Bakanlıklar Mevzuatı  
 

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMURLARININ GÖREVDE YÜKSELME ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK
 
RESMİG. TARİHİ : 11/11/1999
RESMİ G. NO : 23873
 
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR
Madde  1 : AMAÇ 
Madde  2 : KAPSAM
Madde  3 : DAYANAK 
Madde  4 : TANIMLAR 
İKİNCİ BÖLÜM
GÖREVDE YÜKSELMEYE İLİŞKİN ESASLAR
Madde  5 : HİZMET GRUPLARI
Madde  6 : ÖĞRENİM DURUMU
Madde  7 : HİZMET SÜRESİ
Madde  8 : SİCİL VE DİSİPLİN
Madde    9 : DUYURU
Madde  10 : GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİNE ALINMA VE SINAVI
Madde  11 : GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİNİN KONULARI
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
GÖREVDE YÜKSELME SINAV ESASLARI
Madde  12 : SINAV ŞARTI
Madde  13 : SINAV KURULU VE GÖREVLERİ
Madde  14 : SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER
Madde  15 : YÖNETMELİĞİN UYGULANMASI
Madde  16 : ÖZÜRLÜLERİN EĞİTİMİ VE SINAVLARI
Madde  17 : ÖZELLEŞTİRİLEN KURULUŞLARDAN ATAMA
Madde  18 : HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER
Madde  19 : GRUPLAR ARASI GEÇİŞLER
Madde  20 : İSTİSNALAR
Madde  21 : SINIF DEĞİŞİKLİĞİ
Madde  22 : KAZANILMIŞ HAKLARIN SAKLILIĞI
Geçici Madde 1 :
Madde  23 : YÜRÜRLÜK
Madde  24 : YÜRÜTME