Belediye ve İmar Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi: 28.10.1987 Çarşamba Sayı: 19618 (Asıl) 
Devlet Bakanlığından:

EMLAK VERGİSİ DEĞERİ BULUNMAYAN TAŞINMAZ MALLARIN KIYMETİNİN TAKDİRİ HAKKINDA YÖNETMELİK


BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ VE DAYANAK

            AMAÇ 
            Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, kadastrosu yapılan çalışma alanları içerisindeki taşınmaz mallardan, son beyan dönemine ait emlak vergi değeri olmayanların, 3402 sayılı Kadastro Kanununun 36 ncı maddesi uyarınca alıncak kadastro harcı ve yargılama giderle-rine esas olmak üzere değer takdir etmek usul ve esaslarını belirlemektedir. 

            DAYANAK 
            Madde 2 - Bu Yönetmelik, 3402 sayılı Kadastro Kanununun 47/H maddesi hükmü gereğince düzenlenmiştir. 
  

İKİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER 

            KADASTRO TEKNİSYENLERİNCE YAPILACAK İŞLEM 
            Madde 3 - Kadastro çalışma aalnlarındaki taşınmaz malların tespiti sırasında, ilgilile-rince belediyelere verilen beyannamelerdeki, köy beyan defterlerindeki veya ilgililerince ibraz edilecek (belediye ya da köy muhtarlarınca tasdikli) belgelerdeki yazılı miktarlar, kadastro harcı ve yargılama giderlerine matrah olmak üzere kadastro tutanağının ilgili sütununa teknisyenlerce işlenir. 

            İlgililerince son beyan döneminde beyanname verilmeyen veya hisseli olup da bir kısım hissedarlarca beyanda bulunulmayan veya beyan tarihinden sonra vasfı değişen taşınmaz maların tespiti halinde, bunların her ada veya mevkiin bitiminde, derhal teknisyenlerce, ada ve parsel numarası, mevki ve sokak ismi, yüzölçümü ve vasıfları yazılmak suretiyle düzenlenecek bir listesi kadastro müdürüne teslim edilir. 

            Kadastro müdürü, bu listeleri en kısa sürede kadastro komisyonuna havale ederek, kadastro harcı ve yargılama giderlerine esas olmak üzere, değerlerinin belirlenmesini ister. 

            KADASTRO KOMİSYONUNCA YAPILACAK İŞLEM 
            Madde 4 - Müdürlükçe kadastro komisyonuna intikal ettirilen listelerdeki taşınmaz mallara, vergi daireleri veya belediyelerde bulunan emlak vergisi asgari metrakere birim değerleri cetveli ve binaların metrekare inşaat maliyet bedelleri ile aşınma payları oranlarını gösteren cetveller (bu cetvellerde gösterilen değerler davalı olsa dahi) esas alınarak, taşınmaz malın yüzölçümü ve vasfı dikkate alınıp, gerektiğinde mahallinde inceleme yapılmak ve bilirkişilerden de yararlanmak suretiyle komisyonca kadastro ve mahkeme harcı ve yargılama giderlerine esas olacak matrah belirlenir. Bu belirlemede, komşu parsellerin beyan edilen değerleri de dikkete alınır. Belirlenen bu değerler, sadece kadastro ve mahkeme harcı ve yargılama giderlerinin hesaplanmasında kullanılır. 

            Takdir edilen değerler, mevki veya ada esasına göre iki nüsha olarak düzenlenecek bir listede gösterilerek komisyon başkanı ve üyeleri tarafından imzalandıktan sonra bir örneği kadastro teknisyenlerine gönderilir. 

            Teknisyenlerce, kadastro komisyonunca takdir edilen bu değerler, ait oldukları taşınmaz malların kadastro tutanağının ilgili sütununa işlenir. Tutanaklar devrredilmiş ise bu işi müdürlük yapar. 

            Kadastro mahkemelerince, görülmekte olan davaların konusunu teşkil eden taşınmaz malların yargılama giderlerine esas olamak üzere kıymetinin belirlenmesinin istenmesi halinde, bu taşınmaz mallara yukarıdaki esaslara göre kıymet takdir edilerek, en geç bir ay içinde ilgili mahkemeye bildirilir. 

            O bölgede kadastro faaliyeti bitmiş ise, yetkili müdürlük Tapu va Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenir. 

            KADASTRO KOMİSYONUNCA TAKDİR EDİLEN DEĞERE İTİRAZ 
            Madde 5 - Kadastro komisyonlarınca kadastro harcı ve yargılama giderlerine esas olmak üzere takdir edilen bu değerlere karşı maddi hesap hataları dışında itiraz edilemez. 

            Madde 6 - Matrahın tespitinde veya harcın tahakkukunda meydana getirilen maddi hesap hataları nedeniyle 30 günlük askı ilanı sonuna kadar yapılacak itirazlar kadastro müdürü tarafından incelenip düzeltilir. 
  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME

            YÜRÜRLÜK 
            Madde 7 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            YÜRÜTME 
            Madde 8 - Bu Yönetmelik hükümlerine Tapu ve Kadastro Genel Müdürü yürütür.