Mevzuat  
Resmi Gazete Tarihi: 30.04.1999 Cuma  Sayı: 23681 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 
Bakanlar Kurulundan : 
 
 
Karar Tarihi  :26/02/1999 
Karar Sayısı :99/12654 

            Ekli "Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici Atama, Değerlendirme, Görevde Yükselme ve Yer Değiştirme Yönetmeliği"nin yürürlüğe konulması; Milli Eğitim Bakanlığı'nın, 18/2/1999 tarihli ve 15098 sayılı yazısı üzerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 56 ncı maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 26/2/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

Hikmet ÇETİN
CUMHURBAŞKANI V.
            Bülent ECEVİT 
            Başbakan
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ ATAMA, DEĞERLENDİRME, GÖREVDE YÜKSELME VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ
 
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

            AMAÇ
            Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Milli Eğitim Bakanlığı merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı yönetim kademelerini ve bu kademelerde yer alan yönetim görevlerine atanacaklarda aranan nitelikleri belirlemek; bunların atama, değerlendirme ve yer değiştirmeleri; görevden alınma ve ayrılmaları ile bu Yönetmelik kapsamındaki görevler arasında geçişleri hizmet gerekleri, kariyer, liyakat, sicil, kıdem, sınav ve benzeri ölçütleri dikkate alarak düzenlemek, hizmette etkinlik ve verimliliği artırmaktır.

            KAPSAM
            Madde 2- Bu Yönetmelik,

            a) Müsteşarlık, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Müsteşar Yardımcılığı, Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı, Genel Müdürlük ile I. Hukuk Müşavirliği görevlerine atanacaklarda aranılacak en az mesleki deneyim düzeyini,

            b) Milli Eğitim Bakanlığı merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatında (a) bendi dışında kalan Genel İdare Hizmetleri Sınıfı kadrolarındaki yöneticilerin atama, değerlendirme ve yer değiştirmelerine esas olacak koşulları, yönetim kademelerini, il ve ilçelerin sınıflandırılması ile hizmet bölgelerinin tespitini, hizmetlerin gruplandırılmasını ve bu gruplar ile yönetim görevlerindeki en az çalışma sürelerini, il ve ilçeler ile eş değer görevler arasında atama, yer değiştirme, görevden alma ve ayrılmalara ilişkin esas ve usuller ile yöneticilik formasyonu kazandıran diğer programların tespiti ve bunlarla ilgili diğer hükümleri,

            c) Talim ve Terbiye Kurulu üyeliği, Bakanlık Müfettişliği, Bakanlık müşavirliği, hukuk müşavirliği, ilköğretim müfettişliği, eğitim ve kurul uzmanlığı ile okul ve kurum müdürlüğü gibi görevlerden bu Yönetmelik kapsamındaki Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı yönetim görevlerine; bu Yönetmelik kapsamındaki Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı yönetim görevlerinden belirtilen görevlere geçişler ile eğitim müşaviri, eğitim ataşesi ve eğitim ataşe yardımcılığı görevlerinden Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı yönetim görevlerine geçişte uyulacak esas ve usulleri, kapsar.

            DAYANAK
            Madde 3- Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun değişik 56 ncı maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

            TANIMLAR
            Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen,
            Bakanlık: Milli Eğitim Bakanlığı'nı,
            Bakan   : Milli Eğitim Bakanını,
            Müsteşar: Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarını,
            Yönetim Kademesi: Bakanlık merkez teşkilatında şeflikten müsteşarlığa, taşra teşkilatında şeflikten İl Milli eğitim müdürlüğüne, yurt dışı teşkilatında ataşe yardımcılığından eğitim müşavirliğine kadar görevleri içeren hiyerarşik kademeleri,
            Yönetim Görevi: Genel İdare Hizmetleri Sınıfına dahil şef ve daha üst görevleri,
            Yurt Dışı Yönetim Görevi: Bakanlık yurt dışı teşkilatında yer alan eğitim ataşe yardımcılığı, eğitim ataşeliği ve eğitim müşavirliği görevlerini,
            Eş Değer Görev: Yöneticilere kendi kariyer alanlarında hizmet bölgesi, il-ilçe sınıfı hizmeti ile yeteneklerini geliştirme ve yeni beceriler edinme yolu ile yeni bir kariyer gelişimine imkan ve fırsat vermek amacıyla yönetim görevlerinden denk tutulanları,
            Görev Tanımı: Kapsamında yer alan herhangi bir görevde yerine getirilecek hizmetlerin özellikleri ile görevlendirilecek personelde aranacak niteliklerin belirtildiği ve yetkililerce onaylanmış iş tanımı belgesini,
            Grup Hizmeti: Eş Değer Görev Çizelgesinde (EK- 1), eş değer görevleri gösteren hizmet gruplarını,
            Hizmet İçi Eğitim: Kapsama dahil görevlere ilk defa yapılacak atamalarda veya yönetim kademelerindeki yükselmelerde görev için gerekli olan eğitim ile aynı yönetim kademesinde görevli yöneticilerin değişme ve gelişmelere uyumlarını sağlamak, bilgi, beceri ve davranışlarını geliştirmek amacıyla verilen eğitimi,
            Değerlendirme Sınavı: Hizmet içi eğitim programlarına katılanların bu eğitim sonunda başarılarının ölçülmesi amacıyla yapılan sınavı,
            Seçme Sınavı: Şeflik ve şube müdürlüğü görevlerine atanacaklar için düzenlenecek eğitim programına katılacakların seçimi amacıyla yapılan sınavı,
            Mesleki Yeterlik ve Temsil Yeteneği Sınavı: Yurt dışı yönetim görevlerine atanacaklara uygulanacak sınavları,
            Kariyer: Bu Yönetmelik kapsamında yer alan yönetim görevlerinin kademelendirilmesi ve personelin en üst kademeye kadar ilerleme imkanını,
            Liyakat: Bu Yönetmelik kapsamında yer alan görevlerin gerektirdiği niteliklere sahip olmayı,
            Uzman: Talim ve Terbiye Kurulu Uzmanı, Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Uzmanı ile Eğitim Uzmanı'nı,
            ÖSYM: Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'ni,
            KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
            ÖDYM: Merkezi sistemle özel ve resmi sınavları yapmak ve değerlendirmek üzere Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan merkezi, ifade eder.

            TEMEL İLKELER
            Madde 5- Bu Yönetmeliğin temel ilkeleri şunlardır:
            a) Kurumsal etkinlik ve verimlilik ile personelde yöneticilik bilgi formasyonu, göreve bağlılık, iş doyumu ve yüksek moral sağlamak,

            b) Atama, yükselme ve yer değiştirmelerde görev tanımına uygunluk, kariyer, liyakat, sicil, meslek içi eğitim ve kıdemi gözetmek,

            c) Yöneticilikte kariyer imkanı sağlamak ve geliştirmek,

            d) Görev öncesi hazırlık eğitimi vermek,

            e) Yöneticilerin iş başarım düzeylerinin (performanslarının) ölçülmesini sağlamak,

            f) Değerlendirmeyi tarafsızlık, güvenirlik, geçerlik ve açıklık ilkelerine göre yapmak.
 

İKİNCİ BÖLÜM
YÖNETİM KADEMELERİ VE EŞ DEĞER GÖREVLER

            YÖNETİM KADEMELERİ
            Madde 6- Yönetim kademeleri, Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı bakımından üç bölümde düzenlenmiştir.

            a) Merkez Teşkilatı;
            1) Birinci Kademe: Şef
            2) İkinci kademe: Şube Müdürü
            3) Üçüncü kademe: Daire Başkanı (Bağımlı)
            4) Dördüncü kademe: Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı (Bağımsız)
            5) Beşinci kademe: Müsteşar, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı, Teftiş Kurulu Başkanı, Müsteşar Yardımcısı, Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanı, Genel Müdür, 1. Hukuk Müşaviri

            b) Taşra Teşkilatı;
            1) Birinci Kademe: Şef
            2) İkinci kademe: İl ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü
            3) Üçüncü kademe: İlçe Milli Eğitim Müdürü, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı
            4) Dördüncü kademe: İl Milli Eğitim Müdürü

            c) Yurt Dışı Teşkilatı;
            1) Birinci Kademe: Eğitim Ataşe Yardımcısı
            2) İkinci kademe: Eğitim Ataşesi
            3) Üçüncü kademe: Eğitim Müşaviri

            EŞ DEĞER GÖREVLER
            Madde 7- Yönetim görevlerinden denk olanlar bir grupta toplanarak dört "Grup Hizmeti" oluşturulmuş ve gruplara giren görevler, Eş Değer Görev Çizelgesinde gösterilmiştir.

            Müsteşarlık, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Müsteşar Yardımcılığı, Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı, Genel Müdürlük, 1. Hukuk Müşavirliği ile Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevleri "Grup Üstü", şeflik görevi "Grup Öncesi" görevlerdir.

            Her grup hizmeti için tespit edilen en az hizmet süresi, o grup içindeki görevlerden birinde veya birkaçında da geçirilebilir.
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İL VE İLÇELERİN SINIFLANDIRILMASI VE HİZMET BÖLGELERİ

            İL VE İLÇELERİN SINIFLANDIRILMASI
            Madde 8- Bu Yönetmelik kapsamına dahil yöneticilerin atama ve yer değiştirmelerine esas olmak üzere il ve ilçe sınıfları; ekonomik ve sosyal yönden gelişmişlik durumları, coğrafi koşulları ve hizmet gerekleri dikkate alınarak Bakanlıkça dört sınıfa ayrılmak suretiyle belirlenir.

            Yukarıda belirtilen ölçütlerde meydana gelen değişme ve gelişmeler; Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı'nca, Devlet Planlama Teşkilatı ile Devlet Personel Başkanlığı'nın görüşleri de alınıp en az beş yılda bir değerlendirilerek il ve ilçelerin dahil oldukları sınıflar yeniden belirlenir.

            HİZMET BÖLGELERİ
            Madde 9- Bu Yönetmelik kapsamındaki yöneticilerin atama ve yer değiştirmelerine esas olmak üzere, Türkiye iki hizmet bölgesine ayrılmış olup bunlar il ve ilçeler itibariyle (EK-2) çizelgede gösterilmiştir.

            Bakanlık taşra teşkilatı yöneticileri, birinci hizmet bölgesinde en az dört yıl görev yapmak zorundadır. Taşra teşkilatı yöneticileri, bu hizmeti yapmadan, ikinci hizmet bölgesine dahil il ve ilçelerde Eş Değer Görev Çizelgesindeki üçüncü ve dördüncü grup hizmetlerindeki yönetim görevlerine atanamazlar.

