Ticaret Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi: 05.02.2000 Cumartesi Sayı: 23955 (Asıl)
Sanayi ve Ticaret Bakanlığından

REKLAM KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 


            Madde 1- 16/8/1995 tarihli ve 22376 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Reklam Kurulu Yönetmeliği'nin değişik 4 üncü maddesinin (c), (e), (f), (h), (i), (o) ve (p) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (p) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki iki fıkra eklenmiştir.

            "c) Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu'nca görevlendirilecek bir üye,

            e) Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi'nin görevlendireceği bir üye,

            f) Türkiye Barolar Birliği'nin görevlendireceği bir üye,

            h) Ankara, İstanbul ve İzmir Gazeteciler Cemiyetleri'nin kendi aralarından seçeceği bir üye,

            i) Reklamcılar derneklerinin veya varsa üst kuruluşlarının seçeceği bir üye,

            o) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nden bir üye,

            p) İşçi sendikaları konfederasyonlarının, kayıtlı en çok üyeye sahip olanlarından başlamak üzere, dönüşümlü olarak kendi aralarından belirledikleri iki üye,

            Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, Türkiye Barolar Birliği ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği tarafından görevlendirilecek kişiler, kendi üyeleri arasından tespit edilir.

            Reklamcılar dernekleri üst kuruluşları varsa bu kuruluşların, yoksa reklamcılar derneklerinin, kendi aralarında en fazla kayıtlı üyeye sahip üst kuruluş veya reklamcılar derneğinin sorumluluğunda yapılacak seçimle Kurul'a gönderilecek üye saptanır."

            Madde 2- Aynı Yönetmeliğin değişik 5 inci maddesinin (c) bendine "Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin" ibaresinden sonra gelmek üzere "(g)", ibaresi eklenmiştir.

            Madde 3- Aynı Yönetmeliğin değişik 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Madde 12- Kurul'u Başkan temsil eder. Kurul kararlarının Bakanlık Makamınca onaylanmasından sonra Kurul adına taraflara ve kamuoyuna bilgi verme görev ve yetkisi Başkan'a, aittir."

            Madde 4- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin son fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

            "Yazılı görüşün bildirilmesi için, onbeş günlük süre tanınır."

            Madde 5- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 6- Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.