Ticaret Mevzuatı  
  
556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİK
  
RESMİ G.TARİHİ : 09/04/2005
RESMİ G. NO : 25781
 
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 

BİRİNCİ KISIM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Madde 1 Amaç
Madde 2 - Kapsam
Madde 3 - Dayanak
Madde 4 - Tanımlar
Madde 5 - Korumadan yararlanacak kişiler

İKİNCİ KISIM

Marka Başvurusu

BİRİNCİ BÖLÜM

Başvurunun Yeri ve Tarihi, Başvuru Şartları

Madde 6 - Başvurunun yeri ve tarihi
Madde 7 - Başvuru hakkına sahip olanlar ve başvuru Dilekçesi
Madde 8 - Başvuru dilekçesine eklenecek belgeler
Madde 9 - Vekaletname

İKİNCİ BÖLÜM

Başvurunun İncelenmesi

Madde 10 - İnceleme
Madde 11 - Sınıflandırma
Madde 12 - Süreler

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Başvurunun ve Tescilin Yayımlanması

Madde 13 - Başvurunun yayımlanması
Madde 14 - Tescilin yayımlanması

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Marka Tescil Başvurusunun Bölünmesi

Madde 15 - Bölünme talebi

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yenileme

Madde 16 - Yenileme başvurusu
Madde 17 - Yenileme başvurusu için gerekli belgeler

ALTINCI BÖLÜM

Sicile Kaydedilecek Diğer İşlemler

Madde 18 - Unvan, adres veya nev'i değişiklikleri
Madde 19 - Markanın mülkiyetinde değişiklik
Madde 20 - Lisans
Madde 21 - Haciz
Madde 22 - Rehin
Madde 23 - Hukukî işlemlerin başvurulara uygulanması
Madde 24 - Hataların düzeltilmesi
Madde 25 - Başvurunun geri çekilmesi veya sınırlandırılması
Madde 26 - Marka hakkından vazgeçme

YEDİNCİ BÖLÜM

Ücret, Suret, Sicil ve Rüçhan

Madde 27 - Ücret
Madde 28 - Tescil belgesi sureti
Madde 29 - Sicil sureti
Madde 30 - Sicil kaydında bulunması gereken bilgiler
Madde 31 - Rüçhan

ÜÇÜNCÜ KISIM

Markaların Uluslararası Tescili Konusundaki Madrid Sözleşmesi ile İlgili Protokol Çerçevesinde Yapılan Marka Başvuruları

Madde 32 - Uluslararası tesciller
Madde 33 - Menşe ofis başvuruları

DÖRDÜNCÜ KISIM

İtiraz

Madde 34 - Başvuru yayımına itiraz
Madde 35 - Enstitü kararlarına itiraz
Madde 36 - İtirazın şekli ve zamanı
Madde 37 - İlgili dairenin düzeltme kararı
Madde 38 - İtirazın incelenmesi
Madde 39 - İtiraz ücreti

BEŞİNCİ KISIM

Çeşitli ve Son Hükümler

Madde 40 - Kaldırılan mevzuat
Madde 41 - Yürürlük
Madde 42 - Yürütme