            Eş Değer Görev Çizelgesinde yer alan Bakanlık merkez teşkilatında dördüncü grup hizmetindeki yönetim görevlerine atamada; birinci hizmet bölgesi görevini tamamlamış yöneticilere puan eşitliği durumunda emsallerine göre öncelik tanınır.
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ATAMAYA İLİŞKİN HÜKÜMLER

            ATANACAKLARDA ARANACAK KOŞULLAR
            Madde 10- Yönetim görevlerine atanacaklarda aşağıdaki koşullar aranır:

            a) Genel koşullar (657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinde belirtilen koşullarla birlikte):

            1) Atama yapılacak boş kadro bulunmak,

            2) Lisans düzeyinde öğrenim görmüş veya yüksek öğrenimli öğretmen olmak,

            3) Dört veya daha yukarı derecelerdeki kadrolara atanacaklar için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen sürelerde Devlet memuru statüsünde hizmeti bulunmak ve bu hizmetin en az son üç yılını Bakanlık merkez, taşra veya yurt dışı teşkilatında geçirmiş olmak,

            4) Atanacağı görev için öngörülen eğitim programı sonunda yapılacak değerlendirme sınavında başarılı olmak,

            5) Değerlendirme sonucu en az 76 puan olmak,

            6) Atanacağı görevin tanımında belirtilen nitelikleri taşımak,

            7) Memuriyete engel olacak derecede olmasa dahi (taksirli suçlar hariç) hapis cezasına mahküm edilmemiş olmak ve hizmet süresi içinde "aylıktan kesme" ya da "maaş kesimi" cezasından daha ağır bir ceza almamış olmak (Daire Başkanı ve daha üst yöneticilik görevlerine atanacaklar için aylıktan kesme veya maaş kesimi cezası dahil),

            8) Yurt dışı yönetim görevlerine atanacaklarda atanmasına engel bir hali bulunmamak,

            Şeflik görevleri için (a) bendinin 2 numaralı alt bendinde belirtilen öğrenim koşulunu taşıyan yeterli sayıda aday bulunamaması halinde, bu görevler için ön lisans düzeyinde öğrenim görmüş olmak yeterli sayılır.

            b) Özel koşullar (Yönetim kademelerine giriş ve bu kademelerde yükselmelerde):

            1) Şeflik ile merkez ve taşra teşkilatı birinci kademe yöneticiliğinden ikinci kademe yöneticiliğine atanabilmek için seçme ve değerlendirme sınavlarını kazanmak,

            2) Merkez teşkilatı ikinci kademe ile taşra teşkilatı ikinci ve üçüncü kademe yöneticiliklerine atanabilmek için Bakanlıkça düzenlenen bilgisayar eğitimi kurslarında başarılı olmak,

            3) Beş ve daha aşağı derecelerdeki şeflik görevine atanacaklar için ön lisans mezunlarının en az beş, lisans mezunlarının en az üç yıl; dört ve daha yukarı derecelerdeki şeflik görevine atanacaklar için ise; dereceler itibariyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen sürelerde hizmeti bulunmak ve bunun en az son üç yılını Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında geçirmiş olmak,

            4) Merkez teşkilatı üçüncü kademe ve taşra teşkilatı dördüncü kademe yöneticiliklerine atanabilmek için KPDS'de en az (D), merkez teşkilatı dördüncü kademe yöneticiliklerine atanabilmek için ise KPDS'de en az (C) düzeyinde belge sahibi olmak,

            5) Şeflik görevine atanacaklar için son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi dereceden aşağı olmamak,

            6) Yöneticilik görevine birinci kademe yöneticiliğinden girme durumunda olmayanlar bakımından girebilecekleri yönetim görevi için gerekli hizmet içi eğitim sonunda yapılacak değerlendirme sınavından en az 70 puan almış olmak ve değerlendirme sonucu başarılı bulunmak,

            7) Yönetim görevinde geçecek en az hizmet süresi sonunda yapılacak değerlendirmede en az "başarılı" bulunmak, merkez ve taşra teşkilatı görevlerine atanacaklar için göreve layık olduğu; yurt dışı yönetim görevlerine atanacaklar için ise bu görevlere uygun bulunduğu yolunda Değerlendirme Raporu I (EK-3)'de ya da sicil raporunda en az iki olumlu görüş bildirilmiş olmak,

            8) Yurt dışı yönetim görevlerine atanacaklar için yabancı dil bilgisi, değerlendirme sınavı, mesleki yeterlik ve temsil yeteneği sınavını kazanmış ve bu Yönetmeliğe göre yapılacak değerlendirme sonunda en az 76 puan almış olmak,

            c) Yöneticilerin grup hizmetlerinde, merkez teşkilatı yöneticiliklerinden taşra teşkilatı yöneticiliklerine ya da taşra teşkilatı yöneticiliklerinden merkez teşkilatı yöneticiliklerine yükselmeleri için sicil amirlerince Değerlendirme Raporu I'de teklif edilmeleri, istemeleri ve görev için gerekli hizmet içi eğitimde başarılı olmaları; eşdeğer görevlere geçişleri için ise zorunlu sebepler hariç sicil amirlerince Değerlendirme Raporu I'de teklif edilmeleri ve istemeleri gerekir.

            YÖNETİM GÖREVİNDE GEÇİRİLECEK EN AZ HİZMET SÜRESİ
            Madde 11- Bu Yönetmelik kapsamındaki yönetim görevlerinde bulunanların, yönetim kademeleri veya grup hizmetlerinde yükselmelerinde aranacak en az çalışma süresi Eş Değer Görev Çizelgesinin dördüncü grup hizmetine dahil yönetim görevlerinde üç yıl, üçüncü ve ikinci grup hizmetine dahil yönetim görevlerinde dört yıl, birinci grup hizmetine dahil yönetim görevlerinde beş yıldır. Bu süre aynı yönetim görevinde farklı il veya ilçe sınıflarında geçirilebileceği gibi, o görevin yer aldığı grup hizmetine dahil diğer yönetim görevlerinde de geçirilebilir.
 

BEŞİNCİ BÖLÜM
DEĞERLENDİRME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONLARI

            DEĞERLENDİRME
            Madde 12- Değerlendirme, yöneticilerin yürüttükleri görevdeki iş başarım düzeyinin tespiti ve bu düzeye göre, görevinde veya kariyerinde yükselmeleri ya da grup hizmetlerinde yükselme veya geçişleri için gerekli mesleki ve kişisel eğitim ihtiyacı ile atanmaya esas durumlarının belirlenmesi amacı ile yapılır.

            Değerlendirilecek yöneticinin yürüttüğü görevin iş tanımına göre bir yıllık sürede gerçekleştirilecek açık ve net amaçlarla hedef ve standartlar, ilgili yönetici ve birinci sicil amirince Ocak ayında hazırlanarak Yıllık İş Planı oluşturulur. Yıllık İş Planı, ikinci sicil amirinin teklifi ve birimin en üst amirinin onayı, ikinci sicil amirinin birimin en üst amiri olması durumunda ikinci sicil amirinin onayı ile uygulamaya konulur. Onaylanmış Yıllık İş Planının birer örneği ilgili yöneticilere verilir.

            Sicil amirleri tarafından, sicil raporları ile birlikte Yıllık İş Planındaki amaç, hedef ve standartların gerçekleştirilme durumu ile diğer tespitler doğrultusunda Değerlendirme İlkeleri (EK-4) ve özlük dosyasındaki bilgiler esas alınarak, yöneticilerin Değerlendirme Raporu I ve buna bağlı olarak Eğitim ve Geliştirme Planı (EK-5) ile Değerlendirme Raporu II (EK-6) doldurulur.

            Değerlendirme Raporu I, birinci sicil amirlerince, birincisi ilk altı ayın sonunda olmak üzere yılda üç defa doldurulur. İlk değerlendirme raporu, düzenleniş tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde, değerlendirilmesi yapılan kişiye verilir. İlgili bu raporu kendine teslim tarihini izleyen bir hafta içinde inceler, yorumunu da ekleyip imzaladıktan sonra birinci sicil amirine teslim eder. Değerlendirilen yöneticinin istediği ve birinci sicil amirinin uygun bulduğu zamanlarda belirtilen değerlendirme üzerinde görüşmeler de yapılabilir.

            Birinci sicil amirince yapılan ikinci değerlendirme hakkında değerlendirilen yönetici bilgilendirilmekle birlikte yorumuna başvurulmaz. Birinci sicil amiri, değerlendirdiği yöneticinin dolduracağı Öz Değerlendirme Formunu (EK-7) inceledikten ve dikkate aldıktan sonra iki değerlendirme raporuna göre son değerlendirmesini yaparak Değerlendirme Raporu I'i ve bu rapora göre Eğitim ve Geliştirme Planını doldurur. Birinci sicil amiri, değerlendirilen yöneticinin Değerlendirme Raporu I, Değerlendirme Raporu II, Öz Değerlendirme Formu, Eğitim ve Geliştirme Planı ile Sicil Raporunu yıl sonunda ikinci sicil amirine verir. İkinci sicil amiri bütün belgeleri inceleyerek değerlendirilen yönetici hakkında Değerlendirme Raporu I ile Eğitim ve Geliştirme Planını doldurur. Yöneticinin alacağı hizmet içi eğitim için ikinci sicil amirinin doldurduğu Eğitim ve Geliştirme Planı esas alınır.

            Bakanlık müfettişleri de teftiş ettikleri yöneticiler hakkında Değerlendirme Raporu I'i düzenlemekle yükümlüdürler. Bakanlık müfettişlerinin Değerlendirme Raporu I'de yer alan önerileri, bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (7) numaralı alt bendi çerçevesinde değerlendirilir.

            Her türlü atama ve yer değiştirme işlemlerinde değerlendirilmek üzere, yöneticiler hakkında doldurulan değerlendirme raporları ve sicil raporları ile eğitim ve geliştirme planları ilgisine göre ilde valiliğe, Bakanlıkta Personel Genel Müdürlüğüne gizli ve kişiye özel işaretli olarak gönderilir.

            YÖNETİCİ DEĞERLENDİRME KOMİSYONLARI
            Madde 13- Bu Yönetmelik kapsamındaki yöneticiliklerden atama yetkisi valiliğe ait olanların değerlendirilmesi için ilde, atama yetkisi Bakanlığa ait olanların değerlendirilmesi için Bakanlıkta Yönetici Değerlendirme Komisyonu kurulur.

            a) İl Yönetici Değerlendirme Komisyonu; il Milli eğitim müdürünün başkanlığında, ilköğretim müfettişleri başkanı, atamadan sorumlu Milli eğitim müdür yardımcısı ya da şube müdürü ile il Milli eğitim müdürünce seçilecek iki ilçe Milli eğitim müdüründen,

            b) Bakanlık Yönetici Değerlendirme Komisyonu; Müsteşarın veya görevlendireceği bir müsteşar yardımcısının başkanlığında, müsteşar tarafından ana hizmet birimi amirleri arasından belirlenecek iki genel müdür, Personel Genel Müdürü, I. Hukuk Müşaviri, Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanı ve Personel Genel Müdürlüğü'nden en az daire başkanı düzeyinde bir temsilciden, oluşur.

            Yönetici değerlendirme komisyonlarının sekreterya işlemlerini Bakanlık merkez teşkilatında Personel Genel Müdürlüğü, illerde atamadan sorumlu il Milli eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürü yürütür.

            DEĞERLENDİRME SONUÇLARI VE YÖNETİCİ DEĞERLENDİRME KOMİSYONLARININ GÖREVLERİ
            Madde 14- Bakanlık Merkez ve taşra teşkilatı yöneticileri, grup hizmetlerinin son yılında veya gerekli görüldüğü zamanlarda yönetici değerlendirme komisyonlarınca, Değerlendirme Raporu I'in %30'u, sicil notunun %20'si, Eğitim ve Geliştirme Planına göre katılınan görev öncesi hizmet içi eğitim sonunda yapılan değerlendirme sınavı puanının %30'u ile Değerlendirme Raporu II'nin %20'si alınmak kaydıyla 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.

            Yurt dışı yönetim görevlerine atanacaklar, Bakanlık Yönetici Değerlendirme Komisyonunca değerlendirme raporları ortalamasının %20'si, sicil notunun %10'u, görev öncesi hizmet içi eğitim sonunda yapılan değerlendirme sınavı puanının %20'si ve mesleki yeterlik sınavı puanı ile temsil yeteneği sınavı puanlarının her birinin %25'i alınmak kaydıyla 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.

            Bu değerlendirmede; 0-59 puan yetersiz, 60-75 puan orta, 76-89 puan başarılı, 90-100 puan üstün başarılı sayılır.

            Yönetici değerlendirme komisyonlarınca, değerlendirme sonuçlarına bağlı olarak düzenlenen Yeterlik Çizelgesi (EK-8) en geç Nisan ayı sonuna kadar atamaya yetkili makamlara gönderilir. Yeterlik Çizelgesinin açıklamalar bilgi başlığında bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin son fıkrasına göre atanacaklar ayrıca belirtilir. Üst görevlere yükselmede o kariyer alanında yükselmesi öngörülen "üstün başarılı" olanlara öncelik verilir.

            20 nci maddeye göre yönetim görevlerine geçecek olanların değerlendirilmesi birinci fıkraya göre yapılır.
 

