İş ve Sosyal güvenlik Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi:16.10.2001 Salı Sayı: 24555 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt:    Sahife:
İçişleri Bakanlığından : 
 
TERÖR EYLEMLERİ NEDENİYLE ŞEHİT VE MALUL OLANLARIN YAKINLARININ VE ÇALIŞABİLECEK DURUMDAKİ MALULLERİN KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA İSTİHDAMI HAKKINDA YÖNETMELİK 
  
            MADDE 1- 29/3/1996 tarihli ve 22595 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Terör Eylemleri Nedeniyle Şehit ve Malul Olanların Yakınlarının ve Çalışabilecek Durumdaki Malullerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdamı Hakkında Yönetmeliğin, 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

            "Başvurularda çalışabilir durumdaki malulün kendisi; çalışamayacak durumdaki malulün eş, çocuk veya kardeşlerinden birinin talebi esas alınır. Şehitin eşi, eşinin olmaması veya talepte bulunmaması halinde, herhangi bir kamu kurum veya kuruluşunda memur, sözleşmeli personel veya sürekli işçi kadrolarında çalışmayan çocuklarından biri; çocukları da yoksa veya yaşları itibariyle çalışamayacak durumda iseler kanuni vasilerinin onlar adına iş hakkından feragat etmesi üzerine herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda memur, sözleşmeli personel veya sürekli işçi kadrolarında çalışmayan kardeşlerinden birinin talebi esas alınır."


            "Şehit veya malulün, yaşları itibariyle çalışamayacak durumda olan çocukları, iş hakkı kullanılmadığı taktirde, çalışma yaşına geldiğinde Yönetmelik hükümlerinden yararlandırılır."

            MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinde geçen süreler 10 yıl olarak değiştirilmiştir.

            MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. "Ancak, bu Yönetmelik hükümlerine göre ataması yapılanlardan; kendi hatası, kusuru ve iradesi olmaksızın, özelleştirme ve benzeri nedenlerle işten çıkarılanların başvuruları kabul edilir."

            Yürürlük
            MADDE 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Yürütme
            MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.