Askeri Emniyet Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi: 09.01.1999 Cumartesi Sayı: 23578 (Asıl) 
Milli Savunma Bakanlığından; 
 
YABANCI HARP OKULLARINDA ÖĞRENİM GÖRECEK ASKERİ ÖĞRENCİLER HAKKINDA YÖNETMELİĞİN 21 NCİ MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK
  
            Madde 1- 8/9/1990 tarihli ve 20629 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yabancı Devlet Harp Okullarında Öğrenim Görecek Askeri Öğrenciler Hakkında Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Madde 21- Yabancı ülke harp okullarında eğitim ve öğretime devam eden öğrencilerin ilk sınıflandırma işlemleri Türk Silahlı Kuvvetleri Subay Sınıflandırma Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır."

            Madde 2- Sayıştay'ın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Savunma ve İçişleri bakanları yürütür.