Banka ve Kambiyo Mevzuatı  
 
Resmi Gazete Tarihi: 22.06.2000 Perşembe Sayı: 24087 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: Sahife:
Bakanlar Kurulundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ
  

Karar Sayısı: 2000/729
Karar Tarihi :21/05/2000

Ahmet Necdet SEZER
CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT
Başbakan

            Ekli "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Teşkilat Yönetmeliği"nin yürürlüğe konulması; 4389 sayılı Bankalar Kanunu'nun 4 ve geçici 1 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 21/5/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ


BİRİNCİ KISIM
GENEL HÜKÜMLER
  
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR

            AMAÇ VE KAPSAM
            Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 4389 sayılı Bankalar Kanunu ve ilgili diğer mevzuatın, Kanunda gösterilen yetkiler çerçevesinde düzenlemeler de yapmak suretiyle uygulanmasını sağlamak, uygulamayı denetlemek ve sonuçlandırmak, tasarrufların güvence altına alınmasını temin etmek ve Kanunla verilen diğer görev ve yetkileri kullanmak üzere kurulan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun, hizmet birimleri ile bunların görev ve sorumluklarını düzenlemektir.

            HUKUKİ DAYANAK
            Madde 2- Bu Yönetmelik 4389 sayılı Bankalar Kanununun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

            TANIMLAR
            Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen kavramlar, 4389 sayılı Bankalar Kanunun ikinci maddesinde yer alan anlamları ile kullanılmıştır. Ayrıca, Yönetmelikte geçen kuruluş ibaresi, anılan Kanun kapsamındaki banka ve diğer kuruluşları ifade etmektedir.
  

İKİNCİ BÖLÜM
KURULUŞ VE HUKUKİ YAPI

            KURULUŞ VE HUKUKİ YAPISI
            Madde 4- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu; 4389 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuatla öngörülen görevleri yerine getirmek üzere kurulan, idari ve mali özerkliğe sahip bir kamu tüzel kişisidir.

            Kurumun merkezi Ankara'dadır. Kurumun İstanbul'da da bir birimi bulunur. Kurum, yurt içinde veya yurt dışında geçici veya sürekli teşkilat kurmaya yetkilidir.

            Kurul Başkanı, Kurumun da başkanıdır.
  

İKİNCİ KISIM
BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU

            GÖREV VE YETKİLER
            Madde 5- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Kurumun karar organıdır. Kurul, 4389 sayılı Bankalar Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde kendisine verilen yetkileri kullanır.
  

ÜÇÜNCÜ KISIM
KURUM BAŞKANLIĞI

            KURUMUN GÖREV VE YETKİLERİ
            Madde 6- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun görevleri aşağıda belirtilmiştir.

            a) Kanun ve ilgili diğer mevzuatın, Kanunda gösterilen yetkiler çerçevesinde düzenlemeler de yapmak suretiyle uygulanmasını sağlamak,

            b) Uygulamayı denetlemek ve sonuçlandırmak,

            c) Tasarrufların güvence altına alınmasını temin etmek,

            d) Tasarruf sahiplerinin haklarını ve kuruluşların düzenli ve emin bir şekilde çalışmasını tehlikeye sokabilecek ve ekonomide önemli zararlar doğurabilecek her türlü işlem ve uygulamaları önlemek üzere Kanunda ve diğer mevzuatla kendisine verilen yetkiler çerçevesinde gerekli gördüğü her türlü tedbiri almak,

            e) Kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasını sağlamak üzere gerekli tedbirleri almak ve uygulamak,

            f) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunu idare ve temsil etmek,

            g) Yurt içi ve dışı ekonomik gelişmeleri izlemek, değerlendirmek, bu gelişmeler ile makro ekonomik politikaların bankacılık sektörü ile etkileşimini incelemek ve bu amaçla modeller geliştirmek,

            h) Talepleri halinde veya gerektiğinde Hazine ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlıkları ile Merkez Bankasına para, kredi ve bankacılık politikalarının yürütülmesi ile ilgili konularda mütalaa ve bilgi vermek,

