Belediye ve İmar Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi: 21.02.2000 Pazartesi Sayı: 23971 (Asıl) 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığından

ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİNİN MARKA KAYDI İLE TİP VE SİSTEMİNİN ONAYLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
 


BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

            AMAÇ
            Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, yurt içinde imal edilen veya ithal edilen ölçü ve ölçü aletlerinin tip ve sisteminin onaylanması ile tescilli marka kayıtlarının yapılmasıyla ilgili usul ve esasları belirlemektir.

            KAPSAM
            Madde 2- Bu Yönetmelik, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 2 nci maddesinde belirtilen ölçü ve ölçü aletlerini kapsar.

            DAYANAK
            Madde 3- Bu Yönetmelik, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 7 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

            TANIMLAR
            Madde 4- Bu Yönetmelikde geçen;

            Kanun : 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununu,

            Bakanlık : Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,

            İl Müdürlüğü: Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüklerini

            ifade eder.
 

İKİNCİ BÖLÜM
YURT İÇİNDE İMAL EDİLEN ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİNİN TİP VE SİSTEMİNİN ONAYI İLE TESCİLLİ MARKA KAYITLARININ YAPILMASINA İLİŞKİN İŞLEMLER

            MÜRACAAT
            Madde 5- Yurt içinde imal edilmesi planlanan ölçü ve ölçü aletlerinden bir adet prototipin imal edilmesini müteakip, imal eden kişi veya kuruluş tarafından Ek-1'de yer alan müracaat formu doldurularak ekleriyle birlikte bir dilekçeyle İl Müdürlüğüne müracaat edilir.

            MÜRACAATLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
            Madde 6- Müracaatı alan İl Müdürlüğü, belgelerin eksik olup olmadığını kontrol eder. Tamam olması durumunda imal edilen prototip/numune, ölçüler ve ayar mevzuatı açısından incelenir/incelettirilir. Gerekli muayene ve deneyler yapılır/yaptırılır. Yapılan muayene ve deney sonuçları bir rapor haline getirilerek diğer müracaat ekleriyle birlikte Bakanlığa intikal ettirilir.

            İstenilen evrakların eksik olması halinde, durum bir yazıyla ilgili firmaya bildirilir. Verilen süre içerisinde eksikliklerin tamamlanmaması halinde müracaat iade edilir.

            Muayene ve deney ücretleri müracaatçı tarafından karşılanır.

            MÜRACAATIN UYGUN BULUNMASI
            Madde 7- Müracaatın Bakanlıkça uygun bulunması halinde, ilgiliden bir yazıyla Ek-1'de yer alan ilk müracaatın Bakanlıkça uygun bulunması halinde eklenecek evrakları belirtilen sürede tamamlaması istenir. Ayrıca durum bir yazı ile İl Müdürlüğüne bildirilir.

            TİP VE SİSTEM ONAYININ YAPILMASI
            Madde 8- Firmanın verilen süre içerisinde istenilen belgeleri Bakanlığa intikal ettirmesi durumunda ve Bakanlıkça söz konusu belgelerin uygun bulunması halinde tescilli marka kaydı yapılır, ölçü ve ölçü aletleri tip ve sistem onay belgesi düzenlenerek ilgiliye verilir. Bu belgeye istinaden seri üretime başlanır.

            Müracaatın uygun bulunmaması halinde ise durum, bir yazıyla ilgililere bildirilir.
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İTHAL EDİLEN ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİNİN TİP VE SİSTEMİNİN ONAYI İLE TESCİLLİ MARKA KAYITLARININ YAPILMASINA İLİŞKİN İŞLEMLER

            MÜRACAAT
            Madde 9- Avrupa Birliğine üye bir ülke tarafından tip onayı verilmiş ölçü ve ölçü aletlerinin ithalatında, söz konusu tip onayı belgesinin sureti ile Türkçe tercümesi ve ithalatçı firma tarafından Ek-2'de yer alan müracaat formu doldurularak ekleriyle birlikte bir dilekçeyle İl Müdürlüğüne müracaat edilir. Müracaatı alan İl Müdürlüğü, belgelerin eksik olup olmadığını kontrol eder. Tamam olması durumunda müracaatı ekleriyle birlikte Bakanlığa intikal ettirir.

            MÜRACAATLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
            Madde 10- Bakanlıkça yapılan incelemeler sonucunda uygun bulunanların marka kaydı ile ölçü ve ölçü aletleri tip ve sistem onay kaydı yapılır. İstenilen belgelerin uygun bulunmaması halinde ise durum bir yazı ile firmaya bildirilir.

            TİP VE SİSTEM ONAYI ALMAMIŞ ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİ İÇİN MÜRACAAT
            Madde 11- Avrupa Birliğine üye bir ülkeden tip onayı almamış ölçü ve ölçü aletlerinin ithalatında, ithalatçı firma tarafından Ek-3'te yer alan müracaat formu doldurularak ekleriyle birlikte bir dilekçeyle İl Müdürlüğüne müracaat edilir.

            MÜRACAATLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
            Madde 12- Müracaatı alan İl Müdürlüğü, belgelerin eksik olup olmadığını kontrol eder. Tamam olması durumunda ithal edilen prototip/numune ölçüler ve ayar mevzuatı açısından incelenir/incelettirilir. Gerekli muayene ve deneyler yapılır/yaptırılır. Yapılan muayene ve deney sonuçları bir rapor haline getirilerek diğer müracaat ekleriyle birlikte Bakanlığa intikal ettirilir.

            İstenilen evrakların eksik olması halinde durum bir yazıyla ilgili firmaya bildirilir. Verilen süre içerisinde eksiklikler tamamlanmaması halinde müracaat iade edilir.

            Muayene ve deney ücretleri müracaatçı tarafından karşılanır.

            TİP VE SİSTEM ONAYININ YAPILMASI
            Madde 13- Müracaatın Bakanlıkça uygun bulunması halinde bir yazıyla firmadan EK-3'te yer alan müracaat formundaki ilk müracaatın Bakanlıkça uygun görülmesi halinde eklenecek evrakları belirtilen sürede tamamlaması istenir. Ayrıca durum bir yazı ile İl Müdürlüğüne bildirilir.

            BELGELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
            Madde 14- Firmanın verilen süre içerisinde istenilen belgeleri Bakanlığa intikal ettirmesi durumunda ve Bakanlıkça söz konusu belgelerin uygun bulunması halinde marka kaydı yapılıp ölçü ve ölçü aletleri tip ve sistem onay belgesi düzenlenerek verilir. Bu belgeye istinaden ithalata izin verilir.

            Müracaatın uygun bulunmaması halinde ise durum, bir yazıyla İl Müdürlüğüne ve ilgili firmaya bildirilir.
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER

            TİCARETTE KULLANILMAYAN VE KENDİ İHTİYACI İÇİN İTHAL EDİLECEK ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİNİN TİP VE SİSTEMİNİN ONAYI İLE MARKA KAYITLARININ YAPILMASI
            Madde 15- Ticarette kullanılmayan ve kendi ihtiyaçları için ithal edilecek ölçü ve ölçü aletinin cinsi, markası, tipi, sınıfı ve diğer teknik özellikleriyle birlikte ne kadar ve hangi gerekçelerle ithal edilmek istenildiğini belirten belgelerle birlikte bir dilekçeyle Bakanlığa müracaat edilir. Bakanlıkça müracaatın uygun bulunması halinde Ölçü ve Ölçü Aletlerinin İthalatında ve İhracaatında Uygulanacak İşlemler Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ithalatlarına izin verilir. Bunların marka kaydı ile tip ve sistem onayları yapılmaz. Ancak, Bakanlık tarafından kayıtları tutulur.

            TİP VE SİSTEM ONAY ZORUNLULUĞU
            Madde 16- Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve yurt içinde imal edilen veya yurt dışından ithal edilen ölçü ve ölçü aletlerinin tescilli marka kayıtlarının yaptırılması ve Bakanlıktan tip ve sistem onay belgesi alınması zorunludur.

            SAYAÇ AYAR İSTASYONLARI İÇİN TİP VE SİSTEM ONAYI
            Madde 17- Yurt içinde imal edilen veya ithal edilen sayaç ayar istasyonları için de marka kayıtlarının yaptırılması ve Bakanlıktan ölçü ve ölçü aletleri tip ve sistem onay belgesi alınması zorunludur. Bunlar için ölçü ve ölçü aletlerinin imal ve ithalinde uygulanan işlemler aynen uygulanır.

