŞLAR
Madde 17 : ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İLE İLGİLİ HİZMET SUNAN ÖZEL KURULUŞLAR VE ŞAHISLAR
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNDE HİZMETİN AKIŞI
Madde 18 : ACİL YARDIM ÇAĞRISI
Madde 19 : ÇAĞRININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Madde 20 : YÖNLENDİRME
Madde 21 : TALEBİN YÖNLENDİRİLEN BİRİM TARAFINDAN KARŞILANMASI
Madde 22 : NAKİL
Madde 23 : ACİL SERVİSE NAKİL
Madde 24 : ACİL SERVİS TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK İŞLEMLER
Madde 25 : SUNULAN HİZMET İLE İLGİLİ BİLDİRİMLERİN YAPILMASI
BEŞİNCİ BÖLÜM
PERSONEL VE EĞİTİM
Madde 26 : PERSONEL İSTİHDAM ALANLARI
Madde 27 : YÖNETİM ALANINDA İSTİHDAM EDİLEN PERSONELİN NİTELİKLERİ
Madde 28 : ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNDE İSTİHDAM EDİLEN PERSONELİN NİTELİKLERİ
Madde 29 : İSTİHDAM EDİLEN PERSONELİN EĞİTİM DURUMU
Madde 30 : HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNAN KURULUŞLAR VE NİTELİKLERİ
ALTINCI BÖLÜM
İLETİŞİM SİSTEMİ
Madde 31 : TELEFON İLETİŞİMİ
Madde 32 : TELSİZ İLETİŞİMİ
YEDİNCİ BÖLÜM
KAYIT BİLDİRİM VE ARŞİV
Madde 33 : KAYIT BİLDİRİM VE ARŞİV
Madde 34 : KAYITLARIN SAKLANMASI VE ARŞİV
SEKİZİNCİ BÖLÜM
ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNİN FİNANSMANI
Madde 35 : İLKE
Madde 36 : TRAFİK KAZALARINDA YARALANANLARA SUNULAN SAĞLIK HİZMETLERİ BEDELİNİN TAHSİLİ
Madde 37 : HİZMET KAPSAMINDA YER ALAN DİĞER ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ BEDELİNİN TAHSİLİ
DOKUZUNCU BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Madde 38 : DENETİM
Madde 39 : YÜKÜMLÜLÜK VE GENEL SORUMLULUKLAR
ONUNCU BÖLÜM
SON HÜKÜMLER
Geçici Madde 1 : YÖNERGELER
Geçici Madde 2 : 
Madde 40 : YÜRÜRLÜK
Madde 41 : YÜRÜTME