Bakanlıklar Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi: 18.11.1999 Perşembe Sayı: 23880 (Asıl) 
Orman Bakanlığından;

ORMAN BAKANLIĞI PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK 
 

  
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE HİZMET GRUPLARI

            AMAÇ
            Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Orman Bakanlığı merkez, taşra ve fon teşkilatı personelinin görevde yükselme esaslarını, hizmetin özelliğini de dikkate alarak, kariyer, liyakat, sicil, kıdem, sınav ve benzeri ölçülere göre belirlemektir.

            KAPSAM
            Madde 2- Bu Yönetmelik, Orman Bakanlığı merkez, taşra ve fon teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan personelin görevde yükselmelerinde uygulanacak kurallar, yöntem ve şartlarla bunlara ilişkin hükümleri kapsar.

            DAYANAK
            Madde 3- Bu Yönetmelik 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 3800 sayılı Orman Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ve 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

            TANIMLAR
            Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

            a) Bakanlık: Orman Bakanlığını,

            b) Görevde yükselme: Bu Yönetmelik kapsamındaki görevlere aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak atamaları,

            c) Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi hükümleri çerçevesinde fiilen çalışılan süreler ile muvazzaf askerlikte geçen süreleri,

            d) Görevde yükselme eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak Bakanlıkça görev özelliklerine göre verilecek görevde yükselme eğitimini,

            e) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme eğitiminde başarılı bulunanlar için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı veya Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezince yapılacak yazılı sınav ile Bakanlıkça yapılacak olan sözlü veya uygulamalı sınavları,

            f) Hizmet grubu: Benzer veya eşit düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,

            g) Alt hizmet grubu: Aynı düzeydeki unvanların gruplandırılmasını

            ifade eder.
 

İKİNCİ BÖLÜM
GÖREVDE YÜKSELMEYE İLİŞKİN ŞARTLAR

            ÖĞRENİM DÜZEYİ
            Madde 5- Devlet memurlarının;

            a) Şube müdürü, araştırma enstitüsü müdürü, araştırma müdürü, fidanlık müdürü, milli park müdürü, laboratuvar müdürü, araştırma enstitüsü müdür yardımcısı, araştırma müdür yardımcısı, fidanlık müdür yardımcısı, milli park müdür yardımcısı, laboratuvar müdür yardımcısı, başmühendis, APK uzmanı, uzman, savunma uzmanı ve çözümleyici kadroları ile bu Yönetmelikte yer almayan daha üst kadrolara atanabilmeleri için en az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olmaları,

            b) Mühendis, mimar, arkeolog, jeolog, jeomorfolog, kimyager, tabip, veteriner, biyolog, şehir plancısı ve ekonomist kadrolarına atanabilmeleri için ilgili fakültelerden mezun olmaları,

            c) Tekniker kadrosuna atanabilmeleri için iki yıllık meslek yüksekokulu mezunu olmaları,

            d) Ayniyat saymanı, sayman, fon saymanı, şef, koruma ve güvenlik şefi, programcı, tercüman, rehber, kütüphaneci kadrolarına atanabilmeleri için en az iki yıllık yüksek öğrenim görmüş olmaları,

            e) Teknisyen, laborant, hemşire ve veteriner sağlık teknisyeni kadrolarına atanabilmeleri için ilgili meslek lisesi mezunu olmaları,

            f) Memur, ambar memuru, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, daktilograf, mutemet, veznedar, orman muhafaza memuru, santral memuru, koruma ve güvenlik görevlisi ve şoför kadrolarına atanabilmeleri için en az ortaöğrenim görmüş olmaları, şarttır.

            HİZMET GRUPLARI
            Madde 6- Bu Yönetmeliğe tabi Bakanlık personeli sekiz hizmet grubuna ayrılmıştır. Bu hizmet gruplarında aşağıda belirtilen unvanlar yer alır.

            a) Yönetim grubu:

            1) Şube müdürü, araştırma enstitüsü müdürü, araştırma müdürü, fidanlık müdürü, milli park müdürü, laboratuvar müdürü,
            2) Araştırma enstitüsü müdür yardımcısı, araştırma müdür yardımcısı, fidanlık müdür yardımcısı, milli park müdür yardımcısı, laboratuvar müdür yardımcısı,
            3) Ayniyat saymanı, fon saymanı, sayman,
            4) Şef.

            b) Araştırma ve planlama grubu:

            APK uzmanı, uzman.

            c) Bilgi işlem grubu:

            1) Çözümleyici,
            2) Programcı,
            3) Bilgisayar işletmeni,
            4) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni.

