Sağlık Mevzuatı  
 

ECZA DEPOLARI VE ECZA DEPOLARINDA BULUNDURULAN ÜRÜNLER HAKKINDA YÖNETMELİK 
 
RESMİ G.TARİHİ : 20/10/1999
RESMİ G. NO : 23852
 
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR
Madde  1 : AMAÇ
Madde  2 : KAPSAM
Madde  3 : HUKUKİ DAYANAK
Madde  4 : TANIMLAR
İKİNCİ BÖLÜM
RUHSATLANDIRMA, FAALİYETLER, MES'UL MÜDÜRLÜK
Madde  5 : MÜRACAAT
Madde  6 : İNCELEME VE UYGUNLUK RAPORU
Madde  7 : RUHSATNAME VERİLMESİ
Madde  8 : ECZA DEPOSU HÜKMÜNDE OLAN YERLER
Madde  9 : FAALİYETLERİN SINIRI
Madde 10 : PERAKENDE SATIŞ YASAĞI
Madde 11 : SATIŞI VE DAĞITIMI YASAK ÜRÜNLER VE ALINACAK TEDBİRLER
Madde 12 : MECBURİ OLARAK GÖRÜLECEK HİZMET
Madde 13 : MES'UL MÜDÜR GÖREVLENDİRİLMESİ
Madde 14 : MES'UL MÜDÜRÜN SORUMLULUĞU VE GEÇİCİ VEYA DEVAMLI AYRILMASI
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
DEPONUN NİTELİKLERİ, GERİ ÇEKME, KAYITLAR VE DENETİM
Madde 15 : ECZA DEPOSU OLACAK YERİN NİTELİKLERİ
Madde 16 : GERİ ÇEKME
Madde 17 : DEPONUN KAYITLARI
Madde 18 : TEFTİŞ
Madde 19 : TEFTİŞİN KAPSAMI
Madde 20 : FAALİYET DURDURMA
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
NAKİL, KAPATMA VE TANITIM
Madde 21 : NAKİL
Madde 22 : ECZA DEPOSUNUN KAPATILMASI
Madde 23 : TANITIM VE REKLAM
BEŞİNCİ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER
Madde 24 : DEPOLARDA İSTİSNAEN SATILABİLECEK ÜRÜNLER
Madde 25 : MÜEYYİDELER
Madde 26 : HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER, KILAVUZ VE DİĞER DÜZENLEMELER
Madde 27 : YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN MEVZUAT
Geçici Madde 1 :
Madde 28 : YÜRÜRLÜK
Madde 29 : YÜRÜTME