Ticaret Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi: 03.02.1998 Çarşamba Sayı: 23600 (Asıl) 
Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan;
 
ÖZEL RADYO VE TELEVİZYON YAYIN KURULUŞLARININ KURULUŞLARINDA UYMASI GEREKLİ ASGARİ İDARİ VE MALİ ŞARTLARLA YAYIN ALANI, YAYIN SAAT VE SÜRELERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 
    
            Madde 1- 16/3/1995 tarihli ve 22229 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Özel Radyo ve Televizyon Yayın Kuruluşlarının Kuruluşlarında Uyması Gerekli Asgari İdari ve Mali Şartlarla Yayın Alanı, Yayın Saat ve Süreleri Hakkında Yönetmeliğin adı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            "Özel Radyo ve Televizyon Kuruluşlarının Uyması Gerekli Asgari İdari ve Mali Şartlarla Yayın Alanı, Yayın Saat ve Süreleri Hakkında Yönetmelik" 

            Madde 2- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) no'lu bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            "2) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa uğramış olsalar dahi ağır hapis veya 5 yıldan fazla hapis cezalarından biri veya yayın tehdidi ile para ve menfaat temini, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, inancı kötüye kullanma, yalan yere şahadet, yalan yere yemin etmek, fuhşiyatı teşvik, hileli iflas, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, istimal ve istihlak kaçakçılığı dışındaki kaçakçılık suçlarından biri ile veya devlet sırlarını açığa vurmak veya resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs, ideolojik ve anarşik eylemlere katılma ve bu eylemleri tahrik ve teşvik suçlarından, Türk Ceza Kanununun İkinci Kitabının Birinci Babındaki, Devletin Şahsiyetine Karşı Cürümler ile aynı Kanunun 168, 311, 312 ve 313 üncü maddelerindeki suçlar ile 3713 sayılı Terörlü Mücadele Kanununun 7 nci ve 8 inci maddelerindeki suçlardan hüküm giymemiş olmaları gerekir." 

            Madde 3- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. 

            Madde 4- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde ilave edilmiştir. 

            "Yönetim ve Denetim Elemanlarıyla İlgili Sınırlamalar 

            Ek Madde 1- Yayın kuruluşları; 

            Ortakları, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, genel müdür ve yardımcıları denetleme kurulu başkan ve üyeleri, sorumlu müdürler, yayın denetleme kurulu elemanları ile unvanı ne olursa olsun haber, program ve teknik yayından sorumlu görevlilerinin; taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa uğramış olsalar dahi ağır hapis veya 5 yıldan fazla hapis cezalarında biri veya yayın tehdidi ile para ve menfaat temini, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, inancı kötüye kullanma, yalan yere şahadet, yalan yere yemin etmek, iftira, suç tasnii ve resmi mercileri iğfal, müstehcen ve hayasızca yayın, fuhşiyata teşvik, hileli iflas, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, istimal ve istihlak kaçakçılığı dışındaki kaçakçılık suçlarından biri ile veya devlet sırlarını açığa vurmak veya resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs, ideolojik ve anarşik eylemlere katılma ve bu eylemleri tahrik ve teşvik suçlarından, Türk Ceza Kanununun İkinci Kitabının Birinci Babındaki, Devletin Şahsiyetine Karşı Cürümler ile aynı Kanunun 168, 311, 312 ve 313 üncü maddelerindeki suçlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 7 ve 8 inci maddelerindeki suçlardan hüküm giymemiş olduklarını gösterir belgeleri. 

            Ortakları, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, genel müdür ve yardımcıları, denetleme kurulu başkan ve üyeleri ve sorumlu müdürlerinde değişiklik yapılmasının gerektiği hallerde yerine geçecek kişilerin bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartları haiz olduklarını gösterir belge ile Başbakanlıktan alacakları Ulusal Güvenlik Belgesini değişiklikten önce. 

            Üst Kurula vermekle yükümlüdürler." 

            Madde 5- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            Madde 6- Bu Yönetmelik hükümlerini Radyo ve Televizyon Üst Kurulu yürütür.