            d) Teknik hizmetler grubu:

            1) Başmühendis,
            2) Mühendis, mimar, arkeolog, jeolog, jeomorfolog, kimyager, ekonomist, şehir plancısı,
            3) Tekniker,
            4) Teknisyen, laborant.

            e) Sağlık hizmetleri grubu:

            1) Tabip, veteriner, biyolog,
            2) Hemşire, veteriner sağlık teknisyeni.

            f) Koruma ve güvenlik grubu:

            1) Savunma uzmanı,
            2) Koruma ve güvenlik şefi,
            3) Koruma ve güvenlik görevlisi.

            g) İdari hizmetler grubu:

            Memur, ambar memuru, daktilograf, mutemet, veznedar, orman muhafaza memuru, santral memuru, şoför.

            h) Diğer personel grubu:

            1) Tercüman,
            2) Rehber,
            3) Kütüphaneci.

            HİZMET SÜRESİ
            Madde 7- Devlet memurlarının görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi için bu Yönetmelikte belirtilen süre kadar bulunduğu kurumda veya diğer kurumlarda alt görevlerde çalışmış olmaları şarttır.

            Atanılacak görevin niteliği itibarıyla aranacak hizmet süreleri, Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi hükümlerine göre değerlendirilerek belirlenir. Bu sürenin en az iki yılının Bakanlıkta geçirilmiş olması şarttır.

            SİCİL VE DİSİPLİN
            Madde 8- Bu Yönetmelik kapsamında bulunan görevlere atama yapılabilmesi için adayların;

            a) 9 uncu maddede sayılan kadrolar için, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre ceza almamış bulunmaları,

            b) Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla, son üç yıllık sicil notu ortalamasının en az 70 puan olması,

            gerekir.

            GÖREVDE YÜKSELME ÖZEL ŞARTLARI
            Madde 9- Orman Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı personelinin aşağıda belirtilen görevlere atanabilmeleri için gerekli olan genel şartların yanında aşağıdaki özel şartlar aranır.

            a) Araştırma başmühendisi olmak için;

            1) Fakültelerin orman mühendisliği veya diğer mühendislik fakülteleri mezunu olmak,
            2) ÖSYM'ce yapılacak kamu personeli yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavında (C) seviyesinde başarılı olmak,
            3) İlgili birimlerde en az on yıl hizmeti bulunmak ve bu hizmetin son dört yılında araştırma enstitüsü veya araştırma müdürlüklerinde çalışmış olmak,
            4) En az üç araştırma projesinde yürütücü olarak görev yapmış olmak,
            5) Mesleğin gerektirdiği bilgi, tecrübe ve temsil kabiliyetine sahip olmak,

            b) Araştırma müdür yardımcısı olmak için;

            1) Orman fakültesi mezunu olmak,
            2) ÖSYM'ce yapılacak kamu personeli yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavında (C) seviyesinde başarılı olmak,
            3) Araştırma müdürlüklerinde en az dört yıl süre ile başmühendis olarak görev yapmak,
            4) Mesleğin gerektirdiği bilgi, tecrübe ve temsil kabiliyetine sahip olmak,

            c) Araştırma müdürü olmak için;

            1) Orman Fakültesi mezunu olmak,
            2) ÖSYM'ce yapılacak kamu personeli yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavında (C) seviyesinde başarılı olmak,
            3) Bu hizmet grubundaki görevlerin yardımcılığında en az iki yıl veya en az beş yıl araştırma başmühendisi olarak çalışmış olmak,
            4) Mesleğin gerektirdiği bilgi, tecrübe ve temsil kabiliyetine sahip olmak,

            d) Toprak laboratuvar müdür yardımcısı olmak için;

            1) Fakültelerin orman mühendisliği, kimya mühendisliği ve mühendislik fakültelerinin toprak bölümlerinden mezun olmak,
            2) En az on yıl hizmetinin bulunması ve bu hizmetin son üç yılının toprak laboratuvar müdürlüklerinde geçirmiş olmak,
            3) Mesleğin gerektirdiği bilgi, tecrübe ve temsil kabiliyetine sahip olmak,

            e) Toprak laboratuvar müdürü olmak için;

            1) Orman fakültesi mezunu olmak,
            2) En az on iki yıl hizmetinin bulunması ve bu hizmetin son iki yılının toprak laboratuvar müdür yardımcılığında geçirmiş olmak,
            3) ÖSYM'ce yapılacak kamu personeli yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavında (D) seviyesinde başarılı olmak,
            4) Mesleğin gerektirdiği bilgi, tecrübe ve temsil kabiliyetine sahip olmak,

            f) Fidanlık müdür yardımcısı olmak için;