ALTINCI BÖLÜM
ATAMA

            ATAMALARDA UYULACAK HUSUSLAR
            Madde 15- Kapsama dahil görevlere ilk defa atamalarda ve grup hizmetlerinde yükselmelerde aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

            a) Yönetim görevlerine birinci kademe yöneticiliğinden başlanılması esastır. Üst kademe yöneticiliklerine yükselmede atama o görev için ayrılan en alt kadro derecesine yapılır. Yönetim görevi için belirlenen en üst kadro derecesinde en az iki yıl çalışılmadan bir üst kademe yöneticiliğine atanılamaz.

            b) Yönetim kademeleri ve grup hizmetlerinde yükselmede merkez ve taşra teşkilatının kendi hiyerarşik görev kademeleri esas alınır. Ancak Eş Değer Görev Çizelgesinde yer alan grup hizmetleri esas alınmak suretiyle merkez teşkilatı yönetim görevlerinden taşra teşkilatı yönetim görevlerine, taşra teşkilatı yönetim görevlerinden merkez teşkilatı yönetim görevlerine eş değer görev ya da yükselme suretiyle atama yapılabilir.

            c) Taşra teşkilatı grup hizmetine dahil görevlere, üçüncü ya da dördüncü sınıf il veya ilçeden başlanılması esastır. İhtiyaç durumunda birinci veya ikinci sınıf il veya ilçeye de atama yapılabilir.

            d) Merkez ve taşra teşkilatı yönetim görevleri arasındaki yükselme ve atamalarda, Eş Değer Görev Çizelgesinde aynı grup hizmetinde düzenlenen görevler eşit kademe yöneticiliği olarak değerlendirilir.

            SINAVLA ATAMA YAPILACAK GÖREVLER
            Madde 16- Şeflik görevine atamada, seçme sınavı ile katılınan görev öncesi hizmet içi eğitim sonunda yapılacak değerlendirme sınavı sonucu ve iş tanımına uygunluk; şube müdürlüğü görevine atamada, seçme sınavı ile katılınan görev öncesi hizmet içi eğitim başarısını da içeren değerlendirme sonucu ile iş tanımına uygunluk dikkate alınır.

            Bu görevlere ilk defa atama o görev için ayrılan en alt kadro derecesine, görev içinde üst derecelere yükselme ise o görevdeki kıdem süresi ve başarı derecesi esas alınarak genel hükümlere göre yapılır.

            Şeflik görevine atanacak adayı bulunmayan illerin şef ihtiyacı memurun isteği ve kurumlarının muvafakatı üzerine Personel Genel Müdürlüğünün koordinatörlüğünde diğer illerdeki kontenjan fazlası olan adaylardan karşılanır.

            GRUP HİZMETİNDE YÜKSELME
            Madde 17- Bir üst grup hizmetine dahil görevlere atanmak için başvuruda bulunanlardan gerekli koşulları taşıyanlar beşinci bölümde yer alan hükümler doğrultusunda değerlendirilir.

            Yeterlik Çizelgesinde değerlendirme sonuçlarına göre üstün başarılı bulunanlar önce, başarılı bulunanlar ise daha sonra yer alır. Değerlendirme puanlarının eşit olması halinde önce Değerlendirme Raporu I puanına bakılır. Bu puanların da eşit olması halinde, Değerlendirme Raporu II puanı yüksek olan aday Yeterlik Çizelgesinde daha önce yer alır.

            Bir üst grup hizmetine dahil görevlere Yeterlik Çizelgesinde yer alanlardan durumları atama yapılacak görevin iş tanımına uygun ve başarı derecesi en yüksek olan atanır. Diğer adaylar durumlarına uygun görevler için Yeterlik Çizelgesinde sıralarını bir yıl süre ile korurlar.

            Değerlendirme sonucunda uygun görülmek ve 10 uncu maddedeki koşulları taşımak kaydıyla;

            a) Eş Değer Görev Çizelgesinde grup öncesi olarak gösterilen;

            1) Merkez teşkilatı birinci kademe yöneticiliği görevinde en az çalışma süresini başarılı olarak tamamlayanlar, Eş Değer Görev Çizelgesinde ikinci grup hizmetindeki Bakanlık şube müdürlüğü veya birinci grup hizmetindeki ilçe ya da İl Milli eğitim şube müdürlüğüne,

            2) Taşra teşkilatı birinci kademe yöneticiliği görevinde en az çalışma süresini başarılı olarak tamamlayanlar, Eş Değer Görev Çizelgesinde birinci grup hizmetindeki ilçe ya da il Milli eğitim şube müdürlüğüne,

            b) Eş Değer Görev Çizelgesinde birinci grup hizmetinde bulunan birinci sınıf ilçe ve il Milli eğitim şube müdürleri, grup hizmetindeki en az çalışma süresini tamamladıktan sonra, ikinci grup hizmetinde bulunan Bakanlık şube müdürlüğü, Milli eğitim müdür yardımcılığı ya da ilçe Milli eğitim müdürlüğüne; iki, Üç ve dördüncü sınıf ilçe Milli eğitim şube müdürleri ise, ikinci grup hizmetinde bulunan Milli eğitim müdür yardımcılığı ya da ilçe Milli eğitim müdürlüğü görevlerinden birine,

            c) Eş Değer Görev Çizelgesinde ikinci grup hizmetinde bulunan Bakanlık şube müdürleri, il Milli eğitim müdür yardımcıları ve ilçe Milli eğitim müdürleri, grup hizmetindeki en az çalışma süresini tamamladıktan sonra üçüncü grup hizmetinde bulunan daire başkanlığı, il Milli eğitim müdürlüğü ya da ilçe Milli eğitim müdürlüğü görevlerinden birine,

            d) Eş Değer Görev Çizelgesinde üçüncü grup hizmetinde bulunan daire başkanları, il Milli eğitim müdürleri ve ilçe Milli eğitim müdürleri en az çalışma süresini tamamladıktan sonra dördüncü grup hizmetinde bulunan genel müdür yardımcılığı, daire başkanlığı ya da Milli eğitim müdürlüğü görevlerinden birine,

            e) Eş Değer Görev Çizelgesinde dördüncü grup hizmet sürelerini tamamladıktan sonra, grup üstü görevlerden herhangi birine atanamayanlar istekleri üzerine daha alt grup hizmetindeki görevlere,

            f) Grup üstü görevlere dördüncü grup hizmetinde en az üç yıl süre ile görev yapmış olanlar arasından atama yapılması esastır. Ancak 10 uncu maddenin (a) bendinin 3 ve 5 numaralı alt bentleri hariç diğer bentlerde belirtilen koşulları taşımak kaydıyla atanacakları görevle ilgili alanda veya yönetim alanında temayüz etmiş en az doçentlik unvanını haiz bilim adamları veya diğer kamu kurum ve kuruluşu çalışanlarından Eş Değer Görev Çizelgesindeki dördüncü grup hizmetinde yer alan görevlere denk görevlerde en az dört yıl görev yapanlar,

            g) Taşra teşkilatı yöneticilerinin grup hizmetlerinde yükselmeleri;

            1) Birinci grup hizmetindeki görevini tamamlayanlardan bu gruptaki hizmetin son iki yılını,

            4. sınıf il veya ilçede geçirenler, ikinci grup hizmetinin 1. sınıf il veya ilçesine,

            1. sınıf il veya ilçede geçirenler, ikinci grup hizmetinin 4. sınıf il veya ilçesine,

            3. sınıf il veya ilçede geçirenler, ikinci grup hizmetinin 2. sınıf il veya ilçesine,

            2. sınıf il veya ilçede geçirenler, ikinci grup hizmetinin 3. sınıf il veya ilçesine,

            2) İkinci grup hizmetindeki görevini tamamlayanlardan bu gruptaki hizmetin son iki yılını 3. veya 4. sınıf il veya ilçede geçirenler üçüncü grup hizmetinin 2. veya 3. sınıf il ve 1. sınıf ilçesine; 1. veya 2. sınıf il ve ilçede geçirenler, üçüncü grup hizmetinin 3. veya 4. sınıf il veya 1. Sınıf ilçesine, atanabilirler.

            BİR ALT GRUP HİZMETİ GÖREVİNE ATAMA
            Madde 18- Birinci ve daha üst grup hizmetine dahil yönetim görevlerinde bulunanlar her yıl sicil raporları ve Değerlendirme Raporu I dikkate alınarak ilgili değerlendirme komisyonunca değerlendirilir.

            Yüz puan üzerinden yapılan bu değerlendirmede, kendi aralarında ortalamaları alınan sicil raporu ve Değerlendirme Raporu I ortalaması iki yıl üst üste orta olanlar aynı görevle başka bir amirin maiyetinde iki yıl daha denenirler. Buradaki başarısı da orta derecede bulunanlar ile yüz puan üzerinden yapılan değerlendirmede kendi aralarında ortalamaları alınan sicil raporu ve Değerlendirme Raporu I ortalaması yetersiz olanlar bir alt grup hizmetine dahil görevlerden birine atanırlar.

            TEKRAR ATAMA
            Madde 19- Görevlerinden herhangi bir şekilde ayrıldıktan sonra tekrar dönmek isteyenler, gerekli koşulları taşımaları, boş kadro bulunması, ihtiyaç ve hizmet gerekleri doğrultusunda ayrıldıkları göreve, aynı grup hizmetine dahil görevlerden eş değer birine ya da bir alt göreve atanabilirler.

            YÖNETİM GÖREVLERİNE GEÇİŞ
            Madde 20- Yönetim görevlerine atanmak için gerekli koşulları taşımak kaydıyla Bakanlık kadrolarında görevli olan;

            a) Talim ve Terbiye Kurulu üyelerinden bu görevde en az üç yıl başarılı düzeyde hizmeti bulunanlar, grup üstü veya dördüncü grup hizmetindeki görevlerden birine,

            b) Bakanlık başmüfettişleri ile hukuk müşavirlerinden bu görevde en az üç yıl başarılı düzeyde hizmeti bulunanlar, dördüncü grup hizmetindeki görevlerden birine,

            c) Bakanlık müfettişleri ve ilköğretim müfettişleri başkanı ile ilköğretim müfettişlerinden bu görevlerde en az beş yıl başarılı düzeyde hizmeti bulunanlar, üçüncü grup hizmetindeki görevlerden birine,

            d) İlköğretim müfettişi, uzman, istatistikçi, ekonomist ve araştırmacılardan bu görevlerde en az üç yıl başarılı düzeyde hizmeti bulunanlar, ikinci grup hizmetindeki görevlerden birine,

            e) Yurt dışı yönetim görevlerinde bulunanların bu görevlerdeki en az "başarılı" düzeyde geçirdikleri hizmet süreleri ayrıldıkları grup hizmetindeki görevlerinde geçmiş sayılır ve bunlar dönüşlerinde hizmet gerekleri ve ihtiyaç çerçevesinde ayrıldıkları grup hizmetindeki veya sicil ve değerlendirme raporlarında önerilmiş olmaları halinde bir üst grup hizmetindeki görevlerden birine,

            f) Bakanlık müşavirliği görevinde bulunanların bu görevlerdeki en az "başarılı" düzeyde geçirdikleri hizmet süreleri, ayrıldıkları grup hizmetindeki görevlerinde geçmiş sayılır ve bunlar hizmet gerekleri ve ihtiyaç çerçevesinde ayrıldıkları grup hizmetindeki görevlerden birine,

            g) (A) tipi okul veya kurum müdürlüğünde en az beş yıl hizmeti olup, bu hizmetin son iki yılında "üstün başarılı" değerlendirilenler, birinci grup hizmetinde yer alan görevlerden birine, atanabilirler.

            Öğretmenlikten, ataşe ve ataşe yardımcılığı görevlerine atananların, atandığı görevde en az "başarılı" düzeyde geçirdikleri hizmet süreleri birinci grup hizmetinde; eğitim müşavirliği görevine atananların bu görevde en az "başarılı" düzeyde geçirdikleri hizmet süreleri ikinci grup hizmetinde geçmiş sayılır.

            Yukarıda sayılan görevlerde bulunanların, bu Yönetmelik kapsamındaki yönetim görevlerine geçişlerinde, bulunması halinde, bu Yönetmelik kapsamında geçen önceki yönetim görevleri saklı tutulur. Bu görevlerde geçirdikleri süreler ayrıldıkları yönetim görevlerinde ve grup hizmetinde geçmiş sayılır.

            Yönetim görevine geçişler için yönetim görevleri bazında tahsis edilecek kadro miktarı her yıl Personel Genel Müdürlüğünün teklifi üzerine makam onayıyla belirlenir. Yönetim kademelerine bu madde hükümlerine göre geçiş yapacaklar kendi aralarında değerlendirilir.

