Askeri Emniyet Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi: 05.08.1999 Perşembe Sayı: 23777 (Asıl) 
Milli Savunma Bakanlığından; 
 
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ STRATEJİK HEDEF PLANININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ MAKSADIYLA YAPILACAK HARCAMALAR İÇİN VERİLEN AVANS VE KREDİ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 
   
            Madde 1- 11/4/1993 tarihli ve 21549 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri Stratejik Hedef Planının Gerçekleştirilmesi Maksadıyla Yapılan Harcamalar İçin Verilen Avans ve Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            "Yurtdışındaki ataşe ve temsilcilerin ita amiri mutemedi olarak görevlendirilmeleri halinde, bunlara verilen avanslar ile adlarına açılan kredilerden harcanan tutarlarına ilişkin kanıtlayıcı belgelerin avansın verildiği veya kredinin açıldığı yılı izleyen mali yıl sonuna kadar saymana verilerek mahsubunun yapılması zorunludur. Ancak, açılan kredinin konusu harp silah, araç ve gereçlerinin yedek parçaları gibi temini özel üretim yapılmasını gerektiren mal veya malzemeden olması ve üretim süresinin kredinin açıldığı yılı izleyen mali yıl sonunu aşması halinde ise, harcanan tutarlara ilişkin kanıtlayıcı belgelerin ikinci mali yıl sonuna kadar saymana verilerek mahsubunun yapılması gerekir." 

            Madde 2- Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            "Yurtdışındaki ita amiri mutemetleri adına açılmış olup, verildiği yılın sonunda mahsup edilmeyen kredi artıkları ita amirinin onayı alınmak suretiyle ertesi yıla devredilmekle birlikte ödenekleri iptal olunur. Devredilen kredi artıklarının karşılığı bir defaya mahsus olmak üzere yeni yılda Maliye Bakanlığınca ilgili kuruluş bütçesinde açılacak özel bir tertibe ödenek kaydolunur. Ancak, harp silah araç ve gereçlerinin yedek parçaları gibi temini özel üretim gerektiren mal ve malzeme alımlarıyla ilgili olarak açılan kredilerde devir ve ödenek kayıt işlemi, kredinin açıldığı yılı izleyen ikinci mali yıl sonuna kadar yapılabilir. Bu suretle yenilenen kredi işlemi ile ilgili olarak nakit hareketi yapılmaz." 

            Madde 3- Sayıştay'ın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            Madde 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Savunma, İçişleri ve Maliye Bakanları yürütür.