Bakanlıklar Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi: 11.11.1999 Perşembe Sayı: 23873 (Asıl) 
Devlet Bakanlığından;
 
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMURLARININ GÖREVDE YÜKSELME ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK
 
  
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

            AMAÇ
            Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında görevli memurların, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri esas alınarak görevde yükselmelerine ilişkin usul ve esaslarını belirlemektir.

            KAPSAM
            Madde 2- Bu Yönetmelik, Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan personelin görevde yükselme niteliğindeki atamalarıyla ilgili hususları kapsar.

            DAYANAK
            Madde 3- Bu Yönetmelik 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 31/10/1985 tarihli ve 3234 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ve 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

            TANIMLAR
            Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

            Bakanlık: Orman Bakanlığını,

            Genel Müdürlük: Orman Genel Müdürlüğünü,

            Hizmet birimi : 31/10/1985 tarihli ve 3234 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda belirtilen merkez ve taşra teşkilatını,

            Bölge müdürlüğü: Orman Bölge Müdürlüğünü,

            Hizmet grupları : Benzer görevleri gören unvanların gruplandırılmasını,

            Alt hizmet grupları  : Aynı düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,

            Hizmet süresi : Ücretsiz izinli geçen süreler hariç, muvazzaf askerlikte geçen süreler dahil olmak üzere Orman Genel Müdürlüğü'nün merkez ve taşra teşkilatında kadrolu ve sözleşmeli olarak geçen süreler ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen süreleri,

            Görevde yükselme eğitimi:Görevde yükselmeye dair görevlerin özelliklerine göre verilecek hizmet içi eğitimi,

            Görevde yükselme sınavı : Görevde yükselme eğitiminde başarılı bulunanlar için Genel Müdürlükçe Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına veya Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezine yaptırılacak olan yazılı sınav ile Genel Müdürlükçe yapılacak olan sözlü veya uygulamalı sınavları, ifade eder.
 

İKİNCİ BÖLÜM
GÖREVDE YÜKSELMEYE İLİŞKİN ESASLAR

            HİZMET GRUPLARI
            Madde 5- Genel Müdürlük personeli yedi hizmet grubuna ayrılmıştır. Bu hizmet gruplarında aşağıda belirtilen unvanlar yer alır:

            a) Yönetim grubu;

            1) Şube müdürü, orman işletme müdürü, orman harita ve fotoğrametri müdürü, yedek parça depo müdürü,
            2) Orman işletme müdür yardımcısı, orman harita ve fotoğrametri müdür yardımcısı, yedek parça depo müdür yardımcısı,
            3) İşletmeler saymanı, sayman,
            4) Şef.

            b) Araştırma planlama grubu;

            APK uzmanı, uzman.

            c) Bilgi işlem grubu;
            1) Çözümleyici,
            2) Programcı.

            d) Teknik hizmetler grubu;

            1) Mühendis,
            2) Tekniker,
            3) Teknisyen.

            e) İdari hizmetler grubu;

            Bilgisayar işletmeni, memur, daktilograf, ambar memuru, mutemet, veznedar, orman muhafaza memuru, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, şoför.

            f) Sağlık hizmetleri grubu;

            1) Daire tabibi, diş tabibi, biyolog,
            2) Hemşire, laborant.

            g) Hukuk grubu;
            Hukuk müşaviri, avukat.

            ÖĞRENİM DURUMU
            Madde 6- Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde, (b) bendinde, (c) bendinin (1) numaralı alt bendinde, (d) bendinin (1) numaralı alt bendinde, (f) bendinin (1) numaralı alt bendinde ve (g) bendinde belirtilen kadrolara atanmak için en az 4 yıllık yüksek öğrenim,

   (a) bendinin (3) ve (4) numaralı alt bentlerinde, (c) bendinin (2) numaralı alt bendinde, (d) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen kadrolara atanmak için en az 2 yıllık yüksek öğrenim,

            (d) bendinin (3) numaralı alt bendinde, (e) bendinde ve (f) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen kadrolara atanmak için en az ortaöğrenim görmüş olmak şarttır.

