Sınav Yönetmeliği  
Resmi Gazete Tarihi:08.01.2002 Salı Sayı: 24634 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: Sahife:
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:
 
SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 
  
           Madde 1. 31/10/2000 tarihli ve 24216 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Disiplin Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
           "Birlik kurulları başkan ve üyeleri hakkında yapılacak soruşturma ise, Birlik Genel Kurulu'nun kararı üzerine Birlik Disiplin Kurulu'nca yapılarak karara bağlanır."

           Madde 2. Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesine aşağıdaki son fıkra eklenmiştir.
           "Birlik Disiplin Kurulu tarafından şikayetçinin itirazı red edilirse şikayetçi red kararına karşı idari yargı merciine başvurabilir."

           Yürürlük
           Madde 3.
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

           Yürütme
           Madde 4.
Bu Yönetmelik hükümlerini Birlik Yönetim Kurulu Başkanı yürütür.