            Yönetim görevlerine bu madde hükümlerine göre atanacakların hizmet süresi, atanacakları grup hizmetine dahil görevlere yönetim kademelerinden atanacakların ulaştıkları en az hizmet süresinden daha az olamaz.

            Bunların yeterliklerinin tespitinde dikkate alınacak Değerlendirme Raporu I, değerlendirme sınavı sonunda sicil amirlerince derhal düzenlenir.

            ATAMA YETKİSİ
            Madde 21- Bu Yönetmelik kapsamına giren görevlerden, 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanunla belirlenenler hariç, merkez teşkilatına ait kadrolar ile ilçe Milli eğitim müdürü, Milli eğitim müdür yardımcısı ve şube müdürü kadrolarına Bakan, taşra teşkilatına ait şef kadrolarına il Milli eğitim müdürünün teklifi üzerine vali tarafından atama yapılır.

            Atama yetkisi alt kademelere devredilebilir. Bu durumda, ataması devredilen görevin bu Yönetmelikteki atamayı ilgilendiren hükümlerdeki diğer yetkiler de devredilmiş sayılır.
 

YEDİNCİ BÖLÜM
YER DEĞİŞTİRMEYE İLİŞKİN HÜKÜMLER

            AYNI GRUP HİZMETİNDE İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME
            Madde 22- Grup öncesi veya grup hizmetlerine dahil görevlerde bulunanlar, bulundukları görevde en az üç yıl çalışmış olmak koşuluyla aynı veya bulundukları grup hizmetine dahil bir başka görevle yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.

            Grup hizmetlerinde;
            1) Aynı görev bazında birinci ve ikinci grup hizmetlerinin birinci sınıf il veya ilçelerinde çalışanlar, dördüncü sınıf il veya ilçeye; dördüncü sınıf il veya ilçelerinde çalışanlar, birinci sınıf il veya ilçeye; ikinci sınıf il veya ilçelerinde çalışanlar, üçüncü sınıf il veya ilçeye; üçüncü sınıf il veya ilçelerinde çalışanlar, ikinci sınıf il veya ilçeye,

            2) Üçüncü grup hizmetinde görevli il Milli eğitim müdürleri bulundukları il sınıfında en az üç yıl çalışmış olmak koşulu ile bir başka il sınıfına; ilçe Milli eğitim müdürleri en az üç yıl çalışmış olmak koşulu ile bir başka birinci sınıf ilçe Milli eğitim müdürlüğüne, yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.

            Aynı grup hizmetinde yer alan diğer görevlere geçme istekleri, sicil amirlerince yapılan değerlendirme sonucunda teklif edilmek ve istenilen görevin o grup hizmetindeki en alt il veya ilçe sınıfına atama yapılmak suretiyle gerçekleştirilir.

            Bulunulan grup hizmetinde, dördüncü grup hizmeti hariç, aynı görevle aynı yerde geçirilecek en az başarılı düzeydeki toplam hizmet süresi sekiz yıldan, aynı grup hizmetinde geçirilecek toplam hizmet süresi de on yıldan fazla olamaz. Bulunduğu görevde iki yıl üst üste orta düzeyde başarı gösterdiği için görev yerleri değiştirenler, atandıkları il veya ilçelerin bulunduğu grup hizmetinde en az üç yıl çalışmadan başarılı da olsalar görev yeri değişikliği isteyemezler.

            ÖZÜRE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELER
            Madde 23- Grup öncesi veya grup hizmetlerine dahil görevlerde bulunanlar aynı görevle, bunun mümkün olmaması durumunda grup hizmetlerindeki diğer yönetim görevlerine;

            a) Kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarından birisinin görevli olduğu yerde tedavisine imkan olmadığını tam teşekküllü devlet hastanesinden veya üniversite hastanelerinden son altı ay içinde alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelendirenler, sağlık durumu özürü,

            b) Eşleri bu Yönetmelik kapsamında yer alan yönetim görevlerinde bulunanlar ile genel veya yerel seçimlerle gelinen görevlerde veya Milli güvenlik bakımından stratejik olduğu belirlenen görevlerde olanlar eş durumu özürü, nedeniyle yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.

            Raporda belirtilen hastalığın niteliği, tedavi süresi, yöneticinin bulunduğu yerde tedavisine imkan bulunup bulunmadığı; nerelerde ve hangi tür sağlık kurumunda tedavi edilebileceği Bakanlık Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığınca değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda bulunduğu yerde tedavi imkanı olmadığı anlaşılanların görev yerleri değiştirilebilir.

            Sağlık durumu özürüne bağlı olarak yer değiştirme isteğinde bulunanların yer değiştirmeye esas olan raporlarının geçerlilik süresi iki yıldır. İkinci ve daha sonraki raporlar Bakanlığın uygun göreceği Ankara'daki bir Devlet hastanesinden alınır.

            Özüre bağlı yer değiştirme istekleri, grup hizmetleri etkilenmeyecek şekilde kadro imkanları ölçüsünde yerine getirilir.

            Özürün ortadan kalkması halinde birinci bölge hizmeti eksik olanların, bu hizmetleri tamamlattırılır.

            AYNI GRUP HİZMETİ İÇİNDE HİZMET GEREĞİ YAPILACAK YER DEĞİŞTİRMELER
            Madde 24- Aynı grup hizmeti içinde bulunan ilçe, il veya Bakanlık merkez teşkilatı yönetim görevlerinde en az üç yıl çalışmak zorunludur. Bu süre bitiminden ilçelerde kaymakamın, illerde Milli eğitim müdürünün, Bakanlık merkez teşkilatı birimlerinde çalıştığı birimin en üst amirinin Yer Değiştirme Teklif Formuna (EK-9) uygun gerekçeli görüşleri üzerine, taşra teşkilatında görevli olanların İl Yönetici Değerlendirme Komisyonunun; merkez teşkilatında görevli olanların Bakanlık Yönetici Değerlendirme Komisyonunun değerlendirmesi ile Vali veya Bakan tarafından yer değiştirme suretiyle ataması yapılabilir.

            Savaş, genel hayatı etkileyen afetler ve diğer olağanüstü durumlarda, ihtiyacı karşılamak amacıyla, ülke çapında herhangi bir koşula bağlı kalmaksızın, Bakanlık Yönetici Değerlendirme Komisyonunun duruma uygun oluşturacağı ilke ve öneriler dikkate alınarak, yöneticiler yer değiştirmeye tabi tutulabilir.

            Bu Yönetmeliğin 22 nci maddesinin son fıkrasına göre, görevinde ya da grup hizmetinde geçirilecek en fazla çalışma süresini dolduranlar, bölge hizmeti durumu ile istekleri de dikkate alınarak ilgili yönetici değerlendirme komisyonunun görüşü üzerine, Bakanlıkça ihtiyaç duyulan eş değer bir göreve ya da aynı görevle başka bir yere atanırlar.

            ATAMA VE YER DEĞİŞTİRMELERDE BAŞVURU
            Madde 25- Aynı görevde veya aynı grup hizmetinde bulunan eş değer görevlere ya da üst grup hizmetindeki görevlerden herhangi birine atanmak veya yer değiştirmek isteyenlerin Yönetici Görev İstek ve Yer Değiştirme Başvuru Formu (EK-10) ve ekleri, sicil amirleri kanalıyla her yıl en geç Şubat ayının sonuna kadar, taşra teşkilatı birinci kademe yönetim görevleri için Milli eğitim müdürlüklerine, diğer yönetim görevleri için Personel Genel Müdürlüğüne gönderilir. Milli eğitim müdürlükleri ile Personel Genel Müdürlüğü'nce, başvuruda bulunanların bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde belirlenen değerlendirmeye esas belgeleri en geç Mart ayı sonuna kadar ilgili değerlendirme komisyonuna teslim edilir.

            Yurt dışı yönetim görevleri için başvurular, ilgisine göre Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne ya da Yurt Dışı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğü'ne yapılır. Bu birimlerce gerekli koşulları taşıdığı tespit edilenlerin listesi Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı'na gönderilir.

            Zamanında ve usulüne uygun yapılmayan başvurular işleme konulmaz.

            ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME VE YÖNETİCİLİK GÖREVLERİNDEN ALINMA
            Madde 26- İdari soruşturma sonucu haklarında görev yerlerinin değiştirilmesi teklif edilenlerden, değişiklik teklifi atamaya yetkili makamlarca uygun görülenlerin görev yerleri aynı, eş değer veya alt grup hizmetine dahil bir görevle değiştirilir. Haklarında getirilen yöneticilik görevinden alınma teklifi atamaya yetkili makamca uygun görülenlerle, görev için gerekli koşulları taşımadığı tespit edilenler, adli yargılama sonucu bu koşulları sonradan kaybedenler yöneticilik görevinden alınır. Bunlar durumlarının gerektirdiği başka bir göreve atanır.

            Yönetim görevinde bulunanlar, istekleri halinde bulundukları grup hizmetinin daha altındaki grup hizmetlerine dahil görevlere veya bu Yönetmelik kapsamı dışında kalan görevlere atanabilirler.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
SEÇME,MESLEKİ YETERLİLİK VE TEMSİL YETENEĞİ SINAVLARI

            SEÇME SINAVI İÇİN DUYURU VE BAŞVURU
            Madde 27- Seçme sınavı için her yıl Nisan ayında ülke genelinde Personel Genel Müdürlüğünce duyuru yapılır. Seçme sınavına katılacaklarda aranan koşullar bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesine göre Seçme Sınavı Komisyonunca belirlenir. Aranan koşulları taşıyanlar, Yönetici Seçme Sınavı Başvuru Formu (EK-11) ile başvuruda bulunurlar. Bu başvurular üzerine; ilgililerin durumları sicil dosyalarının tutulmakta olduğu birimlerce incelenir. Gerekli koşulları taşıyanların başvuruları kabul edilir. İstenilen bilgi ve belgeleri gerçeğe aykırı olarak düzenleyenlerle başvuru belgeleri üzerinde tarafsız işlem yapmayan yöneticiler hakkında kovuşturma yapılır.

            Seçme sınavına katılması uygun görülenlere; sınavın yeri, zamanı ve sınavla ilgili diğer hususlar, sınav tarihinden en az on beş gün önce ÖDYM'ce duyurulur.

            Ancak, şef ve şube müdürü ihtiyacının karşılanamaması halinde; valiliklerin veya Personel Genel Müdürlüğünün teklifi üzerine Seçme Sınavı Komisyonunca belirlenecek zamanlarda da seçme sınavı duyurusu yapılabilir.

            SEÇME SINAVI
            Madde 28- Bu Yönetmelik kapsamındaki şeflik ve şube müdürlüğü görevlerine atanacaklar için düzenlenecek olan hizmet içi eğitim programlarına alınacaklar seçme sınavı ile belirlenir.

            Seçme sınavı, merkezi sistemle çoktan seçmeli test şeklinde, Bakanlıkça belirlenecek yerlerde yapılır.

            SEÇME SINAVI KONULARI VE PUAN DEĞERLERİ
            Madde 29- Seçme sınavı konuları ve puan değerleri şunlardır:

            a) Türkçe-Kompozisyon %30,

            b) Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük %20,

            c) Kamu Yönetimi ile ilgili mevzuat, Milli eğitim mevzuatı, eğitim yönetimi ve eğitim sistemi ile ilgili temel bilgiler %20,

            d) Görevin özelliğine göre personel, bütçe ve mali mevzuat gibi özel alan bilgileri %30.

            ÖDYM'ce (d) bendinde yer alan konulara ilişkin sorular sınav komisyonunca belirlenen ölçütlere ve görevin özelliğine göre farklı ağırlıklarda da hazırlanabilir.

            SEÇME SINAVI KOMİSYONU VE GÖREVLERİ
            Madde 30- Bakanlık merkezinde, Personel Genel Müdürünün başkanlığında, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, İlköğretim Genel Müdürlüğü, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nden birer daire başkanı, mesleki ve teknik öğretime ilişkin genel müdürlükler arasından Müsteşar tarafından belirlenecek bir genel müdürlükten en az daire başkanı düzeyinde bir temsilci ile Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanı ve bir Hukuk Müşavirinden oluşacak Seçme Sınavı Komisyonu kurulur.

