İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi: 26.07.2000 Çarşamba Sayı: 24121 (Asıl) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından;

MİLLETVEKİLLERİNE, YASAMA ORGANI ESKİ ÜYELERİNE, DIŞARDAN ATANDIKLARI BAKANLIK GÖREVİ SONA ERENLERE; BUNLARIN EŞLERİNE VE BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUKLARI ÇOCUKLARI İLE ANA VE BABALARINA, ÖLENLERİN DUL VE YETİMLERİNE TEDAVİ YARDIMI YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK


 
   
            Madde 1- Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Tedavi ve Yol Giderlerinden Yararlanacak Olanlar

            Madde 4- Bu Yönetmelikle sağlanan tedavi ve yol giderlerinden:

            a) Milletvekilleri ile Yasama Organı üyeliği ve dışarıdan atandığı bakanlık görevi sona erenler,

            b) (a) bendinde sayılanların eşleri ile ana ve babaları,

            c) (a) bendinde sayılanların çocuklarından,

            ca) Yaşları 18, orta öğrenim yapmakta ise 20, yükseköğrenim yapmakta ise 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocukları, (yükseköğrenime devam eden 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocukları için, öğrenim yaptıkları okullardan, her öğrenim yılı için alınacak öğrenci belgelerinin, ilgililerce TBMM Başkanlığına gönderilmesi gerekmektedir.)

            cb) 18 yaşını doldurmakla birlikte herhangi bir işte çalışmayan ve evli olmayan kız çocukları ile yaşları ne olursa olsun herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan sağlık yardımı almayan malül erkek çocukları, 

            d) Milletvekili iken ölenler ile Yasama Organı üyeliği veya dışardan atandığı bakanlık görevi sona erenlerden ölenlerin dul ve yetimleri, yararlanırlar.

            Üvey ana ve baba, her ne şekilde olursa olsun tedavi yardımından yararlanamaz.

            Çalışamayacak derecede malül olan erkek çocuklarının malüllük durumlarının, tam teşekkülü bir resmi hastanenin Sağlık Kurulu Raporu ile tespit edilmiş olması şarttır.

            Ancak, muhtaçlık ve malüllük durumu ortadan kalkanlar için ilgililerce en geç 15 gün içinde yeni bir beyanname verilmesi zorunludur. Bu hükme uymayanların tespiti halinde haklarında genel hükümlere göre işlem yapılır."

            YÜRÜRLÜK
            Madde 2- Bu Yönetmelik değişikliği, TBMM Başkanlık Divanı'nca kabulü tarihinde yürürlüğe girer.

            YÜRÜTME
            Madde 3- Bu Yönetmelik hükümlerini TBMM Başkanı yürütür.