            ı) Kurumun menfaatlerini koruyucu anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak ayrıca, Kuruma ilişkin her türlü uyuşmazlığın adli ve idari merciler ile icra dairelerinde takibi, savunulması ve çözümlenmesi amacıyla gerekli işlemleri yapmak,

            j) Kanunla verilen diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

            BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ
            Madde 7- Kurumun en üst yöneticisi olan Başkan Kurumu temsile yetkili olup, Kurulca alınan kararların ve mevzuatla verilen görevlerin yürütülmesini sağlamak için her türlü önlemi almakla ve Kurumun görev alanına giren konularda diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliğini sağlamakla görevlidir.

            Başkan, Kurumun bütün birimlerinin faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemek, değerlendirmek ve gerektiğinde Kurum faaliyetleri ile ilgili olarak kamuoyunu bilgilendirmekle görevli ve yetkilidir.

            İKİNCİ BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ
            Madde 8- Başkanın görevde bulunmadığı izin, hastalık, seyahat ve diğer hallerde kanun, kararname ve yönetmelikler çerçevesinde Başkana verilmiş olan görev ve yetkiler, İkinci Başkan tarafından kullanılır.

            BAŞKAN YARDIMCILARI
            Madde 9- Kuruma, Başkana görevlerinde yardımcı olmak üzere Kurul kararıyla üç başkan yardımcısı atanır.

            Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu Başkanı, Kurum başkan yardımcısı statüsündedir.

            BAŞKAN YARDIMCILARININ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
            Madde 10- Başkan yardımcıları, Kurum Başkanının emrinde ve onun yardımcısı olup, Kurum hizmetlerini, Kurum Başkanı adına ve Kurum Başkanının direktif ve emirleri yönünde, Kurumun amaç ve politikaları ile mevzuata uygun bir şekilde düzenler ve yürütür. Görev kapsamındaki hizmet birimlerine gereken talimatları verir ve bunların uygulanmasını takip ve temin eder.

            Başkan yardımcılıklarının görev alanları, daire başkanlıkları itibariyle aşağıdaki gibi tespit edilmiştir.

            a) İzleme Dairesi, Değerlendirme ve Uygulama Dairesi, Düzenlemeler Dairesi, Kuruluş, Yetkilendirme ve İzin İşlemleri Dairesi ve Hukuk İşleri Dairesi başkanlıkları,

            b) Ekonomik Değerlendirmeler Dairesi, Mali Sektör Politikaları Dairesi, Risk ve Gözetim Teknikleri Araştırma Dairesi ve Uluslararası İlişkiler Dairesi başkanlıkları,

            c) Bilgi Sistemleri Dairesi, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi, Bilgi Hizmetleri Dairesi ve İdari ve Mali İşler Dairesi başkanlıkları ile Savunma Uzmanlığı,
  

DÖRDÜNCÜ KISIM
HİZMET BİRİMLERİ

            HİZMET BİRİMLERİ
            Madde 11- Kurum, merkez ve İstanbul birimleri ile diğer kentlerde ve yurt dışında ihtiyaca göre kurulacak birimlerden oluşur.

            Merkez birimleri; ana hizmet, Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu, danışma ve yardımcı hizmet birimlerinden oluşur.

            Kurumun, merkez birimleri ekte yer alan cetvelde gösterilmiştir.

            MERKEZ HİZMET BİRİMLERİ
            Madde 12- Hizmet birimleri aşağıda gösterilmiştir.

            a) Ana Hizmet Birimleri;

            1) İzleme Dairesi Başkanlığı
            2) Değerlendirme ve Uygulama Dairesi Başkanlığı
            3) Düzenlemeler Dairesi Başkanlığı
            4) Kuruluş, Yetkilendirme ve İzin İşlemleri Dairesi Başkanlığı
            5) Hukuk İşleri Dairesi Başkanlığı
            6) Ekonomik Değerlendirmeler Dairesi Başkanlığı
            7) Mali Sektör Politikaları Dairesi Başkanlığı
            8) Risk ve Gözetim Teknikleri Araştırma Dairesi Başkanlığı
            9) Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı

            b) Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu

            c) Danışma Birimleri

            1) Kurum Danışmanlığı
            2) Hukuk Danışmanlığı

            d) Yardımcı Hizmet Birimleri

            1) Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı
            2) İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
            3) Bilgi Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
            4) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
            5) Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
            6) Kurul Özel Büro Müdürlüğü
            7) Başkanlık Özel Büro Müdürlüğü
            8) Savunma Uzmanlığı