            Seçme Sınavı Komisyonunun görevleri şunlardır:

            a) Görev öncesi hizmet içi eğitime katılacaklarda aranan koşullarla, seçme sınavıyla ilgili esas ve usulleri belirlemek,

            b) Seçme sınavı sonuçlarına göre başarı listesi düzenlemek veya sınav sonuçlarını değerlendiren kurum veya kuruluşça düzenlenmesini sağlamak,

            c) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları inceleyip karar bağlamak,

            Sınav komisyonunun sekreterya hizmetleri Personel Genel Müdürlüğü'nce yürütülür.

            SEÇME SINAVININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAV BELGELERİNİN SAKLANMASI
            Madde 31- Seçme sınavında 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alanlar başarılı sayılır. Seçme sınavını kazananlar, başarı listesindeki en yüksek puandan başlayarak bir program dahilinde görev öncesi hizmet içi eğitime alınır. Değerlendirme, ÖDYM'ce yapılır. Seçme sınavlarıyla ilgili belgeler ÖDYM'ce iki yıl süreyle saklanır.

            SEÇME SINAVI SONUÇLARININ DUYURULMASI
            Madde 32- Seçme sınavı sonuçları, sınavı izleyen on beş gün içinde Bakanlıkta ve Milli eğitim müdürlüklerinde ilan edilir, ayrıca adaylara yazılı olarak bildirilir.

            Yurt dışı yönetim görevleri için başvuruda bulunan adaylardan gerekli koşulları taşıyanlarla seçme sınavını kazananlardan görev öncesi hizmet içi eğitime katılacaklara Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı'nca gerekli çağrı yapılır.

            SEÇME SINAVI SONUCUNA İTİRAZ
            Madde 33- Seçme sınavı sonuçlarına ilanını izleyen on beş gün içinde, Personel Genel Müdürlüğü'ne dilekçe ile itiraz edilebilir. Bu itirazlar, sınav komisyonu tarafından en geç on beş gün içinde incelenir. Sonuç Personel Genel Müdürlüğü'nce ilgiliye bildirilir.

            YURT DIŞI YÖNETİM GÖREVLERİ İÇİN HİZMET İÇİ EĞİTİME KATILMA KOŞULU
            Madde 34- Yurt dışı yönetim görevleri için düzenlenen görev öncesi hizmet içi eğitim programına katılabilmek için Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviyesinin Tespitine Dair Esaslar uyarınca ÖSYM tarafından yapılan KPDS sınavlarında görevin gerektirdiği yabancı dillerin birinden başvuru tarihi itibariyle son beş yıl içinde en az (C) seviyesinde belge sahibi olmak koşulu aranır. Bunlar, seçme sınavına girmeksizin, atanmak istedikleri ve koşullarını taşıdıkları yurt dışı yönetim görevi için düzenlenen hizmet içi eğitim programına alınırlar.

            Ancak, Yurt dışı yönetim görevlerine atanacaklarda aranan koşulları taşımak kaydıyla; üniversitelerin yabancı dille eğitim yapan fakülte veya yüksekokulları ile hizmetin gerektirdiği dillere ait filoloji bölümlerinden mezun olanlardan, üniversitelerde doçentlik veya profesörlük unvanı almış, yurt dışında lisans veya lisansüstü öğrenim görmüş olanlar ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve diğer Türk Cumhuriyetleri ile Tacikistan'da görevlendirileceklerden (KPDS) sınavlarında hizmetin gerektirdiği dillerin birinden asgari (C) seviyesinde belge sahibi olma koşulu aranmaz. Bu durumda olanlar arasında İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birinde KPDS'de en az (C) seviyesinde başarılı olanlar tercih edilir.

            MESLEKİ YETERLİK SINAVI
            Madde 35- Bakanlığın yurt dışı teşkilatı yönetim görevine atanacak personel, hizmetin gerektirdiği mesleki bilgi ve yeterliklerinin tespiti için yazılı veya sözlü sınava tabi tutulur. Mesleki yeterlik sınavlarından yazılı olanı ÖDYM'ce yapılır.

            Mesleki yeterlik sınavına, görev öncesi hizmet içi eğitim sonunda yapılan değerlendirme sınavında başarılı olanlarla yurt dışı yönetim görevlerine atanacaklarda aranan koşulları taşımak kaydıyla doçentlik ve profesörlük unvanı almış olanlar girebilir.

            MESLEKİ YETERLİK VE TEMSİL YETENEĞİ SINAV KOMİSYONU VE GÖREVLERİ
            Madde 36- Mesleki Yeterlik ve Temsil Yeteneği Sınav Komisyonu, Bakanlık merkezinde Müsteşarın veya görevlendireceği müsteşar yardımcısının başkanlığında, Dış İlişkiler Genel Müdürü ile Personel Genel Müdüründen oluşur.

            Mesleki Yeterlik ve Temsil Yeteneği Sınav Komisyonunun görevleri şunlardır:

            a) Mesleki yeterlik ve temsil yeteneği sınavlarıyla ilgili esas ve usulleri belirlemek,

            b) Mesleki yeterlik sınavı sonuçlarına göre başarı listesi düzenlemek veya ÖDYM'ce düzenlenmesini sağlamak,

            c) Temsil yeteneği mülakatı sonuçlarına göre başarı listesi düzenlemek,

            d) Mesleki yeterlik ve temsil yeteneği sınav sonuçlarına yapılacak itirazları inceleyip karara bağlamak,

            Türk Cumhuriyetleri ve Tacikistan'da görevlendirilecek eğitim müşaviri, eğitim ataşesi ve eğitim ataşe yardımcılarına ait seçme, görevlendirme ve her türlü özlük haklarıyla ilgili iş ve işlemler Yurt Dışı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğü'nce; diğer ülkelerde bulunan yurt dışı yönetim görevleri ile ilgili iş ve işlemler Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nce yerine getirilir.

            Mesleki Yeterlik ve Temsil Yeteneği Sınav Komisyonunun sekreterya hizmetleri Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nce yürütülür.

            MESLEKİ YETERLİK SINAVI KONULARI VE PUAN DEĞERLERİ
            Madde 37- Mesleki yeterlik sınavı konuları ve puan değerleri şunlardır:

            a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve devlet yapısıyla ilgili temel bilgiler %15,

            b) Başlıca milletlerarası kuruluşlar, görevleri ve Türkiye'nin bu kuruluşlarla ilişkileri %10,

            c) Genel Türk tarihi ile Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük %15,

            d) Yurt dışı temsilciliklerin bulunduğu ülkelerin siyasi tarihi %10,

            e) Milli Eğitim Temel Kanunu ile Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatının işleyişi, yurt dışı eğitim-öğretim hizmetleri ve meseleleri %20,

            f) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun izin, sicil ve disiplin işlemleri ile ilgili bölümleri %10,

            g) Genel kültür ile resmi yazışma kuralları ve dosyalama sistemi %20,

            Değerlendirme, toplam 100 puan üzerinden yapılır. Başarılı sayılmak için en az 70 puan almak koşulu aranır.

            TEMSİL YETENEĞİ MÜLAKATI, KONULARI VE PUAN DEĞERLERİ
            Madde 38- Bakanlık yurt dışı yönetim görevlerine yazılı veya sözlü olarak yapılan mesleki yeterlik sınavında başarılı olanlar, temsil yeteneği mülakatına alınır.

            Temsil yeteneği mülakatı konuları ve puan değerleri şunlardır:

            a) Türkçe'yi güzel konuşma ve ifade edebilme %15,

            b) Ulusal bilinç, Atatürk İlke ve inkılaplarına bağlılık %15,

            c) Tutum ve davranışlarındaki tutarlılık %10,

            d) Genel kültür %15,

            e) Görgü kuralları, örf ve adet bilgisi %10,

            f) Protokol kuralları bilgisi %5,

            g) Genel görünümü, temizlik ve giyimi %10,

            h) Kendisine güveni ve çalışma anlayışı %10,

            ı) Bildiği yabancı dilde kendini sözel ifade edebilme %10,

            Değerlendirme, toplam 100 puan üzerinden yapılır. Başarılı sayılmak için en az 70 puan almak koşulu aranır.

            YURT DIŞI YÖNETİM GÖREVLERİNE ATANACAKLAR İÇİN SINAV BAĞIŞIKLIĞI
            Madde 39- Bu Yönetmelik hükümlerine göre yabancı dil, değerlendirme, mesleki yeterlik ve temsil yetenekleri tespit edilip, Bakanlık yurt dışı teşkilatındaki sürekli görevlere atanmış ve bu görevlerde üç yıl süreyle en az başarılı düzeyde çalışmış personel, bir daha ki yurt dışı yönetim görevleri için KPDS'de görevin gerektirdiği yabancı dillerden en az (B) düzeyinde başarılı olmak koşulu ile değerlendirme sınavına tabi tutulmazlar.

            Eş Değer Görev Çizelgesindeki dördüncü grup hizmetine ya da grup üstüne dahil yönetim görevlerinde en az iki yıl üstün başarılı düzeyde değerlendirilmiş bulunanlar Mesleki Yeterlik ve Temsil Yeteneği sınavlarına tabi tutulmazlar.

            Bu Yönetmeliğe göre yapılan değerlendirme sonucuna göre başarılı bulunan adaylardan üç yıl içinde yurt dışı yönetim görevine atanma sırası gelmeyenler yeniden sınavlara tabi tutulurlar.

            BAŞARI SIRALAMASI
            Madde 40- Yurt dışı yönetim görevleri için başvuruda bulunan adayların değerlendirilmesi, 14 üncü madde hükümlerine göre yapılır ve buna göre başarı sıralaması düzenlenir.
 

DOKUZUNCU BÖLÜM
HİZMET İÇİ EĞİTİM

            HİZMET İÇİ EĞİTİM
            Madde 41- Yönetim görevlerine aday olacaklara yönetimin nitelik, içerik ve tekniklerine yönelik yeterlikleri belli bir yönteme göre düzenli biçimde kazandırmak, yöneticilerin ise bu yeterliklerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi amacı ile hizmet içinde yetiştirilmeleri esastır.

            Hizmet içi eğitim etkinlikleri, yöneticilerin niteliklerini geliştirmelerine, etkinlik alanlarını değiştirme ya da geliştirmelerine, bu Yönetmelik kapsamında belirlenen görevlere girebilme ve yükselme isteğinde bulunabilmelerine, yönetim alanında gerçekleştirilmiş gelişmelerden bilgilenmelerine imkan ve fırsat verecek nitelikte görevlerin iş tanımları esas alınarak farklı içerikte düzenlenir.

            Yöneticilik görevlerine ilk defa atanacaklar ile grup hizmetlerine dahil görevlerde yükselecekler, görev öncesi eğitime; grup üstü görevlere atananlar ise, üst düzey yöneticilik seminerine alınabilirler.

            Eğitim programlarının uygulanmasından sonra görev öncesi eğitim başarısını değerlendirme sınavı yapılır, sonuçlar Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı'nca atamaya yetkili birimlere gönderilir.

            Bu eğitim sonunda yapılacak görev öncesi eğitim başarısını değerlendirme sınavındaki başarı durumları, sicil dosyalarının bulunduğu birime bildirilir. Görev öncesi eğitim başarısını değerlendirme sınavında başarı gösteremeyenler bir kez daha değerlendirme sınavına alınabilirler. İkinci kez başarısız olanlar bu eğitime bir daha alınmazlar.

            Görev öncesi eğitime alınacakların sayısı, her yıl o görev için oluşacak muhtemel ihtiyaç sayısının bir buçuk katını geçemez. Aday sayısının ihtiyacın bir buçuk katından fazla olması halinde görev öncesi eğitime alınacakların belirlenmesinde;

            a) Şeflik ve şube müdürlüğü görevleri için seçme sınavındaki başarı dereceleri,

            b) Kapsamdaki diğer görevler ile 20 nci madde uyarınca yönetim görevlerine geçişleri yapılacak olanların son üç yıl içerisinde haklarında düzenlenen ve kendi aralarında ortalamaları alınan sicil raporu puanının %50'si ile Değerlendirme Raporu I'in %30'u ve Değerlendirme Raporu II'nin %20'si toplamı dikkate alınır.

            Muhtemel ihtiyaç sayısını oluşturan son adayın puanına, puanı eşit olan diğer adaylar da eğitime alınırlar.