            1) Fakültelerin orman mühendisliği bölümü mezunu olmak,
            2) Bakanlık birimlerinde en az on yıl hizmetinin bulunması ve bu hizmetinin son üç yılını fidanlık hizmetlerinde geçirmiş olmak,
            3) Mesleğin gerektirdiği bilgi, tecrübe ve temsil kabiliyetine sahip olmak,

            g) Fidanlık müdürü olmak için;

            1) Fakültelerin orman mühendisliği bölümü mezunu olmak,
            2) En az on iki yıl hizmetinin bulunması ve bu sürenin son iki yılının fidanlık müdür yardımcılığında geçirmiş olmak,
            3) Mesleğin gerektirdiği bilgi, tecrübe ve temsil kabiliyetine sahip olmak,

            h) Milli park müdür yardımcısı olmak için;

            1) Orman fakültesi mezunu veya en az dört yıllık fakülte mezunu olmak,
            2) En az on yıl hizmetinin bulunması ve bu hizmetin son üç yılını milli park hizmetlerinde geçirmiş olmak,
            3) Mesleğin gerektirdiği bilgi, tecrübe ve temsil kabiliyetine sahip olmak,

            i) Milli park müdürü olmak için;

            1) Orman fakültesi mezunu veya en az dört yıllık fakülte mezunu olmak,
            2) En az on iki yıl hizmetinin bulunması ve bu hizmetin son iki yılını milli park müdür yardımcılığı veya en az üç yıl milli parklar ve av-yaban hayatı başmühendisi olarak görev yapmış olmak,
            3) Mesleğin gerektirdiği bilgi, tecrübe ve temsil kabiliyetine sahip olmak,

            j) Şube müdürü olmak için;

            1) Orman fakültesi mezunu veya en az dört yıllık yüksek öğrenim görmek,
            2) En az on iki yıllık hizmet süresinin bulunması,
            3) Mühendis, APK uzmanı, uzman, ayniyat saymanı, sayman, fon saymanı, şef veya programcı olarak görev yapmış olmak,
            4) Görevinin gerektirdiği bilgi, tecrübe ve temsil kabiliyetine sahip olmak,

            k) Başmühendis olmak için;

            1) Fakültelerin orman mühendisliği bölümü mezunu olmak,
            2) Bu hizmet gurubundaki görevlerde en az on yıl çalışmış ve bu hizmetin son üç yılını ilgili branşta geçirmiş olmak,
            3) Mesleğin gerektirdiği bilgi, tecrübe ve temsil kabiliyetine sahip olmak,

            l) APK uzmanı, savunma uzmanı, uzman olmak için;

            1) En az on yıl hizmet süresinin bulunması,
            2) Görevinin gerektirdiği bilgi, tecrübe ve temsil kabiliyetine sahip olmak,

            m) Ayniyat saymanı, sayman ve fon saymanı olmak için;

            1) En az on yıllık hizmet süresinin bulunması,
            2) Görevinin gerektirdiği bilgi, tecrübe ve temsil kabiliyetine sahip olmak,

            n) Şef ve koruma ve güvenlik şefi olmak için;

            1) Dört yıllık yüksek okul mezunlarının üç yıl, üç yıllık yüksek okul mezunlarının dört yıl, iki yıllık yüksek okul mezunlarının beş yıl hizmetinin bulunması,
            2) Görevinin gerektirdiği bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

            o) Programcı olmak için;

            1) En az bir programlama dili bilmek,
            2) Mesleği ile ilgili en az iki yıl çalışmış olmak,

            p) Bilgisayar işletmeni olmak için;

            Veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak en az iki yıl çalışmış olmak,

            r) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni olmak için;

            1) En az dört ay süreli bilgisayar kursu görmüş olmak,
            2) Bilgisayar kullanma becerisine sahip olmak ve/veya veri hazırlama ve kontrol işletmenliği için açılan kursta başarılı olmak, gerekir.
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ

            GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ
            Madde 10- Bu Yönetmelik kapsamında bulunan memurların, görevde yükselme niteliğindeki atamalarının yapılabilmesi için, Bakanlıkça atama yapılacak kadrolarla ilgili en az iki en çok sekiz hafta olarak düzenlenecek görevde yükselme eğitimi programına katılarak, eğitim sonunda yapılacak sınavda başarılı olmaları gerekir.

            Bu amaçla, Personel Dairesi Başkanlığınca eğitim programı hazırlanır. İlgili birimlerce görevlendirilecek yetkililer programda yer alan eğitimleri verirler.

            GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİNE ALINMA
            Madde 11- Bakanlıkça hizmet içi eğitim programlarına uygun olarak görevde yükselme eğitimi açılacağı en az iki ay önce tüm teşkilata duyurulur.

            Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak boş kadroların unvanı, derecesi, sayısı, birimi, personelin talebi ve birim amirlerinin teklifleri Bakanlığın belirlediği tarihten bir ay önce, incelenmek üzere Personel Dairesi Başkanlığına gönderilir.

            Talepler, Personel Dairesi Başkanlığınca incelenir ve durumu uygun olanlar eğitime çağırılır. Ancak, bu eğitime alınacakların sayısı atama yapılacak boş kadro sayısının iki katını geçemez. Görevde yükselme eğitimi için başvuranların sayısı boş kadro sayısının iki katından fazla olması durumunda görevde yükselme eğitimine alınacaklar öğrenim düzeyleri, sicil ve disiplin nitelikleri ve hizmet sürelerine göre tespit edilir.

            Bu eğitimde başarılı olanlar, Yönetmelikte öngörülen diğer koşulları da taşımaları kaydıyla ilgili görevde yükselme sınavlarına katılmaya hak kazanırlar.

            Eğitime çağrılanlardan kabul edilebilir mazereti olanlar hariç, görevde yükselme eğitiminde başarılı olamayanlar aynı unvan için yapılacak bir sonraki görevde yükselme eğitimine katılamazlar.

            Görevde yükselme eğitimi açılan branş ve görev için geçerlidir.

            Başka kurumlarda veya Bakanlığın bağlı kuruluşunda aynı görevler için benzer eğitim almış olanların eğitimlerinin kabul edilebilmesi için Bakanlık merkez veya taşra teşkilatı birimlerinde en az iki yıl çalışmış olmak şarttır.

            GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİNİN KONULARI
            Madde 12- Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar.

            a) T.C. Anayasası;

            1) Genel esaslar,
            2) Temel hak ve ödevler,
            3) Devletin temel organları,

            b) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, ulusal güvenlik,

            c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,

            d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,

            e) Türkçe dilbilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar,

            f) Halkla ilişkiler ve davranış kuralları,

            g) Bakanlıkça belirlenen görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konular.

            Bakanlıkça düzenlenecek görevde yükselme eğitimi programlarında (g) bendinde belirtilen konulara ilişkin eğitimin ağırlığı yüzde altmıştır.

            GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİNDE BAŞARILI OLANLARIN BELİRLENMESİ
            Madde 13- Görevde yükselme eğitimi sonunda eğitime katılanlar eğitim konularını kapsayan yazılı bir sınava tabi tutulurlar ve sınav sonucunda (60) ve daha üstü puan alanlar görevde yükselme eğitimini başarı ile tamamlamış sayılırlar.
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
GÖREVDE YÜKSELME SINAVI ESASLARI

            SINAV ŞARTI
            Madde 14- Görevde yükselme eğitiminde başarılı olanların bu Yönetmelik kapsamında bulunan görevlere atanabilmeleri için, bu Yönetmeliğe uygun olarak yapılacak sınava katılarak başarılı olmaları şarttır.

            Yapılan sınav sonucunda başarılı olanlar arasından sınavda başarı sıralamasına göre boş kadro sayısı kadar atama yapılır. Sınav sonuçları aynı görev için yapılacak müteakip sınava kadar geçerlidir.

            Sınavda aranan şartları taşımadıkları halde, sınava girip başarılı olanların sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir.

            Atamaları yapılanlardan, geçerli mazeretleri olmadan süresi içinde göreve başlamayanların veya atama işleminden vazgeçenlerin atamaları ve sınavın bunlarla ilgili sonuçları iptal edilir ve bu durumda olanlar beş yıl müddetle açılacak görevde yükselme sınavlarına katılamazlar.

            SINAVIN ŞEKLİ
            Madde 15- Sınavlar yazılı olarak yapılır. Yazılı sınavlar yapılacak protokol çerçevesinde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı veya Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezine yaptırılır. Yazılı sınavda başarılı olanlar, görevin özellikleri dikkate alınarak Bakanlık tarafından sözlü veya uygulamalı sınava alınırlar.

            SINAV KURULU VE GÖREVLERİ
            Madde 16- Yapılacak yazılı, sözlü veya uygulamalı sınavları yürütmek üzere, her sınavdan önce Bakan'ın onayı ile bir Müsteşar Yardımcısının başkanlığında Personel Dairesi ve ilgili birimlerin üst kademe yöneticilerinden müteşekkil beş kişilik bir sınav kurulu oluşturulur. Sınav kuruluna gerek duyulması halinde üniversitelerden de üye alınabilir.