            İhtiyaç duyulması halinde mevcut daire başkanlıklarının birleştirilmesi, genişletilmesi, kaldırılması ve bağlı bulunduğu başkan yardımcılığının değiştirilmesi ile yeni daire başkanlıklarının kurulmasına Kurum Başkanının teklifi üzerine Kurul yetkilidir.

            Kurum faaliyetlerinin, etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak amacıyla Kurum Başkanının onayıyla alt birimler ile geçici veya sürekli ortak proje grupları oluşturulabilir.
  

BİRİNCİ BÖLÜM
ANA HİZMET BİRİMLERİ

            İZLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
            Madde 13- İzleme Dairesi Başkanlığı;

            a) Kuruluşlardan dönemler itibariyle alınacak bilgi ve belgeleri incelemek ve analiz yapmak suretiyle kuruluşların mali ve idari yapılarını izlemek,

            b) Bankaların, varlık ve yükümlülükleri ile likiditelerini kendileri ile ortaklık ilişkisi bulunan teşebbüslerin mali tabloları da dahil olunarak düzenlenecek konsolide mali tablolar üzerinden izlemek,

            c) Kuruluşların, sistemin güven ve istikrarını bozmayacak şekilde mevzuata uygun biçimde çalışmalarını izlemek,

            d) İzleme sonuçlarını mevcut veya gerektiğinde talep edeceği yerinde denetim sonuçları ile karşılaştırmak ve raporlamak,

            e) Yapılan izleme faaliyetlerinden elde edilen sonuçların, gerektiğinde ilgili birimlere veya kurum ve kuruluşlara intikalini sağlamak,

            f) Bağımsız denetim kuruluşlarının düzenlediği raporları değerlendirmek,

            g) Kanun kapsamına giren kuruluşların izlenmesi sırasında kullanılacak kriterleri ve bunlar için gerekli bilgileri saptamak,

            h) Risk yönetim teknikleri ve analiz yöntemlerinde kullanılacak veri tabanında yer alacak bilgilerin tanımlamalarını yapmak,

            ı) İzlemeyle ilgili erken uyarı sistemlerini geliştirmek,

            j) Kara para aklamanın önlenmesi hakkındaki 4208 sayılı Kanun gereğince ilgili kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak,

            k) Kurum Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak,

            ile görevlidir.

            DEĞERLENDİRME VE UYGULAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
            Madde 14- Değerlendirme ve Uygulama Dairesi Başkanlığı;

            a) İzleme Dairesi ile eşgüdüm içinde, kendisine intikal eden izleme ve denetim sonuçlarına göre Kanun kapsamına giren kuruluşlar hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli görülen tüm tedbirlerin alınmasını sağlamak,

            b) Bu tedbirlerin uygulanmasını izlemek ve sonuçlandırmak,

            c) Yerinde denetim yapılarak izlenmesi gereken hususları tespit etmek ve yetkililere bildirmek,

            d) Kuruluşların mevzuata uygun biçimde güven ve istikrar içinde çalışmalarını sağlamak,

            e) Kanunda yer alan idari cezaların uygulanmasını sağlamak,

            f) Adli ceza uygulamasını gerektiren hususları, ilgili birimlere veya kurum ve kuruluşlara intikal ettirmek,

            g) Kurum Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak,

            ile görevlidir.

            DÜZENLEMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
            Madde 15- Düzenlemeler Dairesi Başkanlığı;

            a) Kanuna göre çıkarılması gereken yönetmelik, tebliğ ve diğer düzenlemeleri, ilgili kurumların ve birimlerin de görüşlerini almak suretiyle hazırlamak,

            b) Özel kanunlarla kurulmuş bankalar dahil bankacılık sektörünün tabi olduğu kuralları, Avrupa Birliği ve uluslararası bankacılık kurallarına uyumunu sağlamak amacıyla gerekli çalışmaları yapmak,

            c) Kanun kapsamındaki kuruluşların uygulayacakları muhasebe standartları ve hazırlayacakları mali tablo ve raporlar ile bunların yayınlanmasına ilişkin esas ve usulleri tespit etmek,

            d) Kuruluşların mali bünyeleri ve kaynaklarının kullanımı ile ilgili standart oranları saptamak, genel kredi sınırları, kredi ve diğer alacak karşılıkları ile iştiraklere, ortaklara ve mensuplara kredi verilmesi ile ilgili Kanunda öngörülen düzenlemeleri yapmak,

            e) Konsolide mali tabloların hazırlanması, standart oranlar ve mali tabloların yayımlanmasına ve iç denetim, risk kontrol ve yönetim sistemlerine ilişkin usul ve esasları belirlemek,

            f) İlgili kuruluşların da görüşü alınmak suretiyle, bağımsız denetim kuruluşlarının kurulmasına, çalışmalarına, faaliyetlerinin geçici ve sürekli olarak durdurulmasına ilişkin esas ve usullerinin tespitine ilişkin çalışmaları yürütmek,

            g) Görev kapsamına giren hususlarda uygulamayı yönlendirmek ve bu hususta ortaya çıkabilecek tereddütlerin giderilmesi hususunda görüş bildirmek,

            h) Mali sisteme ilişkin mevzuat değişikliklerini izlemek,

            ı) Kurum Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak,

            ile görevlidir.

            KURULUŞ, YETKİLENDİRME VE İZİN İŞLEMLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
            Madde 16- Kuruluş, Yetkilendirme ve İzin İşlemleri Dairesi Başkanlığı;

            a) Kanun kapsamındaki kuruluşların kuruluş, devir ve birleşmelerine ilişkin izin işlemlerini yürütmek.

            b) Bunların yurt dışında şube, temsilcilik açma, ortaklık kurma ve kurulmuş ortaklıklara katılma taleplerini değerlendirmek ve sonuçlandırmak,

            c) Yurt dışında kurulmuş bir bankanın Türkiye'de ilk şubesinin ve temsilciliğin açılmasına ilişkin izin işlemlerini yürütmek,

            d) Kuruluş izni veya Türkiye'de şube açma izni almış olan bir bankanın, mevduat kabulü veya bankacılık işlemlerini yapmasına ilişkin izin işlemlerini yürütmek,

            e) Bankaların ana sözleşme ve ortak değişiklikleri ile ilgili işlemleri yapmak,

            f) Mevzuatla izne bağlanan diğer işlemleri yürütmek,

            g) Kanuna göre alınması zorunlu yemin ve mal bildirimleri ile yönetim kurulu üyeleri, genel müdür ve yardımcılarına ilişkin Kanunda aranan asgari şartlara ilişkin belgeleri izlemek, değerlendirmek ve bu amaçla veri tabanı oluşturmak,

            h) Bağımsız denetim kuruluşlarının bankalarda denetim yapma yetki taleplerini değerlendirmek,

            ı) Kanun kapsamına giren kuruluşlarla üçüncü kişiler arasında özel hukuk ilişkileri dışında doğabilecek uyuşmazlıkların giderilmesine yönelik talep ve şikayetleri değerlendirmek,

            j) Kurum Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak, ile görevlidir.