            Hizmet içi eğitim programları, düzenlendikleri alanlar ve görevler bazında kredilendirilebilir. Üçüncü ve dördüncü kademe yöneticiliğinde bulunanlarla bu Yönetmelik kapsamındaki yöneticiliklere 20 nci maddeye göre geçişleri yapılacak olanlara bu kredilerin en fazla %40'ı tez hazırlama yolu ile de tamamlattırılabilir. Alınan krediler, personelin kendi alanında yükselmesinde ya da etkinlik alanını değiştirmesinde değerlendirilir.

            Bu Yönetmelik kapsamında;

            a) Birinci ve ikinci kademe yöneticilikleri için yapılan seçme sınavını kazananlar, bu sınavdan sonra 120,

            b) Yürüttükleri yönetim görevlerinde eğitim ihtiyacı belirlenenler, önerildikleri alanda düzenlenen ilk eğitime 60,

            c) Üst kademe yöneticiliğine ya da üst grup hizmetine dahil yönetim görevlerine önerilenler, grup hizmetlerinin son yılı içinde 90,

            d) 20 nci madde uyarınca yönetim görevlerine geçişleri yapılacak olanlar, atama öncesinde 90,

            e) Yurt dışı yönetim görevleri için başvuranlar görevleri ve gidecekleri ülkelerin tanıtılmasına yönelik 90, saatten az olmamak üzere hizmet içi eğitime alınırlar.

            Hizmet içi eğitim etkinlikleri, Milli Eğitim Akademisi, hizmet içi eğitim merkezleri veya bu amaçla belirlenen yerler ile Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü ve üniversitelerde yürütülür.

            HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMLARININ DÜZENLENMESİ
            Madde 42- Hizmet içi eğitim programları, yönetim görevlerinin görev tanımları esas alınarak farklı içerikte düzenlenebilir.

            Bu programlar, Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanının başkanlığında, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı, Personel Genel Müdürlüğü, İlköğretim Genel Müdürlüğü, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı ve Yönetimi Değerlendirme ve geliştirmeden sorumlu birim ile mesleki ve teknik öğretime ilişkin genel müdürlükler arasından müsteşarın belirleyeceği bir genel müdürlükten şube müdürü veya uzman düzeyinde katılacak birer temsilciden oluşturulacak komisyonca, görev tanımlarına uygun olarak Devlet Memurları Eğitimi Genel Planı hükümleri çerçevesinde hazırlanır. Bu programlar aynı koşullarda uzman, bir kuruma da hazırlattırılabilir. Hizmet içi eğitim programlarının hazırlanmasında Devlet Personel Başkanlığı'nın, yurt dışı yönetim görevleri bazında ise ayrıca Dışişleri Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın görüşleri de alınır. Talim ve Terbiye Kurulunun uygun görmesi ile uygulamaya konulur.

            Eğitim programlarının hazırlanması, değerlendirilmesi, kredilendirilmesi ve benzeri hususlara ilişkin esas ve usuller bu komisyonca; uygulanması ve bu konularla ilgili diğer hizmetler Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığınca yürütülür. Her yıl düzenli olarak yürütülecek eğitim faaliyetleri eğitim planında yer alır.

            DEĞERLENDİRME SINAVI VE SERTİFİKA
            Madde 43- Değerlendirme sınavı, 41 inci maddeye göre hizmet içi eğitim etkinliklerinin yürütüleceği yerlerde Bakanlıkça belirlenen esaslara göre yapılır. Ancak, değerlendirme sınavında 100 tam puan üzerinden 70 puan alanlar başarılı sayılır. Başarılı olanlara katıldıkları eğitim programının türü, dönemi ve başarı derecesini gösteren bir sertifika verilir. Sertifika verilenlerin listesi Personel Genel Müdürlüğü ve ilgili hizmet birimlerine gönderilir. Sertifikalar beş yıl süre ile geçerlidir. Buna dair belgeler Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı'nca altı yıl saklanır.
 

ONUNCU BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

            GRUP HİZMETİNDEN SAYILACAK SÜRELER
            Madde 44- Yönetim görevlerinde bulunanların,

            a) Yıllık ve mazeret izin sürelerinin tamamı,

            b) Yılda 40 günü geçmeyen rapora dayalı sağlık izinleri,

            c) Görevi nedeniyle yaralananların tedavi kurumlarında yatarak, veya ayakta geçirdikleri raporlu süreleri,

            d) Başarılı olmaları kaydıyla yurt içi ve yurt dışındaki öğrenim, kurs, seminer, konferans vb. eğitim süreleri,

            e) Doğal afet, savaş hali veya sıkıyönetim uygulaması dolayısıyla yürütülen görevler nedeniyle grup hizmeti dışında geçen süreleri,

            f) 60 günü geçmeyen geçici görev süreleri,

            grup hizmetinden sayılır.

            GÖREVE BAŞLAMA SÜRESİ
            Madde 45- Bu Yönetmelik kapsamındaki görevlere atananlar yasal süre içinde göreve başlamak zorundadırlar. Bu süreler içinde göreve başlamayanların atama kararları iptal edilir.

            Atama kararları iptal edilenlerden; şeflik ve şube müdürlüğü görevine atananlar aradan iki yıl geçmedikçe aynı görev için seçme veya değerlendirme sınavına, diğer yönetim görevlerinde bulunanlar yeterlik listesinden çıkarılarak bir sonraki döneme kadar bir üst grup hizmetine dahil görevler için değerlendirmeye alınmazlar.

            GÖREV TANIMI
            Madde 46- Bu Yönetmelik kapsamındaki yöneticilik görevlerinin görev tanımları, görevin özellikleri ile görevlendirilecek personelde aranan eğitim, deneyim ve beceriler esas alınarak yapılır. Görev tanımları; görevi oluşturan eylemleri, işlemleri, yetkileri, sorumlulukları, görevin diğer görevlerle ilişkilerini ve personelde bulunması gereken nitelikleri belirlemek üzere geliştirilir ve güncelleştirilir.

            Bu Yönetmelik kapsamındaki yöneticilik görevlerinin tanımları, Bakanlığın insan gücü planının yapılmasında, görevlerin birbirinden ayırt edici özelliklerinin belirtilmesinde, görevlerin kademelendirilmesi ve gruplandırılmasında, yönetim görevlerine personel sağlama ve yetiştirme ile personelin görev ortamına uyumu ve iş başarım düzeylerinin belirlenmesinde değerlendirilir. Görev tanımları hakkında Devlet Personel Başkanlığı'nın görüşü alınır. Görevlerin içerik ve niteliğinde meydana gelen değişmelere göre görev tanımlarının geliştirilmesi, ilgili hizmet biriminin teklifi üzerine Bakan Onayı ile gerçekleştirilir.

            Bu Yönetmelik kapsamındaki yöneticilik görevlerinin görev tanımlarında;

            1- Görevin adı,

            2- Görevin özeti ve görevin gerektirdiği kişisel özellikler,

            3- Görevin yapılış amacı,

            4- Aynı unvanda personel istihdam eden diğer kurumlar,

            5- Personelin rapor verdiği üst amirleri,

            6- Personelin ilişkili olduğu kişiler, birimler ve kurumlar,

            7- Personelde istenilen en az eğitim düzeyi ve özel alan eğitimi,

            8- Personelden istenilen önceki tecrübeler ve diğer koşullar,

            9- İstenilen özel beceriler,

            10- Çalışma koşulları ve ortamı,

            11- Bu unvandaki kişiye bağlı olan görevliler ve sayıları,

            12- İstenilen yabancı dil,

            13- Görev listesi,

            14- Bu pozisyondaki kişinin yükselebileceği görevler,

            dikkate alınır.

            DÜZENLEME GÖREV VE YETKİSİ
            Madde 47- Bakanlık, yönetici atamalarına ilişkin diğer hususları 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun değişik 56 ncı maddesi hükümlerine aykırı olmamak koşulu ile yönerge, tebliğ ve genelgelerle düzenlemekle görevli ve yetkilidir.

            YURT DIŞI YÖNETİM GÖREVLERİNE ATAMA
            Madde 48- Değerlendirme sonunda yurt dışı yönetim görevlerine atanmaya hak kazananlardan Türk Cumhuriyetleri ve Tacikistan'a atanacakların teklifleri Yurt Dışı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğü'nce, diğer ülkelerdeki yönetim görevlerine atanacakların teklifleri Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nce hazırlanarak Bakan Onayına sunulur. Onaylanan tekliflerin bir örneği Personel Genel Müdürlüğü'ne gönderilir. Personel Genel Müdürlüğü'nce bu Onaya göre yurt dışı yönetim görevine atanacakların kararname tasarıları düzenlenir.

            Haklarında adli kovuşturma veya idari soruşturma açılanların yurt dışı yönetim görevine atanmaları kovuşturma ya da soruşturma sonucuna kadar ertelenir.

            YURT DIŞI YÖNETİM GÖREVLERİNDE HİZMET SÜRESİ
            Madde 49- Yurt dışı yönetim görevlerinin süresi üç yıldır. Ancak, görevinde üstün başarılı olan ve yurt dışı görevlerinin devamında fayda görülen personelin görev süreleri, Türk Cumhuriyetleri ve Tacikistan için Yurt Dışı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğü'nün, diğer ülkelerdeki yöneticiler için Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün teklifi üzerine Bakan Onayı ile bir defaya özgü olmak üzere bir yıl daha uzatılabilir.

            Bu Yönetmelik hükümlerine göre seçilerek yurt dışı yönetim görevlerine atananlar, yurt içi göreve dönmelerinin üzerinden üç yıl geçmeden yeniden yurt dışı yönetim görevine atanamazlar.

            Daha önce Bakanlık yurt dışı teşkilatında eğitim müşaviri veya eğitim ateşesi olarak görev yapanlar yurt dışı teşkilatına bir alt yönetim görevi ile atanamazlar.

            Devletin güven ve itibarına gölge düşürenler, yurt içinde veya yurt dışında yasadışı teşkilatlarla işbirliği yapanlar, daha önce yurt dışında borç bırakanlar, bu konularda kovuşturma geçirip ceza almış olanlar, aylıkları hacizli olanlar, temsil yeteneği ya da görev liyakati ile ilgili olarak olumsuz sicil alanlar, içki, kumar ve uyuşturucu madde alışkanlığı bulunanlar, paraya çevrilmiş veya tecil edilmiş dahi olsa memuriyete engel olmayan hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile cezalandırılmış olanlar ikinci kez yurt dışı yönetim görevine atanamazlar.

            YURT DIŞI YÖNETİM GÖREVLERİNE ATANANLARIN GERİYE ÇEKİLMESİ
            Madde 50- Yurt dışı yönetim görevine atanabilmek için gerekli koşulları taşımadıkları sonradan anlaşılanlarla, bu koşulları yitirenler ve haklarında 48 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen nitelikte kovuşturma veya soruşturma açılanlar, süreye bakılmaksızın geri çekilirler. Yurt dışı yönetim görevlerinde bulunanlardan; Görevlerinde başarılı olamadığı veya Devlet memurluğu ve yurt dışındaki temsil görevi ile bağdaşmayan davranış ve faaliyetlerde bulunduğu, Anayasa'da ifadesini bulan Atatürk Milliyetçiliğine ve Cumhuriyetin Niteliklerine aykırı siyasi ve ideolojik telkinlerde bulunduğu veya bu nitelikteki günlük siyasi olay ve tartışmalara karıştığı, yaptırılan inceleme veya soruşturma sonucunda belirlenip, Büyükelçilik, başkonsolosluk ve diğer resmi kuruluşlarca geri çekilme teklifi yapılanlar, Bakanlığın uygun görmesi halinde, 49 uncu maddede belirtilen normal görev süresinin doldurulması beklenilmeden derhal geri çekilirler ve yurt içinde başka bir göreve atanırlar.

            YÖNETİCİLİK FORMASYONU KAZANDIRAN DİĞER PROGRAMLAR
            Madde 51- Yöneticilik formasyonu kazandıran diğer programlar ile bunlardan hangi program mezunlarının hangi yönetim görevlerine hangi koşullarda girebilecekleri ile yönetim görevlerinde yükselmelerine dair esaslar; 42 nci maddede belirtilen komisyonca, Devlet Personel Başkanlığı ile Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünün görüşleri alınarak Bakanlıkça belirlenir.

