Gümrük Mevzuatı  
 

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
 
RESMİG. TARİHİ : 30/10/1999
RESMİ G. NO : 23861
 
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
BİRİNCİ KISIM
AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR
Madde    1 : AMAÇ
Madde    2 : KAPSAM
Madde    3 : DAYANAK
Madde    4 : TANIMLAR
İKİNCİ KISIM
DAMPİNGİN TESPİTİ
BİRİNCİ BÖLÜM
NORMAL DEĞER
Madde    5 : NORMAL DEĞERİN BELİRLENMESİ
Madde    6 : MALİYET VE KAR
Madde    7 : PİYASA EKONOMİSİ UYGULAMAYAN ÜLKELER
Madde    8 : NORMAL DEĞERİN TESPİTİNDE DİĞER HALLER
İKİNCİ BÖLÜM
İHRAÇ FİYATI
Madde    9 : İHRAÇ FİYATININ BELİRLENMESİ
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KARŞILAŞTIRMA VE DAMPİNG MARJI
Madde  10 : ADİL KARŞILAŞTIRMA
Madde  11 : DAMPİNG MARJI
ÜÇÜNCÜ KISIM
SÜBVANSİYONUN TESPİTİ
Madde  12 : SÜBVANSİYON KAVRAMI
Madde  13 : ÖNLEM UYGULANABİLİR SÜBVANSİYON MİKTARININ HESAPLANMASI
Madde  14 : ALICIYA SAĞLANAN FAYDANIN HESAPLANMASI
Madde  15 : HESAPLAMAYA İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER
DÖRDÜNCÜ KISIM
ZARARIN TESPİTİ
Madde  16 : ZARAR KAVRAMI
Madde  17 : ZARAR TESPİTİ
BEŞİNCİ KISIM
ŞİKAYET, İNCELEME VE SORUŞTURMANIN USUL VE ESASLARI
BİRİNCİ BÖLÜM
ŞİKAYET VE İNCELEME
Madde  18 : YERLİ ÜRETİM DALI
Madde  19 : ŞİKAYET VE İNCELEME
İKİNCİ BÖLÜM
SORUŞTURMA
Madde  20 : SORUŞTURMANIN AÇILMASI
Madde  21 : BİLGİLERİN TOPLANMASI VE DOĞRULANMASI
Madde  22 : BİLGİLERİN GİZLİLİĞİ
Madde  23 : İLGİLİ TARAFLAR
Madde  24 : İLGİLİ TARAFLARIN DİNLENMESİ
Madde  25 : İLGİLİ TARAFLARIN BİLGİLENDİRİLMESİ
Madde  26 : İŞBİRLİĞİNE GELİNMEMESİ
Madde  27 : ÖRNEKLEME
Madde  28 : İHMAL EDİLEBİLİR ORANLAR
Madde  29 : SORUŞTURMANIN KAPATILMASI VE DURDURULMASI
Madde  30 : SORUŞTURMA SÜRESİ
Madde  31 : SORUŞTURMAYA İLİŞKİN İLANLAR
ALTINCI KISIM
TAAHHÜTLER
Madde  32 : TAAHHÜTLERİN KABULÜ
Madde  33 : TAAHHÜTLERİN İHLALİ
YEDİNCİ KISIM
GÖZDEN GEÇİRME SORUŞTURMALARI, İADE SORUŞTURMASI VE DİĞER SORUŞTURMALAR
BİRİNCİ BÖLÜM
GÖZDEN GEÇİRME SORUŞTURMALARI
Madde  34 : ARA GÖZDEN GEÇİRME SORUŞTURMASI
Madde  35 : NİHAİ GÖZDEN GEÇİRME SORUŞTURMASI
Madde  36 : YENİ İHRACATÇI İÇİN GÖZDEN GEÇİRME SORUŞTURMASI
İKİNCİ BÖLÜM
İADE SORUŞTURMASI
Madde  37 : İADE SORUŞTURMASI
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
DİĞER SORUŞTURMALAR
Madde  38 : ÖNLEMLERİN ETKİSİZ KILINMASINA KARŞI SORUŞTURMA
Madde  39 : SORUŞTURMANIN YENİDEN AÇILMASI
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ORTAK HÜKÜMLER
Madde  40 : USUL
Madde  41 : YÖNTEM
Madde  42 : ÖNLEMLER
SEKİZİNCİ KISIM
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİ DEĞERLENDİRME KURULU
Madde  43 : KURULUN OLUŞUMU
Madde  44 : KURULUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI
DOKUZUNCU KISIM
SON HÜKÜMLER
Madde  45 : YETKİ
Madde  46 : KALDIRILAN YÖNETMELİK
Madde  47 : YÜRÜRLÜK
Madde  48 : YÜRÜTME