            HUKUK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
            Madde 17- Hukuk İşleri Dairesi Başkanlığı;

            a) Kurumun taraf olduğu işlemlerin veya Kuruma ilişkin her türlü uyuşmazlığın adli ve idari merciler ile icra dairelerinde takibi, savunulması ve çözümlenmesi amacıyla Kurumun temsil edilmesini sağlamak,

            b) Takibinde ya da üst dereceli yargı mercilerine intikalinde yarar görülmeyen dava ve icra takiplerinden vazgeçilmesi konusunda Kurum Başkanına öneri sunmak,

            c) Henüz yargı mercilerine intikal etmemiş uyuşmazlıkların, bir hakkın tanınması ya da bir menfaatten vazgeçilmesi yoluyla sulhen çözümünün sağlanması amacıyla Kurum Başkanına öneri sunmak,

            d) Hukuki, mali ve cezai sonuçlar doğuracak işlemler ile diğer birimler tarafından hazırlanan düzenlemeleri hukuki açıdan incelemek ve ilgili birimlere görüş bildirmek,

            e) Kurumun menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak,

            f) Hukuki konularda araştırma ve incelemeler yapmak,

            g) Kurum Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak, ile görevlidir.

            EKONOMİK DEĞERLENDİRMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
            Madde 18- Ekonomik Değerlendirmeler Dairesi Başkanlığı;

            a) Ulusal ve uluslararası ekonomideki, reel ve mali sektördeki gelişmeler ile bankacılık sisteminin genelini izlemek, değerlendirme ve öngörülerde ve politika önerilerinde bulunmak,

            b) Ulusal ve uluslararası ekonomideki, reel ve mali sektördeki gelişmelerin bankacılık sisteminin genelinde oluşturabileceği riskleri belirlemek ve değerlendirilmek üzere ilgili diğer birimlere iletmek,

            c) Kurum yönetimine ve diğer birimlere, rapor ve yayınlarla destek sağlamak,

            d) Kamuoyunu düzenli olarak bilgilendirmek ve bu amaçla raporlar geliştirmek,

            e) İç ve dış ekonomik gelişmeler ile mali sektöre ilişkin veri tabanını oluşturmak,

            f) Yıllık raporların hazırlanmasında eşgüdümü sağlamak,

            g) Kurum Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak, ile görevlidir.

            MALİ SEKTÖR POLİTİKALARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI
            Madde 19- Mali Sektör Politikaları Dairesi Başkanlığı;

            a) Mali sektör politikaları çerçevesinde sektörde etkinliğin ve rekabet ortamının sağlanması ile ilgili araştırmalar yapmak,

            b) Mali sektörde meydana gelen yapısal değişiklerin ve düzenlemelerin bankacılık sistemi ve Kurumun işlevleri üzerindeki etkilerini incelemek,

            c) Kurumsal çerçevedeki genel değişiklikler veya Kurumun yapacağı düzenlemelerin bankacılık sistemine olabilecek etkilerini ve sistemin muhtemel davranış biçimlerini incelemek amacıyla modeller geliştirmek, alınan sonuçlarla diğer birimlerin faaliyetlerini desteklemek,

            d) Politika ve orta-uzun vadeli strateji önerilerinde bulunmak,

            e) Kurum Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak, ile görevlidir.

            RİSK VE GÖZETİM TEKNİKLERİ ARAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
            Madde 20- Risk ve Gözetim Teknikleri Araştırma Dairesi Başkanlığı;

            a) Mali sektörde risk ölçüm ve yönetimi ile gözetim teknikleri konusunda araştırmalar yapmak,

            b) Model ve teknikler geliştirmek,

            c) İç denetim, risk ölçüm ve yönetimi ile gözetim teknikleri ve ilgili istatistiksel araçların kullanımı konusunda ilgili birimlere teknik destek sağlamak,

            d) Yukarıdaki konularda politika önerilerinde bulunmak,

            e) Kurum Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak,

            ile görevlidir.

