Sınav Yönetmeliği  
Resmi Gazete Tarihi:05.05.2000 Cuma Sayı: 24040 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt:37 Sahife:
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:
 
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAV YÖNETMELİĞİNİN BİR MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE BİR GEÇİCİ MADDE EKLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
  
            Madde 1- 4/10/1997 tarihli ve 23130 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Madde 21- Yeminli mali müşavirlik sınavında başarılı olamayanlar, sınav sonuçlarının ilanı tarihinden itibaren en çok 2 yıl içinde 3 sınava daha girebilirler. Bu sınavlar 100 üzerinden 65 puandan az not alınan konuları kapsar.

            Serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavında başarılı olamayanlar sınav sonuçlarının ilanı tarihinden itibaren en çok 2 yıl içinde 4 sınava daha girebilirler. Bu sınavlar 100 üzerinden 60 puandan az not alınan konuları kapsar.

            Bu sınav haklarını süresi içinde kullanmayanlar veya başarılı olamayanlar 2 yıl süreyle meslek sınavlarına alınmazlar.

            İki yıllık süreyi dolduranlardan dileyenler yeniden tüm konuları kapsamak üzere bu Yönetmelik hükümlerine göre sınavlara katılabilirler."

            Madde 2- Aynı Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

            "Geçici Madde 2- Yönetmeliğin değişik 21 inci maddesinde öngörülen sınav haklarını bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarih itibarıyla tümüyle kullandığı halde başarısız olanlara, başarısız oldukları konularla ilgili olarak bir sınav hakkı daha tanınır. Sınav tarihleri ve uygulamayla ilgili esaslar Birlik Yönetim Kurulu tarafından belirlenir."

            YÜRÜRLÜK
            Madde 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Yürütme
            Madde 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Birlik Yönetim Kurulu Başkanı yürütür.