            Sınav kurulu soruların hazırlanması ve hazırlanmasına katkıda bulunulması, sınavların değerlendirilmesi, ilanı ve sınavlarla ilgili diğer işlemleri sonuçlandırır.

            Sınav kurulu tüm üyelerin katılımı ile toplanır ve çoğunlukla karar verir. Oylamada çekimser oy kullanılamaz.

            DEĞERLENDİRME
            Madde 17- Sınavlar (100) tam puan üzerinden değerlendirilir. (70) ve daha yüksek puan alanlar başarılı sayılır.

            Genel başarı notu, yazılı ile sözlü veya uygulamalı sınav notları toplamının aritmetik ortalamasıdır.

            Sınav kurulu en yüksek nottan başlamak üzere başarılı olanları bir tutanak ile tespit eder. Tutanak sınav kurulu başkan ve üyelerince imzalanır.

            SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI
            Madde 18- Sınav sonuçları sınav bitim tarihinden itibaren en geç onbeş gün içerisinde ilan edilir ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.

            SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ
            Madde 19- Yazılı sınav sonuçlarına itiraz sınavı yapan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı veya Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezine, sözlü veya uygulamalı sınav sonuçlarına itiraz ise Bakanlık sınav kuruluna, sonuçların ilanını takip eden yedi gün içinde bir dilekçe ile yapılır.

            Bakanlık sınav kuruluna yapılan itirazlar 10 gün içinde değerlendirilir ve sonucu ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

            SINAVI KAZANANLARIN ATANMASI
            Madde 20- Yapılan sınav sonucunda başarılı bulunanlardan, sınavda başarı sıralamasına göre boş kadro sayısı kadar atama yapılır. Başarı notunun eşit olması halinde hizmet süresi fazla olanlara öncelik tanınır.

            SINAV BELGELERİNİN SAKLANMASI
            Madde 21- Atananların sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında, diğer belgeler ise bir sonraki sınav tarihine kadar Personel Dairesi Başkanlığınca topluca saklanır.
 

BEŞİNCİ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER

            HİZMET GRUPLARI ARASINDA GEÇİŞLER
            Madde 22- Gruplar ve alt gruplar arasında geçişler görevde yükselme eğitimine ve görevde yükselme sınavına tabidir. Aynı alt grup içindeki geçişler atanılacak kadronun gerektirdiği nitelikleri taşımak kaydıyla görevde yükselme eğitimine ve görevde yükselme sınavına bağlı olmaksızın yapılabilir.

            TEKRAR ATANMA
            Madde 23- 18/10/1999 tarihinden önce bu Yönetmelik kapsamında belirtilen unvanlarda görev yapmış olanlar için bu görevlere tekrar atanmalarında görevde yükselme eğitiminden geçme ve sınav şartı aranmaz.

            SINIF DEĞİŞİKLİĞİ
            Madde 24- Bakanlık merkez ve taşra teşkilatındaki yardımcı hizmetler sınıfında görevli personelden, diğer hizmet sınıflarına geçmek isteyenlerin atamaları atanılacak kadronun niteliklerini taşımak ve görevde yükselme sınavında başarılı olmak şartı ile mümkündür.

            ÖZÜRLÜLERİN EĞİTİMİ VE SINAVLARI
            Madde 25- Bakanlık gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yapabilecek durumda bulunan özürlülerin eğitimleri ile sınavların yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alır.

            HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER
            Madde 26- Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

            İSTİSNALAR
            Madde 27- Bu Yönetmelikte sayılan kadrolardan, isteğe bağlı olarak bir alt unvanlı kadroya geçiş mümkündür. Kendi istekleri ile alt unvanlı kadroya atananların, tekrar eski kadrolarını talep etmeleri halinde, kadro durumu uygun olmak kaydı ile, tekrar eski unvanlı kadrolarına sınavsız atamaları yapılabilir.

            ÖZELLEŞTİRİLEN KURULUŞLARDAN ATAMA
            Madde 28- 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi uyarınca ilk defa yapılan atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

            KAZANILMIŞ HAKLARIN SAKLILIĞI
            Madde 29- Bu Yönetmelik kapsamında sayılan görevlere, 18/10/1999 tarihinden önce atanmış olanların kazanılmış hakları saklıdır.

            YÜRÜRLÜK
            Madde 30- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            YÜRÜTME
            Madde 31- Bu Yönetmelik hükümlerini Orman Bakanı yürütür.