Ticaret Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi: 20.04.1999 Salı Sayı: 23672 (Asıl) 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığından 
 
556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 
    

            Madde 1- 5/11/1995 tarihli ve 22454 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Madde 3- Bu Yönetmelik, 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Paris Sözleşmesi, TRIPS Anlaşması, Nis Anlaşması ve Viyana Anlaşmasına dayanılarak hazırlanmıştır."

            Madde 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesine (ı), (j), (k) ve (l) bentleri eklenmiştir.

            "ı) Paris sözleşmesi: Sınai Mülkiyetin Himayesi'ne Mahsus Milletlerarası Bir İttihat İhdas Edilmesine dair 20/3/1883 tarihli mukavele ile Türkiye tarafından onaylanmış değişikliklerini,"

            "j) TRIPS Anlaşması: 26/1/1995 tarihli ve 4067 sayılı Kanunla onaylanan Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması eki Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşmasını,"

            "k) Nis Anlaşması: 12/7/1995 tarihli ve 95/7094 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen ve 13/8/1995 tarihli ve 22373 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Markaların Tescili Amacıyla Mal ve Hizmetlerin Uluslar arası Sınıflandırılmasına İlişkin Nis Anlaşması ve Değişikliklerini,"

            "1) Viyana Anlaşması: 12/7/1995 tarihli ve 95/7094 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen ve 13/8/1995 tarihli ve 22373 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Markaların Şekilli Elemanlarının Uluslararası Sınıflandırılmasını Tesis Eden Viyana Anlaşmasını,"

            Madde 3- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Marka başvuru dilekçesinde, markanın kullanılacağı mallar veya hizmetler uluslararası sınıflandırmaya uygun olarak genel tabir kullanılmadan yazılır. Mal veya hizmet listesinde genel tabir kullanılmış ise Enstitü genel tabirlerin açıklanmasını ister. Başvurunun incelenmesine açıklama yapıldıktan sonra başlanır."

            Madde 4- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (d), (g), (h) ve (j) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (k) bendi ile ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

            "a) Tescili istenen markanın yayına ve baskı yoluyla çoğaltmaya elverişli en az 5x5 cm. en fazla 7x7 cm ebadında 20 adet marka örneği," 

            "d) Marka vekili tayin edilmiş ise usulüne uygun düzenlenmiş vekaletname," 

            "g) Başvuru ortak marka ya da garanti markası için yapılmış ise, noter tasdikli teknik yönetmelik,"

            "h) Rüçhan hakkı talep ediliyorsa, Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesinde belirtilen süre içerisinde rüçhan hakkı belgesinin aslı ve bu belgedeki başvuruya ait bilgiler kısmının Türkçe çevirisi,"

            "j) Yabancı ülkedeki tescil veya başvuruya dayanılarak yapılan başvurular için ticaretle, imalatla veya hizmetle uğraştığına dair belge veya tescilin yapıldığı ülke tarafından verilmiş bulunan marka tescil belgesinin aslı veya onaylı suretinin Türkçe çevirisi."

            "(d) bendinde belirtilen vekaletnameye ilişkin olarak, Türkiye'de ikametgahı olmayanlar, markalarını tescil ettirmek ve tescil sonrası yapılacak diğer işlemler için kendilerini Enstitü vekil siciline kayıtlı bir vekille temsil ettirmek zorundadır. Enstitü nezdinde vekillik yapma yetkisi olmayan vekillerce yapılan marka tescil başvuruları ve tescil sonrası yapılacak diğer işlemlerle ilgili talepler reddedilir. Ret kararı başvuru yapana bildirilir,"

            "(g) bendinde belirtilen teknik yönetmelikte,

            1) Başvuru sahipleri gerçek kişi ise adı ve soyadlarının, tüzel kişi ise ticaret unvanlarının,

            2) Başvuru sahiplerinin adresinin,

            3) Marka örneğinin,

            4) Yazışma adresinin,

            5) Marka örneğinin kullanma şekil ve şartlarının,

            6) Markanın hangi mal ve hizmetlerde ne şekilde kullanılacağının,

            7) Garanti markası teknik yönetmeliğinde; markanın garanti ettiği mal ve hizmetlerin ortak özelliklerinin, markanın kullanılmasının ne şekilde kontrol edileceğinin ve gerektiğinde uygulanacak yaptırımların; ortak marka teknik yönetmeliğinde, markayı kullanmaya yetkili işletmelerin, belirtilmesi zorunludur."