            HİZMET SÜRESİ
            Madde 7- Orman Genel Müdürlüğü memurlarının bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen görevlerden;

            a) Şube müdürlüğü kadrosuna atanabilmek için; atamanın yapılacağı şube müdürlüğünün görev alanına göre, mühendis, APK uzmanı, uzman, şef, işletmeler saymanı veya saymanlık görevlerinde çalışmış olmak ve toplam 12 yıl hizmet süresi bulunmak.

            Yukarıda sayılanlardan, mühendis kadrosunda bulunanların en az 3 yıl, APK uzmanı, uzman, şef, işletmeler saymanı ve saymanlık kadrosunda çalışanların ise en az 5 yılını Orman Genel Müdürlüğü şube müdürlüklerinin birinde geçirmiş olmak,

            b) Orman işletme müdürlüğü kadrosuna atanabilmek için; toplam 12 yıl hizmete sahip olup, bu sürenin son 2 yılını orman işletme müdür yardımcılığı görevinde geçirmiş olmak,

            c) Orman harita ve fotoğrametri müdürlüğü kadrosuna atanabilmek için; toplam 12 yıl hizmet süresi bulunmak ve bu sürenin en az 2 yılını orman harita ve fotoğrametri müdür yardımcılığı görevinde geçirmiş olmak veya 5 yıl amenajman ve kadastro hizmetlerinde çalışmış olmak,

            d) Yedek parça depo müdürlüğü kadrosuna atanabilmek için; mühendis kariyerli olup, toplam 12 yıl hizmet süresi bulunmak ve bu sürenin en az 2 yılının yedek parça depo müdür yardımcılığı görevinde geçirmiş olmak veya 5 yıl Genel Müdürlükte mühendislik görevinde çalışmış olmak,

            e) Orman işletme müdür yardımcılığı kadrosuna atanabilmek için; toplam 10 yıl hizmet süresi bulunmak ve bu sürenin en az 5 yılını orman işletme şefliğinde geçirmiş olmak,

            f) Orman harita ve fotoğrametri müdür yardımcılığı kadrosuna atanabilmek için; toplam 10 yıl hizmet süresi bulunmak ve en az 5 yıl orman işletme şefliği, amenajman heyet mühendisliği, kadastro mühendisliği, fotoğrametri mühendisliği görevlerini başarıyla yürütmüş olmak,

            g) Yedek parça depo müdür yardımcılığı kadrosuna atanabilmek için; mühendis kariyerli olup, 10 yıl hizmet süresi bulunmak son 5 yılını Genel Müdürlükte geçirmiş olmak,

            h) APK uzmanı kadrosuna atanabilmek için; toplam 10 yıl hizmet süresi bulunmak ve bu sürenin 5 yılını Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatında geçirmiş olmak,

            ı) Uzman kadrosuna atanabilmek için; toplam 10 yıl hizmet süresi bulunmak ve bu sürenin son 5 yılını Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatında geçirmiş olmak,

            j) İşletmeler saymanı kadrosuna atanabilmek için; toplam 10 yıl hizmet süresi bulunmak ve bu sürenin Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatında bulunan saymanlık görevinde en az 5 yıl çalışmış olmak,

            k) Sayman kadrosuna atanabilmek için; toplam 10 yıl hizmet süresi bulunmak ve bu sürenin son 3 yılını merkez ve taşra teşkilatındaki muhasebe servislerinde fiilen çalışarak geçirmiş olmak,

            l) Şef kadrosuna atanabilmek için; toplam 10 yıl hizmet süresi bulunmak ve bu sürenin son 5 yılını Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatında geçirmiş olmak,

            m) Bu Yönetmelik kapsamındaki diğer kadrolara atanabilmek için en az iki yıl Genel Müdürlükte çalışmış olmak şarttır.

            SİCİL VE DİSİPLİN
            Madde 8- Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen görevlere atama yapılabilmesi için, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre ceza almamış olmak ve son sicil notları olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notlarının ortalamasının 80 puandan aşağı olmaması şarttır.

            DUYURU
            Madde 9- Görevde yükselme eğitimine katılacaklara ilişkin duyuru, atama yapılacak boş kadro unvanı, derecesi, sayısı, birimi ve sınav şartları ile eğitimin diğer şartları en az 2 ay önceden tüm teşkilata duyurulur. 

            GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİNE ALINMA VE SINAVI
            Madde 10- Görevde yükselme sınavına girecek olanlar, sınavdan önce atanmak istedikleri kadrolara yönelik görevde yükselme eğitiminden geçirilirler. Yapılacak olan hizmet içi eğitim süresi en az iki hafta en fazla sekiz hafta süreli olup, adaylar eğitimden sonra yapılacak olan yazılı sınav sonunda eğitim bitirme belgesi alarak görevde yükselme sınavına girmeye hak kazanırlar.

            Görevde yükselme eğitimine alınacak personelin talebi, amirinin görüş ve teklifleri Genel Müdürlüğün belirlediği tarihten bir ay önce; incelenmek üzere Personel Dairesi Başkanlığına gönderilir. Yapılan inceleme neticesinde şartları uygun görülen adayların listeleri ilgili birimlerine duyurulur.

            Görevde yükselme eğitimine alınacak ilgili memurların sayısı, atama yapılacak boş kadro sayısının iki katını geçemez. Taleplerin boş kadro sayısının iki katını geçmesi halinde, talepte bulunanlardan sicil notu yüksek ve hizmet süresi fazla olanlar eğitime alınır.

            GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİNİN KONULARI
            Madde 11- Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar:

            a) T.C. Anayasası;

            1- Genel esaslar,
            2- Temel hak ve ödevler,
            3- Devletin temel organları,

            b) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, ulusal güvenlik,

            c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,

            d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,

            e) Türkçe dil bilgisi ve yazışmayla ilgi kurallar,

            f) Halkla ilişkiler ve davranış kuralları,

            g) Mali mevzuat ve 27/2/1952 tarihli ve 3/14652 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Orman İşletmesi ve Döner Sermayesi Yönetmeliğinin uygulaması hakkındaki genel bilgiler,

            h) İşletme pazarlama, silvikültür, amenajman planlarının uygulanması, kadastro ve mülkiyet ve üretim faaliyetleri hakkındaki genel bilgiler,

            ı) Yönetim organizasyon, formalitelerin azaltılması, dosyalama ve arşivleme,

            j) Hangi kadro için görevde yükselme eğitimine katılma başvurusu yapılmışsa, Genel Müdürlüğün o merkez ve taşra birimi ile doğrudan ilgili mesleki konular.

            Genel Müdürlükçe düzenlenen  eğitim programında ve sonunda yapılacak sınavda (g) ila (j) bentleri arasında belirtilen konulara ilişkin eğitimin ve soruların ağırlığı %60'tır.

            Sorular, unvanlara ve boş kadrosu olan birimlere göre hazırlanır.
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
GÖREVDE YÜKSELME SINAV ESASLARI

            SINAV ŞARTI
            Madde 12- Görevde yükselme eğitimine katılanlardan eğitimleri sonucunda başarılı olanların bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde bulunan görevlere atanabilmeleri için, Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi Başkanlığı veya Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme Değerlendirme Merkezince yapılacak yazılı sınava katılarak başarılı bulunmaları şarttır.

            Yazılı sınavda başarılı olanlar sınav kurulunca atanılacak kadronun özelliğine göre sözlü veya uygulamalı sınava alınırlar.

            Yapılan sınavların her birinden 100 tam puan üzerinden 70 ve daha yukarı puan alanlar başarılı sayılır.

            Genel başarı sırası sınavlardan alınacak puanların aritmetik ortalamasına göre tespit edilir.

            Görevde yükselme sınavında başarılı olanlardan başarı sırasına göre boş kadro sayısı kadar atama yapılır. Başarı notunun aynı olması halinde hizmet süreleri fazla olanlara öncelik tanınır. Sınavı kazanıp kadrosuzluktan dolayı atamaları yapılamayan adayların, kadro boşalması halinde aynı unvan ile ilgili müteakip sınav yapılıncaya kadar başarı sırasına göre atamaları yapılır.

