Ticaret Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi: 05.02.2000 Cumartesi Sayı: 23955 (Asıl)
Sanayi ve Ticaret Bakanlığından

REKLAM KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 

 
            Madde 1- 16/8/1995 tarihli ve 22376 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Reklam Kurulu Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde yer alan "Ticari İlan ve Reklam" tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Ticari İlan ve Reklam: Mal, ürün ve hizmetleri tanıtmak, hedef kitleyi oluşturanları bilgilendirmek ve ikna etmek, satışını veya kiralanmasını sağlamak ya da artırmak amacıyla kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından bir bedel ödenerek kitle iletişim araçlarında yayınlanan, kamuoyuna açık nitelikteki duyuru panoları ve bilboardlarda yer alan pazarlama haberleşmesi niteliğindeki duyuruyu ve mal, ürün ve hizmetin kullanımına, tanıtımına ilişkin kılavuz veya broşürleri,"

            Madde 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Madde 4- Kurul, Bakan onayı ile görevlendirilen Genel Müdür'ün başkanlığında aşağıda belirtilen üyelerden oluşur.

            a) Bakanlıkça, yüksek öğrenim görmüş ve iktisat, maliye, hukuk ve işletmecilik dallarından birinde veya birkaçında en az on yıllık deneyimi bulunan Genel Müdürlük genel müdür yardımcıları arasından görevlendirilecek bir üye,

            b) Adalet Bakanlığı'nca, bu Bakanlıkta idari görevlerde çalışan hakimler arasından görevlendirilecek bir üye,

            c) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu'nca görevlendirilecek reklam denetiminde uzmanlığı olan bir üye,

            d) Yüksek Öğretim Kurulu'nca İletişim Fakülteleri'nin reklamcılık ana bilim dallarında doçent veya profesör akademik unvanlarını taşıyan öğretim üyeleri arasından görevlendirilecek bir üye,

            e) Türkiye Tabipler Birliği Merkez Konseyi'nin görevlendireceği bir hekim üye,

            f) Türkiye Barolar Birliği'nin görevlendireceği Barolar Birliği Yönetim Kurulu'ndan bir üye,

            g) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin görevlendirileceği bir üye,

            h) Ankara, İstanbul, İzmir Gazeteciler Cemiyetlerinin kendi aralarından seçecekleri bir yönetim kurulu üyesi,

            i) Reklamcılar Derneklerinin veya üst kuruluşlarının kendi aralarından seçecekleri bir yönetim kurulu üyesi,

            j) Tüketici Konseyi'nin Konsey'e katılan tüketici örgütü temsilcileri arasından seçeceği bir üye,

            k) Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin görevlendireceği bir üye,

            l) Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu'nun görevlendireceği bir üye,

            m) Türk Standartları Enstitüsü'nce görevlendirilecek mühendis bir üye,

            n) Diyanet İşleri Başkanlığı'nca Başkanlıkta idari görevlerde çalışanlar arasından görevlendirilecek bir üye,

            o) Türk Mimar ve Mühendisler Odaları Birliği yönetim kurulundan bir üye,

            p) İşçi Konfederasyonlarının kayıtlı en çok üyeye sahip olanlarından başlamak üzere, dönüşümlü olarak kendi aralarından belirledikleri seçimle gelmiş yöneticilerinden iki üye,

            Genel Müdür ve (a) bendinde belirtilen üye dışında kalan diğer üyelerin Bakanlık personeli olmaması şartı aranır."

            Madde 3- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

            "Kurul üyelerinin, Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde ve bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen nitelikleri taşıdıklarını belgelemeleri gerekmektedir."

            Madde 4- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Toplantıya katılamayacak üyeler, geçerli mazeretlerini toplantıdan önce Başkan'a yazılı olarak bildirirler. Geçerli bir mazereti olmaksızın arka arkaya iki toplantıya veya bir yıl içerisinde toplam dört toplantıya katılmayanların üyelikleri düşer."

            Madde 5- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Madde 12- Kurul'u Başkan temsil eder. Kurul adına taraflara, yargı organlarına ve kamuoyuna bilgi verme görev ve yetkisi başkana veya gerekli gördüğü hallerde yetkili kılacağı üyeye aittir. Başkan dahil hiç bir üye Kurul Kararlarına ilişkin olarak yargı yolları tükenmeden sözkonusu kararlar ve görüşülen konular hakkında taraflar ve yargı organları hariç olmak üzere hiç bir kişi ya da kuruluşa açıklama yapamazlar, bilgi veremezler."

            Madde 6- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi ve ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 2 nci madde eklenmiştir.

            "Geçici Madde 2- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren üyelerin üyelik şartlarını haiz olduklarını belgelemeleri ve üyelik şartları dolayısıyla boşalacak üyeliklere en geç bir ay içerisinde gerekli şartları taşıyan yeni üyelerin bildirilmesi gerekir."

            Madde 7- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 8- Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.