            "Başvurunun geri çekilmesi halinde vekaletnamede bu yetkinin açıkça belirtilmiş olması ve noter tasdiki aranır. İşlem sırasında başvuru sahibinin vekilini değiştirmesi halinde tebligat yeni vekile yapılır."

            Madde 5- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (d), (e) ve (f) bentleri eklenmiş ve ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

            "d) Başvuru dilekçesinde veya marka örneği üzerinde latin harfleri dışında harf ve sayıların bulunması halinde bu ibarelerin latin harflerine uygun karşılığı,"

            "e) Marka başvurusunda rüçhan hakkı talep edilmiş ise, rüçhan hakkı talebi ücreti ödenti belgesinin aslı,"

            "f) Ortak marka ve garanti markasına ait başvurularda işletme tarafından hazırlanan teknik yönetmelik,"

            Madde 6- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

            "Tescili istenilen markanın kullanılacağı mallar veya hizmetler, ait oldukları sınıf numaraları ile birlikte ve aynı sınıfa dahil mal veya hizmetlerle bir grup oluşturacak şekilde belirtilir. Üçten fazla sınıf içeren marka başvurularında fazla sınıf ücretinin verilen süre içerisinde ödenmemesi halinde başvuru, mal veya hizmet listesindeki ilk üç sınıf için değerlendirmeye alınır."

            "Mal veya hizmet listesinin ikinci fıkrada belirtilen şekilde düzenlenmemesi halinde, üçüncü fıkra gereğince Enstitü tarafından yapılacak düzenlemeler için başvuru sahibinden sabit başvuru ücreti tutarında liste düzenleme ücreti alınır."

            Madde 7- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Madde 15- Bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinde yazılı olup da, 12 nci maddenin (h) bendi hariç ve 13 üncü maddesinde yazılı olanların dışında kalan belgeler başvuru dilekçesine eklenmemiş ise, Enstitüce bu belgelerin tamamlanması için talep tarihinden itibaren dört ay süre verilir. Sınıf veya sınıfların eksik ödenen ücreti, mal veya hizmet listesinin 14 üncü maddenin dördüncü fıkrası uyarınca Enstitüce düzenlenmesi halinde bunun için belirlenen ücretin ödendiğini gösterir belge aslının Enstitüye verilmesi ve başvuru dilekçesinde geçen genel tabirlerin açıklanması için iki ay süre verilir. 

            Bu Yönetmeliğin 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ve 27 nci maddeleri gereğince yapılacak işlemlerde eksik evrakın tamamlanması ve Yönetmeliğin 22 nci maddesi gereğince marka üzerinde gerekli değişikliklerin yapılması için iki ay süre verilir. Bu süre içerisinde eksikliklerin giderilmemesi halinde bu maddelerde öngörülen işlemler yapılmaz ve alınan ücret Enstitüye irat kaydedilir. 

            Birinci ve ikinci fıkrada belirtilen süre içinde istenen belgelerin verilmemesi halinde başvuru veya talep işlemden kaldırılır." 

            Madde 8- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Madde 19- Yenileme başvurusu için, talep dilekçesi ile birlikte yenileme harcı ve ücreti ödenti belgesinin aslı, vekil var ise vekaletnamenin verilmesi zorunludur. Enstitü, gerektiğinde dosyasında eksik olan diğer belgeleri de ister. Yenileme başvurusundaki noksanlar iki ay içerisinde tamamlanmalıdır. İki aylık süre içerisinde noksanların giderilmemesi halinde yenileme işlemi yapılmaz ve alınan ücret Enstitüye irat kaydedilir."

            Madde 9- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasının ilk paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (d) bendi eklenmiştir.

            "Adres, unvan, nevi değişiklikleri ve marka iptali için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur:"

            "d) Marka iptali için;

            1) Talep dilekçesi,

            2) İptal vekil tarafından yapılıyor ise, iptal yetkisini havi noterden tasdikli vekaletnamenin aslı veya noter tasdikli sureti,

            3) Marka sahibi tüzel kişi ise noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti,

            4) Gerçek kişi ise noterden tasdikli imza beyannamesinin aslı veya noterden tasdikli sureti,

            5) Ücret ödenti belgesinin aslı."

            Madde 10- Aynı Yönetmeliğin 22 inci maddesine aşağıdaki ikinci ve beşinci fıkralar eklenmiştir.