            YÖNETİM GÖREVLERİNDEN DİĞER GÖREVLERE GEÇİŞ VE ATAMALAR
            Madde 52- Bu Yönetmelik kapsamındaki Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı yönetim görevlerinden, Talim ve Terbiye Kurulu üyeliği, Bakanlık müşavirliği, hukuk müşavirliği, müfettişlik, uzmanlık ile okul ve kurum müdürlüklerine geçişler ilgili mevzuat çerçevesinde, yurt dışı yönetim görevlerine atamalar ise bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

            TESİS MÜDÜRLÜĞÜNE ATAMA
            Madde 53- Tesis müdürlüklerine atamalarda, bu Yönetmeliğin şeflik görevine atanacaklarla ilgili hükümleri uygulanır.

            GÜVENCE
            Madde 54- Bu Yönetmelik hükümleri dışında yöneticilerin görevi ve görev yerleri değiştirilemez.

            BİLGİSAYAR EĞİTİMİ VE YABANCI DİL KURSU
            Madde 55- Merkez ve taşra teşkilatı yöneticiliklerine atanacaklarda aranan bilgisayar eğitimi ile yabancı dil koşulunun kazandırılmasına yönelik hizmet içi eğitim kursları da düzenlenir. Merkez ve taşra teşkilatı yöneticilerine, bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası (b) bendinin (7) numaralı alt bendine göre önerilmiş olmak koşulu ile bu kurslara ilgili mevzuat çerçevesinde katılma imkanı verilir.

            HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER
            Madde 56- Bu Yönetmelikte yer almayan hususlar hakkında genel hükümler uygulanır.

ONBİRİNCİ BÖLÜM
GEÇİCİ HÜKÜMLER, YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME

            Geçici Madde 1- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte kapsama dahil görevlerde bulunanlar, Bu Yönetmelikte aranan koşulları taşıyıp taşımadıklarına bakılmaksızın görevlerine devam ederler. Bunların bu görevlerde geçirdikleri süreler, bu Yönetmelikle belirlenen grup öncesi, grup hizmeti ve grup üstü görevlerden denk olanlarda geçmiş sayılır. Aynı grup hizmeti içinde başka bir göreve veya daha üst grup hizmetine dahil görevlere atanmalarında, bulundukları gruptan önceki kademeler ile gruplarda çalışmış olma koşulu aranmaz.

            Daha önce Yönetim görevlerinde bulunup bu görevlerinden ayrılanlar, görev tanımlarına uygunlukları ve kadro imkanları dikkate alınarak ayrıldıkları grup hizmetine dahil görevlere tekrar atanabilirler.

            Geçici Madde 2- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte kapsama dahil görevlerde bulunan yöneticilerin bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce yaptıkları hizmetler, bu Yönetmeliğin hizmet bölgesi, il ve ilçe sınıfı hizmeti esasına göre değerlendirilir.

            Geçici Madde 3- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl süre ile Değerlendirme Raporu I ile değerlendirilmiş olma, görev için gerekli olan eğitim programına katılma ve bu eğitimde başarılı olma koşulu aranmaz. Değerlendirmede son üç yılın sicil raporlarının %80'i ile Değerlendirme Raporu II'nin %20'si toplamı başarı derecesi olarak dikkate alınır.

            Geçici Madde 4- Bu Yönetmelik kapsamında yer alan görevlerin tanımları, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 46 ncı madde uyarınca altı ay içinde Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınarak Bakanlıkça yürürlüğe konulur.

            Geçici Madde 5- Mesleki yeterlikleri ÖSYM'ce yapılan test sınavı ile temsil yetenekleri de Bakanlıkça oluşturulan komisyonca tespit edilerek Bakanlık yurt dışı teşkilatındaki sürekli görevlere atanmış ve bu görevlerde üç yıl süreyle en az başarılı düzeyde çalışmış personelden yeniden yurt dışı teşkilatı yönetim görevleri için başvuruda bulunanlar, KPDS'de en az (B) düzeyinde başarılı olmak koşulu ile bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren üç yıllık süre içinde yapılacak sınavlardan bağışık tutulur. Bunlar sicil notunun %50'si, Değerlendirme Raporu I'in %30'u ve Değerlendirme Raporu II'nin %20'si alınmak kaydıyla değerlendirilir.

            Geçici Madde 6- Bakanlık merkez teşkilatı üçüncü ve dördüncü kademe yöneticilikleri ile taşra teşkilatı dördüncü kademe yöneticiliklerine atanacaklarda aranan yabancı dil koşulu bu Yönetmeliğin yürürlük tarihini izleyen ikinci yılın sonunda uygulanır.

            YÜRÜRLÜK
            Madde 57- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            YÜRÜTME
            Madde 58- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

(EK-1)
EŞ DEĞER GÖREV ÇİZELGESİ
30/04/1999 Tarih ve 23681 sayılı Resmi Gazete'nin 28 nci sayfasındadır
 
(EK - 2)
 
BİRİNCİ HİZMET BÖLGESİNE DAHİL İL VE 
İLÇELER
İKİNCİ HİZMET BÖLGESİNE DAHİL İL VE 
İLÇELER

a) İller:  a) İller: 
1. Adıyaman  1. Adana 
2. Ağrı  2. Afyon 
3. Ardahan  3. Amasya 
4. Batman  4. Ankara 
5. Bingöl  5. Antalya 
6. Bitlis  6. Aydın 
7. Diyarbakır  7. Balıkesir 
8. Erzincan  8. Bartın 
9. Erzurum  9. Bilecik 
10. Hakkari  10. Bolu 
11. Iğdır  11. Burdur 
12. Kars  12. Bursa 
13. Mardin  13. Çanakkale 
14. Muş  14. Çankırı 
15. Sivas  15. Çorum 
16. Siirt  16. Denizli 
17. Şanlıurfa  17. Edirne 
18. Şırnak  18. Eskişehir 
19. Tunceli  19. Gaziantep 
20. Van  20. Giresun 
21. Artvin  21. Hatay 
22. Bayburt  22. Isparta 
23. Elazığ  23. İçel 
24. Gümüşhane  24. İstanbul 
25. Kahramanmaraş  25. İzmir 
26. Malatya  26. Karaman 
27. Sinop  27. Kastamonu 
b) İlçeler:  28. Kayseri 
İlçe sınıfları listesinde yer alan dördüncü sınıf ilçeler 29. Kırklareli 
30. Kırşehir 
31. Kilis 
32. Kocaeli 
33. Konya 
34. Kütahya 
35. Manisa 
36. Muğla 
37. Nevşehir 
38. Niğde 
39. Ordu 
40. Rize 
41. Sakarya 
42. Samsun 
43. Tekirdağ 
44. Tokat 
45. Trabzon 
46. Uşak 
47. Yozgat 
48. Zonguldak 
49. Aksaray 
50. Kırıkkale 
51. Yalova 
52. Osmaniye 
53. Karabük 
b) İlçeler: 
Bu illerin ilçe sınıfları listesinde yer alan dördüncü sınıf ilçeleri dışındaki ilçeleri 
 
(EK-3)
DEĞERLENDİRME RAPORU I
 
Adı Soyadı                 :.................................  
Görev Unvanı              :................................. 
Görevli Olduğu Kurum :................................. 
Görevli Olduğu İl ve İlçe:................................ 
Bu Göreve Başladığı Tarih:.............................
 
 
 
 
FOTOĞRAF
 
 
 
 
            A. GÖREV MAHALLİNİN ÖZELLİKLERİ
 
Yöneticinin görev yaptığı yerde; Devlet-vatandaş ilişkisini ve kamu hizmetlerini olumlu ve olumsuz tkileyecek coğrafi, ekonomik, sosyal, ulaşım ve benzeri koşullar nelerdir. 
 
            B. DEĞERLENDİRME.
 
BECERİLER  
Bu bölümde her bilgi başlığı iki puan üzerinden değerlendirilecektir. 
VERİLEN PUAN 
1.Sicil Amiri 2.Sicil Amiri Ortalama
1. Zamanı verimli kullanma 
2. Görevini yerine getirmekteki istekliliği 
3. Düşüncelerini etkili bir şekilde sözlü olarak açıklayabilme 
4. Düşüncelerini özlü ve planlı bir biçimde yazılı olarak anlatma 
5. Başkalarının görüş ve fikirlerini dinleme 
6. Görev alanıyla ilgili problemleri tanımlayabilme 
7. Bir konuda elde edilen veri ve bilgileri yorumlayabilme 
8. Problemlere çeşitli çözümler üretebilme 
9. Başkalarının görüş ve fikirlerine saygı gösterme 
10. Diyalog ve tartışmaları demokratik bir ortamda başlatıp sürdürebilme
11. Durumlara uygun davranış gösterme 
12. Gelişmeye ve yeniliklere açık olma 
13. Yeni veri ve bilgi elde etme çabasında olma 
14. Beklenmedik durumlara ve değişen koşullara uyabilme 
15. Değişimler karşısındaki kişisel, kurumsal ve toplumsal baskı ve direnmelere rağmen görevini etkin ve verimli yapabilme durumu 
16. Sağlıklı karar alabilme 
17. İstatistiki bilgi ve araştırma sonuçlarından karar alma sürecinde yararlanma
18. Amaca ulaşma doğrultusunda astlarını özendirme 
19. Astlarını yetiştirme ve rehberlik etme 
20. Liderlik davranışları sergileme 
21. Göreviyle ilgili mevzuatı bilme, yorumlama, uygulama 
22. Görevi ile ilgili yöntemleri bilme ve uygulama 
23. Yetkiyi dağıtarak alt düzey liderliklerin gelişmesine yardımcı olma 
24. Kurumsal başarı ve ödülleri çalışanlarıyla paylaşabilme 
25. Herkese adil ve eşit davranabilme 
26. Personel gelişimi ilkelerini anlama ve uygulama 
27. Çatışma ortamı oluşmasını önleme ve çatışmaları yönetebilme 
28. Hangi bilgileri kimlerle paylaşacağını bilme 
29. Personelin bireysel ihtiyaç, istek ve beklentileri ile problem ve  
kaygılarını anlama 
30. Kurumun bütün alt sistem ve unsurlarıyla uyum içinde çalışmasını gerçekleştirmek ve bunun sürekliliğini sağlamak 
31. Olumlu gelişme sağlayacak değişimi başlatabilme 
32. Uzun vadeli düşünebilme (vizyon sahibi olma) 
33. Kurumu etkileyen temel politika ve öncelikleri, ekonomik ve  
toplumsal eğilimleri belirleme ve bunu sürekli güncelleştirme 
34. Kendine güveni 
35. Verimliliği geliştirici etkinlikler arama, bulma ve uygulama 
36. Çalışma ekibi oluşturma ve ekip içinde çalışma 
37. Eğitsel, yönetsel, kültürel ve güncel konularda tartışabilme 
38. Düzenli bir çalışma ortamı oluşturma 
39. Yeni teknolojiyi sağlama, kullanma ve kullandırma 
40. Düşünce açıklığını ve alışverişini kolaylaştıran ortam oluşturma 
41. Birimin amaçlarını bilme ve bu amaçları gerçekleştirmek için gayret gösterme
42. Personelini tarafsız değerlendirme, yanlı davranmama 
43. Personelin işbaşı ve hizmet içi eğitimine önem verme       
44. İşleri planlı bir şekilde süratle sonuçlandırma, ertelememe 
45. Üst makamlara tam ve doğru bilgi aktarma 
46. Birim içi ve birimler arasında etkin bir işbirliği ve koordinasyon sağlama 
48. Personeli iş tanımlarına uygun görevlendirme 
49. Personel değerlendirme yöntemlerini bilme ve personel geliştirmede 
50. Hizmetten yararlananların sürekli memnuniyetini sağlama 
TOPLAM
 
DEĞERLENDİRME PUANI
 

            C. ÖNERİLER
 

  1. Sicil Amiri 2. Sicil Amiri 3. Bakanlık Müfettişi (*)
a) İş tanımına uygun olmak kaydıyla, bulunduğu grup hizmetinde hangi görevi daha başarılı olarak yürütür. 1............. 
2............. 
3.............
1............. 
2............. 
3.............
1............. 
2............. 
3.............
b) Üst grup hizmetine yükselme için yeterli midir? qEvet qHayır qEvet 
qHayır
qEvet qHayır
1) Cevabınız EVET ise ilgi, istidat ve kabiliyetine göre üst grup hizmetine dahil görevlerin sırasıyla hangisinde daha başarılı olur. 1............. 
2............. 
3.............
1............. 
2............. 
3.............
1............. 
2............. 
3.............
2) Cevabınız HAYIR ise nedenini ve ilgili için önerilerinizi belirtiniz
Eğitim İhtiyacı      
Değerlendirilen yöneticinin yorumu (**) q Okudum ve onayladım. q Yorum ekledim. İmza
                (*) Bakanlık Müfettişleri teftiş etmişlerse dolduracaklardır.
               (**) Değerlendirilen yönetici ilk değerlendirme hakkında yorum yapacaktır. İkinci ve son rapor hakkında değerlendirilenin yorumuna başvurulmayacaktır.

