Ticaret Mevzuatı

 

Resmi Gazete Tarihi: 01.10.2004 Cuma Sayı: 25600 (Asıl) 

 

Rekabet Kurumundan; 
 

4054 SAYILI KANUN UYARINCA ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİN YAPACAKLARI ÖDEMELERE İLİŞKİN ESASLAR

 

 

 

Bilindiği üzere, 21/09/2004 tarihli ve 25590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5234 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi ile 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun “Kurum Gelirleri” başlıklı 39 uncu maddesine mülga (b) bendinden sonra gelmek üzere (c) bendi olarak,

“c) Yeni kurulacak olan anonim ve limited şirket statüsündeki tüm ortaklıkların sermayelerinin ve sermaye artırımı halinde artan kısmın onbinde dördü nispetinde yapılacak ödemeler”

hükmü eklenmiş ve bu hüküm 5234 sayılı Kanunun Resmi Gazete’de yayımlandığı 21.09.2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Öte yandan, anılan 39 uncu maddenin ikinci fıkrasında ise Kuruma ait gelirlerin T.C. Merkez Bankası veya bir devlet bankası nezdinde açılacak bir hesapta toplanacağı öngörülmektedir.

Söz konusu hükümlerin uygulamasına ilişkin esasların belirlenmesi bu düzenlemenin konusunu oluşturmaktadır.

Tanımlar

Madde-1

a) Kurum: Rekabet Kurumu’nu,

b) Ödeme: 4054 sayılı Kanunun 39/c maddesine göre yapılması gereken onbinde dört tutarındaki ödemeyi,

c) Banka Dekontu : Onbinde dört tutarındaki ödemelere karşılık banka tarafından verilen dekontu,

d) Ortaklık : Anonim ve limited şirketleri, banka, sigorta, finansman ve benzeri şirketleri, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki anonim ortaklık niteliğinde, bağlı ortaklık ve iştirakler dahil kamu iktisadi teşebbüslerini,

e) Sermaye Artırımı : Sermayenin nakit olarak artırılması, ferdi işletmenin veya Türk Ticaret Kanununun 146’ncı maddesine göre şirketlerin devralınmasından dolayı sermayenin artırılması, ayın nev’inden sermaye konulması ve her türlü iç kaynağın sermayeye eklenmesi suretiyle yapılacak sermaye artırımını,

ifade eder.

Kuruluş ve Sermaye Artırımında Yapılacak Ödeme

Madde-2 - Yeni kurulacak olan anonim ve limited şirket statüsündeki tüm ortaklıkların sermayelerinin ve sermaye artırımı halinde artan kısmın onbinde dördü Kurumumuzun T.C. Ziraat Bankası Bilkent Plaza Şubesi’nde bulunan 5383761-5016 nolu hesabına nakden veya EFT ya da banka havalesi yapılmak suretiyle yatırılacaktır. Kuruluş ve sermaye artırımı işlemlerinin yürütülmesinde, banka şubelerinin düzenleyeceği dekont esas alınır. Banka dekontunda, ortaklığın ticaret ünvanı, ödeme tutarı ile bu paranın Kurumumuz hesabına yatırıldığının belirtilmesi gerekmektedir.

Ödemenin yapıldığına ilişkin dekontun; Ticaret Sicili Memurluklarına tescil için yapılan başvurularda, talep edilen diğer belgelerle birlikte verilmesi zorunludur. Bu dekontun başvuru belgeleri arasında bulunmaması halinde tescil işlemi yapılmaz.

Bu hükme tabi ortaklıkların Türk Ticaret Kanununun 146 ncı maddesine göre devralınmasından dolayı sermayelerinin artırılması halinde, sadece artan meblağ üzerinden onbinde dört ödeme yapılacaktır. Aynı esaslar nev’i değişikliği halinde de geçerlidir. Sermaye artışına neden olmayan ünvan ve nev’i değişiklikleri anılan hüküm kapsamına girmemektedir.

Kayıtlı Sermaye Sistemine Tabi Ortaklıklarda Ödeme

Madde-3 - Kayıtlı sermaye sisteminden yararlanan ortaklıkların, ticaret siciline tescil edilmiş kayıtlı sermaye tavanı içinde yapacakları sermaye artırımları da bu esaslara tabidir.

Bu kapsamdaki ortaklıklar; Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen tescile mesnet belge ile birlikte banka dekontunu da Ticaret Sicili Memurluğuna vermek zorundadırlar. Banka dekontunun bulunmaması halinde Ticaret Sicili Memurluklarınca tescil işlemi yapılmaz.

Kuruluş veya Sermaye Artırımından Vazgeçme ve Onbinde Dört Tutarının Yanlış Yatırılması

Madde-4 - Kuruluş veya sermaye artırımından vazgeçilmesi halinde, yapılan ödeme tutarının iade edilebilmesi için, bir dilekçe ile Kurumumuz İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına başvurulması gereklidir. Dilekçeye; banka dekontu, noterden tasdikli sarfı nazar kararı, Ticaret Sicil Memurluğu tarafından düzenlenen tescilin yapılmadığına dair belge eklenir.

Ödemenin ilgili banka şubesine eksik yapılması durumunda; eksik kısım aynı bankaya yatırılacak ve her iki dekont ilgili Ticaret Sicili Memurluğuna ibraz edilecektir. Ödemenin ilgili banka şubesine fazla yapılması durumunda; ortaklığın yazılı talebi üzerine, iadeye konu olacak miktar ilgili Ticaret Sicil Memurluğu tarafından tespit edilerek, bir yazı ile talep sahibine bildirilecektir. Talep sahibi olan ortaklık, banka dekont örneği ile söz konusu yazıyı bir dilekçe ekinde, Kurumumuz İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı’na intikal ettirecektir.

Yapılacak inceleme sonucunda fazla ve yersiz ödendiği tespit edilen tutarlar yatıranlara iade edilecektir.

Bilgi Verme Zorunluluğu

Madde-5 - Ticaret Sicili Memurlukları ikişer aylık dönemler itibariyle müteakip ayın 10’una kadar ekli cetveli doldurarak Rekabet Kurumu İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Bilkent Plaza B-3 Blok Bilkent/Ankara adresine göndermek zorundadırlar.

Ticaret Sicili Memurluğu’nun Sorumluluğu

Madde-6 - Ticaret Sicili Memurluğu, ödemenin tam ve doğru olarak yapıldığını ve banka dekontunun bu esaslara uygun olarak düzenlendiğini araştırarak kontrol etmekle yükümlüdürler. 4054 sayılı Kanunun 5234 sayılı Kanunla değişik 39/c maddesi ile bu esaslara aykırı tescil işlemleri sonucunda; Türk Ticaret Kanununun ilgili maddeleri uyarınca ödemenin yapılmamasından ve/veya eksik ödemelerden dolayı ticaret sicili memurları sorumludurlar.

Duyurulur.

 

 

…………………………TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU İÇİN ONBİNDE DÖRT ÖDEME CETVELİ

ORTAKLIK ÜNVANI

ADRES

KURULUŞ SERMAYE TUTARI* (BİN TL)

ARTIRILAN SERMAYE TUTARI (BİN TL)

ÖDENEN ONBİNDE DÖRT TUTARI (BİN TL)

ÖDEMENİN YAPILDIĞI BANKA-ŞUBE ADI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOT :

(*) Bu sütunda sadece yeni kurulan ortaklıkların kuruluş sermayesi belirtilecek, sermaye artırımında bulunan ortaklıkların kuruluş sermayesi yazılmayacaktır.