            "Marka bölünmesi kısmi devir sonucu mümkündür. Kısmi devir işlemlerinde kısmi olarak devredilen mal veya hizmetler için kısmi devir alan adına yeni marka dosyası oluşturularak devir kapsamı mal veya hizmetleri içeren yeni marka numarası verilerek marka tescil belgesi düzenlenir. Marka yeni tescil numarası ile ilk tescil tarihi de belirtilerek sicile kaydedilir ve Resmi Marka Gazetesinde yayımlanır."

            "Marka üzerinde unvan, nevi değişikliği, birleşme ve devir işleminin yapılması durumunda, marka sahibi tarafından talep edilmesi halinde marka yenileme ve tescil belgesi düzenleme ücreti yatırılması koşuluyla marka sahibiyle ilgili son bilgilerin yer aldığı bir yenileme ya da tescil belgesi verilir. Bu durumda marka yenileme ve tescil belgesi istenmez."

            Madde 11- Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesine aşağıdaki dördüncü fıkra eklenmiştir.

            "Marka işlemleri için ödenen ücretin iadesi yapılmaz."

            Madde 12- Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Bu süre içerisinde istenilen ek belge, kanıt ve gerekçeler Enstitüye verilmediği takdirde dosyada mevcut bulunan belgeler dikkate alınarak karar verilir."

            Madde 13- Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Madde 33- Enstitü kararlarından zarar gören kişiler, ret veya kısmi ret kararının bildirim tarihinden itibaren iki ay, ilana itirazlarda ilan tarihinden itibaren üç ay içerisinde Enstitü nezdinde itiraz edebilir. Alınan kararlarla ilgili işlemlere taraf diğer kişiler doğrudan itiraz yetkisine sahiptir."

            Madde 14- Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Madde 34- İtiraz, itiraz konusunun gerekçelerinin belirtildiği imzalı dilekçe, ücret tebliğinde belirtilen itiraz ücreti ödenti belgesinin aslı, vekil tayin edilmişse vekaletname eklenerek bu Yönetmeliğin 33 üncü maddesinde belirtilen süre içerisinde Enstitüye yapılır. İtirazı yapan vekilin, Enstitü vekil siciline kayıtlı bir vekil olması zorunludur. İtirazlarda belgelerin tamamı itiraz anında verilmemiş ise bildirim yapılmadan eksik belgeler itiraz süresi içinde verilebilir. Karara itirazlarda, belgeler eksiksiz olarak verilmiş ise iki aylık sürenin tamamlanması beklenmeden incelemeye alınabilir. Bu süreler içerisinde belirtilen belgelerin eksik verilmesi halinde itiraz yapılmamış sayılır."

            Madde 15- Aynı Yönetmeliğin 1 numaralı eki, ekteki şekilde değiştirilmiştir.

            Madde 16- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 3 üncü madde eklenmiştir.

            "Geçici Madde 3- Bu Yönetmeliğin lehte olan hükümleri daha önceki başvurular için de uygulanır."

            Madde 17- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 18- Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Patent Enstitüsü Başkanı yürütür.

EK-1
TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ 
Markalar Dairesi Başkanlığı
 
 
En çok 7x7 ebadında marka
örneği yapıştırılacak ve aynı
örnekten 20 adet dilekçeye
eklenecektir. 
 
 
 
    BAŞVURU SAHİBİNİN
    Adı, Soyadı ve Unvanı                           : .........................................
    Gerçek Kişi ise Doğum Yeri ve Tarihi : .........................................
    Uyruğu                                                     : .........................................
    Telefon Numarası                                   : .......... Telefaks Numarası: ...........
    Adresi                                                      : .........................................

    VEKİLİN
    Adı, Soyadı veya Unvanı                        : .........................................
    Telefon Numarası                                   : .......... Telefaks Numarası: ...........
    Adresi                                                      : .........................................
    Markanın Çeşidi                                     : .........................................
    Marka Yabancı Kelime İhtiva Ediyorsa
    Anlamı ve Telaffuzu                                : .........................................
    Markanın Üzerinde Kullanılacağı Mal
    Veya Hizmetlerin Sınıfları ve Listesi    : .........................................
                                                                      ...........................................
                                                                      ...........................................
                                                                      ...........................................
                                                                      ...........................................

    Rüçhan Talebi Var mı?           Var, başvuruya dayanıyor q Var, sergiye dayanıyor q Yok q

    Marka Başka Ülkede Tescilli mi?        Evet q                 Hayır q

    556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesinde yukarıda bilgileri verilen markanın tescilini arz ederim.

                                                                                                                                 Tarih/İmza