                                                                                        Değerlendirmeyi Yapan;

            Birinci Sicil Amirinin                                                                                 İkinci Sicil Amirinin
            Adı ve Soyadı : ..........                                                                             Adı ve Soyadı : ..........
           Görevi : ..........                                                                                         Görevi : ..........

            Düzenleme Tarihi : .../../...                                                                         Düzenleme Tarihi : .../../...
            İmza : ..........                                                                                           İmza : ..........

                                                            Bakanlık Müfettişinin
                                                            Adı ve Soyadı : ..........
                                                            Görevi : ..........
                                                            Düzenleme Tarihi : .../../...
                                                            İmza : ..........

(EK - 4)
DEĞERLENDİRME İLKELERİ

            1- Değerlendirme ölçüt ve standartları, çalışanlara önceden bildirilecektir.

            2- Değerlendirme sorunları, düzenli olarak kayıtlara geçirilerek bunların bir kopyası çalışanlara verilecektir.

            3- Çalışanlara, iş başarım düzeyleri hakkında gerekli bilgi zamanında verilecektir.

            4- Personel hakkında verilecek kararlar, iş başarım değerlendirmesine dayanacak ve kötü iş başarım hemen kayıtlara geçirilecektir.

            5- Personele, kendi iş başarımları hakkındaki değerlendirmeleri, tartışma ve yorumlama fırsatı verilecektir.

            6- İzlenecek prosedürler liste haline getirilecektir.

(EK - 5)
EĞİTİM VE GELİŞTİRME PLANI

                        Adı ve Soyadı       :
                        Görevi                  :
                        Görev Yeri            :
                        Mebsis No           :
 

A) Görevinde Geliştirilecek Alanlar Alınacak Hizmet İçi Eğitim Gerçekleştirilecek Etkinlikler
1. Kişiler Arası İlişkiler    
2. İletişim Becerileri    
3. Araştırma Becerisi    
4. Yaratıcılık ve Pratiklik    
5. Analiz Becerisi    
6. İdari Beceriler    
7. İş Tanımındaki Diğer 
Sorumluluklar
B) Yönetim Kademesinde yada Grup Hizmetinde Yükselmesi Uygun Görülen Görevle İlgili Eğitim İhtiyacı
                    NOT: Yönetici için, geliştirilecek alanlardan sadece ihtiyaç duyulan bölümler belirtilecektir.

                                                                                                                                        İmza

            Bu Formu Dolduran
            Sicil Amirinin :
            Adı ve Soyadı :
            Görevi :
            Düzenleme Tarihi:

(EK - 6)
DEĞERLENDİRME RAPORU II
30/04/1999 tarih ve 23681 sayılı resmi gazetenin 45 nci maddesindedir.
(EK - 7)
ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU

            İş başarımızın kapsamlı bir değerlendirilmesini yapabilmek için, sizin kendi iş başarım düzeyiniz hakkında ne düşündüğünüzü bilmek büyük önem taşımaktadır. Sorumlu olduğunuz görev alanına göre düzenlenen bu Form, yorumlarınızı düzenli bir şekilde ifade etmede size yardımcı olacaktır.

            Aşağıdaki konularla ilgili görüşlerinizle birlikte önemli gördüğünüz diğer hususları belirtiniz.

            A- Görüşler ve düşünceleriniz

            1- Taşıdığınız sorumluluklar:
            .....................................................................................................................................................
            .....................................................................................................................................................
            .....................................................................................................................................................

            2- İş arkadaşlarınız ve yöneticilerle ilişkileriniz:
            .....................................................................................................................................................
            .....................................................................................................................................................
            .....................................................................................................................................................

            3- İşinizin çeşitli yönleriyle ilgili problemleriniz:
            .....................................................................................................................................................
            .....................................................................................................................................................
            .....................................................................................................................................................

            4- İş başarınızın daha iyi olması için gerekenler:
            .....................................................................................................................................................
            .....................................................................................................................................................
            .....................................................................................................................................................

            5- İşinizin daha iyi nasıl yapılabileceğine ilişkin düşünceleriniz:
            .....................................................................................................................................................
            .....................................................................................................................................................
            .....................................................................................................................................................

            6- Göreviniz ve çalışma ortamınız hakkındaki düşünceleriniz. Görev ve/ya da çalışma ortamınızın sizin üzerinizdeki etkileri:
            .....................................................................................................................................................
            .....................................................................................................................................................
            .....................................................................................................................................................

            B- Diğer hususlardaki görüş ve önerileriniz

                                                                                                                                                            İmza

            Adı ve Soyadı :
            Görevi :
            Görev Yeri :
            Düzenleme Tarihi:
 

(EK - 8)
YETERLİK ÇİZELGESİ

            Grup Hizmeti:
            Atama Yapılacak Yönetim Görevi: 

Sıra No Adı Soyadı Mebnis no Görev Yeri ve Unvanı BirinciBölge Hizmet Süresi Mesleki Yeterlik Sınavı Puanı 
%25
Temsil Yeteneği Sınavı Puanı%25 Değerlendirme sınavı 
Puanı %30
Sicil Puanı %20 

 

Değ.Rap I'e Göre 
Puanı 
%30
Değ.Rap II'e Göre 
Puanı 
%20
Başarı 
Derecesi
Açıklamalar 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
 
        ..... kişiden oluşan bu liste, Yönetmeliğin 14. Maddesi uyarınca .../.../19.. tarihinde düzenlenmiştir.

            Başkan                 Üye                 Üye                 Üye                     Üye

            Not: Bu çizelgenin yurt dışı yönetim görevleri için;
                    1- "Değerlendirme Sınavı Puanı" %20 oranında değerlendirilir.
                    2- Mesleki Yeterlik ve Temsil Yeteneği sınavı bilgi başlıkları yalnızca yurt dışı yönetim görevine atanacaklar için değerlendirilir.
                    3- Değerlendirme Raporu I ve Değerlendirme Raporu II Puanları toplamının ortalaması %20 oranında değerlendirilir.
                    4- Sicil puanı %10 oranında değerlendirilir.

(EK - 9)
YER DEĞİŞTİRME TEKLİF FORMU

            I.     Genel Bilgiler
                   Hakkında Teklif Yapılan Yöneticilerin
                   Adı ve Soyadı :
                   Görevi ve görev yeri:
                   Görevli olduğu il veya ilçede kaldığı süre:
                   O il veya ilçede vali veya kaymakamla, merkez teşkilatında birim amiri ile birlikte çalıştığı süre:
                   Formu dolduran ile daha önce birlikte çalıştığı görev, yeri ve tarihi:
                   ..............................................................................................................................................

            II.    Gerekçeli Düşünce:
                   ..............................................................................................................................................
                   ..............................................................................................................................................
                   ..............................................................................................................................................
                   ..............................................................................................................................................
                   ..............................................................................................................................................
                  ..............................................................................................................................................

            III.    Sonuç ve Teklif:
                   ..............................................................................................................................................
                   ..............................................................................................................................................
                   ..............................................................................................................................................
                   ..............................................................................................................................................
                   ..............................................................................................................................................
                   ..............................................................................................................................................

                                                                                                Formu dolduranın adı, soyadı, imzası ve tarih

            Açıklama        :

FORMUN DOLDURULUŞU HAKKINDA AÇIKLAMA

            1. Formun "Gerekçeli Düşünce" kısmı doldurulurken şu hususlara uyulacaktır:
                a. Teklif yapılmasına sebep olan olaylar ve durumlar açık ve seçik olarak özetlenecek; varsa bunları kuvvetlendirici diğer olay ve durumlar da belirlenecektir.
                b. Belirtilen olayların ve durumların kamu hizmeti ve görev yapılan ortam bakımından görülen etkileri belirli bir şekilde açıklanacaktır.
                c. Bu olaylara ve durumlara sürükleyici sebepler üzerinde ayrıca durulacaktır.

            2. Formun "Sonuç ve Teklif" kısmı doldurulurken şu hususlara uyulacaktır:
                a. Yöneticinin yer değiştirmesini gerektiren sebepler ve yine ayrılmadığı taktirde doğabilecek sakıncalar (yukarıda açıklanan olay ve durumlara dayanarak) açık ve kesin bir şekilde belirlenecektir.
                b. Bu sebep ve sakıncaları gidermek için, yer değiştirme dışında başka bir tedbir düşünülüp düşünülmediği; bu tedbirlerin alınıp alınmadığı; bu tedbirlerin neler olduğu; kimin tarafından ve nasıl alındığı ve sonuçlarının neler olduğu açıklanacaktır.
                c. Yapılacak teklif kesin ve açık ifadeyle olacak ve yöneticinin görev yerinden ne zaman ayrılması gerektiğinde de ayrıca işaret edilecektir.

            Not: Gerektiğinde sayfa eklenecektir.

(EK - 10)
YÖNETİCİ GÖREV İSTEK VE YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU FORMU

                                                                                                                                Mebsis No: 

Kimlikle İlgili Bilgiler 
Adı ve Soyadı 
Görevi ve Görev Yeri 
Yüksek Öğrenim Durumu 
Doğum Yeri ve Yılı 
Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer
Eşinin Adı Soyadı 
Görevi ve Görev Yeri 
Doğum Yeri ve Yılı 
Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer
 
Atanma İsteği  qİstek                qÖzür 
Atanma Nedeni 

Yönetim Görevine               Aynı Görevde              Aynı Grup Hizmetinde          Bulunduğu Yönetim  
q İlk Defa Atanma             qYer Değiştirme        q Görev Değiştirme             q Kademelerinde yükselme  
       Y.16                                Y.22                             Y.22                                   Y.17  

Grup Hizmetinde Diğer        Birinci Hizmet              Alt Grup Hizmetine                Yönetim Görevine  
qYönetim Görevlerine        qBölgesine Atanma    qDahil Bir Göreve Atanma     q Geçiş Yoluyla Atanma  
Yükselme Y.17                          Y.9                              Y.18                                    Y.20  

Yönetim Görevinden               Yurt Dışı                                       Özür Durumuna 
q Diğer Görevlere Atanma      q Yönetim Görevlerine Atanma     q Bağlı Atama               q Diğer  
Y.52                                             Y.48                                            Y.23 

Atanmak İstenilen Görev 
Atanmak İstenilen Görev Yeri  1- ....................  
2- ....................  
3- .................... 
İdarece Uygun Görülen Görev Yerine Atanmayı qİstiyorum            q İstemiyorum 
                Atamanın yapılması için gereğini arz ederim.

                                                                                                                                                ..../..../1998
                                                                                                                                                       İmza

            AÇIKLAMA: Bu Form'a:
            1- Başvuru sahibi ile eşinin nufus cüzdanları örneği,
            2- İlgilinin hizmet cetvelinin tastikli bir örneği,
            3- Özür durumundan başvuranların özür durumu belgeleri,
            4- Yabancı dil koşulu aranan yönetim görevleri için KPDS belgesi,
            5- Bilgisayar eğitimi koşulu aranan yönetim görevleri için bilgisayar eğitimi kurs belgesi, eklenecektir.
 

EK - 11
YÖNETİCİ SEÇME SINAVI BAŞVURU FORMU
30/04/1999 tarih ve 23681 Sayılı Resmi Gazetenin 50 nci sayfasındadır.