            Ayar istasyonlarının işletmeye açılması ve muayeneleri ile ilgili işlemler 24/7/1994 tarihli ve 22000 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliğinde belirtilen esaslara göre yapılır.

            MECBURİ STANDARD UYGULAMASI
            Madde 18- İmal veya ithal edilen ölçü ve ölçü aletlerinin standardı mecburi uygulamada ise Türk Standartları Enstitüsünden standarda uygunluk belgesi alınması zorunludur. Standardı olmayan ölçü ve ölçü aletleri için de Türk Standartları Enstitüsü kalite uygunluk belgesi alınması gerekmektedir.

            Standardı mecburi uygulamada bulunmayan, ancak daha sonra mecburi uygulamaya konulacak olan ölçü ve ölçü aletleri için de Türk Standartları Enstitüsünden standardın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç altı ay içerisinde standarda uygunluk belgesi alınması zorunludur.

            Avrupa Birliğine üye ülkelerden birinden tip ve sistem uygunluk belgesi almış olan ölçü ve ölçü aletleri için bu madde hükümleri uygulanmaz.

            BAKANLIĞIN MUAYENE VE KONTROL YETKİSİ
            Madde 19- Bakanlık, gerekli gördüğü hallerde tip ve sistem onay belgesi alınmış tüm ölçü ve ölçü aletleriyle ilgili muayene ve kontrollerde bulunabilir. Yapılan bu denetimlerde mevzuata aykırı bir durum tespit edilmesi halinde, verilen tip ve sistem onay belgesi iptal edilir.

            BİLGİ VE BELGELERDE DEĞİŞİKLİK OLMASI
            Madde 20- Tip ve sistem onay belgesi ile müracaat formu ve eklerindeki bilgi ve belgelerde bir değişiklik olması durumunda, en geç bir ay içerisinde bu değişiklik Bakanlığa bildirilir. Değişiklik tip ve sistem onay belgesindeki bilgileri kapsıyorsa, söz konusu belge Bakanlıkça yeniden düzenlenir.

            Tip ve sistem onay belgesi alınmış ölçü ve ölçü aletlerinin teknik özelliklerinin değiştirilmek istenmesi veya ilave cihazlar bağlanmasının gerektiği durumlarda yeniden müracaat edilerek Bakanlıktan belge alınması zorunludur.

            Ölçü ve ölçü aletlerinin muayenesi ve damgalanmasında tip ve sistem onay belgesi ve eklerindeki bilgiler esas alınır. Muayene esnasında öncelikle bu bilgilerin doğruluğu kontrol edilir; bilgilerin değiştiğinin tespit edilmesi durumunda muayene ve damgalanma işlemlerine geçilmez.

            MARKA KAYDI İLE TİP VE SİSTEM ONAY BELGESİNİN VİZESİ
            Madde 21- Ölçü ve ölçü aletleri tip ve sistem onay belgesi iki yılda bir Bakanlığa vize ettirilir. Vize için belgenin aslı ile birlikte bir dilekçeyle Bakanlığa müracaat edilir. Zamanında vize işlemlerini yaptırmayanlar yazılı olarak uyarılır, buna rağmen yaptırmayanların belgeleri Bakanlıkça iptal edilir.

            TİP VE SİSTEM ONAY BELGESİNİN İPTALİ
            Madde 22- Bakanlık tarafından yayımlanan talimat ve genelgelere aykırı hareket edenler yazılı olarak uyarılır, devamı halinde ise belgeleri iptal edilir.

            YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER
            Madde 23- 10/8/1991 tarihli ve 20956 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Marka Kaydı ile Tip ve Sisteminin Onaylanması Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

            Geçici Madde 1- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Bakanlıkça tip ve sistem onayı yapılmış tüm ölçü ve ölçü aletleri için bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yeniden en geç altı ay içerisinde tip ve sistem onay belgesi alınması zorunludur. Bu süre içerisinde tip ve sistem onay belgesi alınmayan ölçü ve ölçü aletlerinin imal ve ithalatına izin verilmez.

            YÜRÜRLÜK
            Madde 24- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            YÜRÜTME
            Madde 25- Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

İLGİLİ TABLOLAR 21/02/2000 TARİHLİ VE 23971 SAYILI RESMİ GAZETENİN 44-46 SAYFALARI ARASINDADIR.