            SINAV KURULU VE GÖREVLERİ
            Madde 13- İlgili kurumca yapılacak yazılı sınav ile görevin özelliğine göre yapılacak sözlü veya uygulamalı sınavları yürütmek üzere beş kişiden oluşacak sınav kurulu teşkil edilir. Bu sınav kurulu; her sınavdan önce Genel Müdürün onayı ile personelden sorumlu Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında Personel Dairesi Başkanı ve Eğitim Dairesi Başkanının katılımı ile diğer başkanlıklardan tespit edilecek yeteri kadar üyeden teşekkül eder.

            Sınav kurulu, soruların hazırlanması ve hazırlanmasına katkıda bulunulması, sınavların değerlendirilmesi ve ilanı, sonuçlara yapılacak itirazların değerlendirilmesi ile sınavlarla ilgili diğer işleri sonuçlandırır. Sınav sonuçlarına itirazlar sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren 10 gün içinde sınav kuruluna yapılır ve itirazların sonucu sınav kurulunca ilgililere yazılı olarak bildirilir.

            Sınav sonuçları aynı görev için yapılacak müteakip sınava kadar geçerlidir.

            SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI
            Madde 14- Sınav sonuçları, sınavların bitim tarihinden itibaren en geç onbeş gün içerisinde sınav kurulu tarafından ilan edilir ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER

            YÖNETMELİĞİN UYGULANMASI
            Madde 15- Bu Yönetmeliğin uygulanması sırasında doğacak tereddütleri gidermeye Devlet Personel Başkanlığı'nın uygun görüşü alınmak kaydıyla Genel Müdürlük yetkilidir.

            ÖZÜRLÜLERİN EĞİTİMİ VE SINAVLARI
            Madde 16- Genel Müdürlük gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevleri yapabilecek durumda bulunan özürlülerin eğitimleri ile sınavlarının yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alır.

            ÖZELLEŞTİRİLEN KURULUŞLARDAN ATAMA
            Madde 17- 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi uyarınca ilk defa yapılan atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

            HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER
            Madde 18- Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

            GRUPLAR ARASI GEÇİŞLER
            Madde 19- Bir üst unvanlı kadrodan, isteğe bağlı olarak bir alt unvanlı kadroya geçiş mümkündür. Kendi istekleriyle alt unvanlı kadroya atananlar veya kadrosuzluk nedeniyle başka unvanlı kadrolara atananların tekrar eski kadrolarına atanmayı talep etmeleri halinde, kadro durumu uygun olmak kaydıyla tekrar eski unvanlı kadrolarına sınavsız olarak atamaları yapılabilir.

            Hizmet grupları ve alt hizmet grupları arasındaki geçişler görevde yükselme eğitimi ve görevde yükselme sınavına tabidir. Aynı alt hizmet grubundaki geçişler, atanılacak kadronun niteliklerini taşımak kaydıyla görevde yükselme eğitimi ve görevde yükselme sınavına tabi olmaksızın yapılabilir.

            İSTİSNALAR
            Madde 20- Başmüfettiş ve müfettişlerin bu Yönetmelik kapsamındaki diğer kadrolara atanmalarında atanılacak görevin niteliklerini taşımaları dışında başka şart aranmaz.

            SINIF DEĞİŞİKLİĞİ
            Madde 21- Halen Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatında yardımcı hizmetler sınıfında görevli bulunan personelin; diğer sınıflardaki bir kadroya atanmaları atanılacak kadronun niteliklerini taşımaları, görevde yükselme eğitiminde ve görevde yükselme sınavında başarılı olmaları halinde mümkündür. Ancak şoför kadrosuna atanabilmek için en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak şarttır.

            KAZANILMIŞ HAKLARIN SAKLILIĞI
            Madde 22- 18/10/1999 tarihinden önce bu Yönetmelik kapsamındaki kadrolara atanmış olanların hakları saklıdır.

            Geçici Madde 1- Genel Müdürlük 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan personeli bakımın bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen öğrenim düzeylerinden bir alt öğrenim düzeyini esas alabilir.

            YÜRÜRLÜK
            Madde 23- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            YÜRÜTME
            Madde 24- Bu Yönetmelik hükümlerini Orman Genel Müdürü yürütür.