            ULUSLARARASI İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
            Madde 21- Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı;

            a) Kurumun faaliyet alanı ile ilgili olarak diğer ülke kurum ve kuruluşlarıyla ve uluslararası kuruluşlarla ilgili işlemleri yürütmek, Kurumun bu kuruluşlarla yapacağı müzakereleri koordine etmek,

            b) Yabancı ülke kanunlarına göre denetime yetkili mercilerin, kendi ülkelerindeki mali piyasalarda faaliyet gösteren kuruluşların Türkiye'deki bu Kanuna tabi şube veya ortaklıklarında denetim yapma ve bilgi isteme talepleri ile yabancı ülkelerin denetime yetkili mercileri ile Kurul tarafından yapılacak anlaşmalar çerçevesinde, bankacılıkla ilgili her türlü işbirliği ve bilgi alışverişine ilişkin işlemlerini yürütmek,

            c) Bu mercilerle yapılacak anlaşmalar ve bu çerçevede yürütülecek bankacılıkla ilgili her türlü işbirliği ve bilgi alışverişini gerçekleştirmek,

            d) Kurumun faaliyet alanı ile ilgili olarak gelişen uluslar arası düzenlemeleri takip etmek, kurum ve sektörün kullanımına sunmak,

            e) Kurum Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak,

            ile görevlidir.
  

İKİNCİ BÖLÜM
BANKALAR YEMİNLİ MURAKIPLARI KURULU

            BANKALAR YEMİNLİ MURAKIPLARI KURULU
            Madde 22- Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu;

            a) Kanun ve diğer mevzuat ile bankalar yeminli murakıplarına ve yardımcılarına verilen görev ve yetkilerin gerektirdiği denetim, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek ve sonuçlandırmak,

            b) Bankaların varlıkları, alacakları, özkaynakları, borçları, kar ve zarar hesapları arasındaki ilgi ve dengelerin ve mali bünyeyi etkileyen diğer tüm unsurların tespit ve tahlilini yerinde denetim suretiyle gerçekleştirmek,

            c) Bankalar yeminli murakıpları ve yardımcılarının çalışma programlarını belirlemek,

            d) Görev ve yetki alanına giren konularda, yurt içi ve yurt dışında meydana gelen gelişmeleri de incelemek ve göz önünde bulundurmak suretiyle, mevzuat ve uygulama ile ilgili her türlü araştırma ve diğer çalışmaları yapmak ve yürütmek, görüş bildirmek ve tekliflerde bulunmak,

            e) Kurum Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak,

            ile  görevlidir.
  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
DANIŞMA BİRİMLERİ

            KURUM DANIŞMANLIĞI
            Madde 23- Kurum Danışmanlığı;

            a) Kuruma, Kanun ve diğer mevzuatta yer alan  düzenlemeler hakkında danışmanlık hizmeti sunmak,

            b) Uzmanlık alanlarında Kurum Başkanı tarafından belirlenecek projeleri hazırlamak veya katkıda bulunmak,

            c) Kurum Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak,

            ile görevlidir.

            HUKUK DANIŞMANLIĞI
            Madde 24- Hukuk Danışmanlığı;

            a) Kurum Başkanının uygun görmesi halinde ilgili birimlerin hukuki, mali ve cezai sonuçlar doğuracak işlemleri hakkında görüş bildirmek,

            b) Gerektiğinde idari davalarda Kurumu temsil etmek,

            c) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek,

            ile görevlidir.
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
YARDIMCI HİZMET BİRİMLERİ

            BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
            Madde 25- Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı;

            a) Sistem analizlerine dayalı olarak bilgi teknolojileri altyapısı ile Kurum içi ve dışı bilgi iletim sistemlerini tasarlamak, geliştirmek, yönetmek, güvenliğini sağlamak ve teknolojik gelişmelere uyumlu şekilde güncelleştirilmesini temin etmek,

            b) Bütünleşik bir bilgi modeli ve sistemi çerçevesinde veri tabanları tasarlamak, geliştirmek, yönetmek ve değişen mevzuat ve koşullara uyum sağlayacak şekilde güncelleştirmek, verilerin kalite, doğruluk ve güvenliği için gerekli tedbirleri almak, uygulamak ve geliştirmek,

            c) Bilgi teknolojilerine ve sistemlerine bağlı olarak oluşabilecek operasyonel risklerin asgari düzeye indirilmesi amacıyla, bankacılıkta kullanılan bilgi teknolojisi ve sistemlerinin denetlenmesi ve düzenlemesine yönelik standart, yöntem ve stratejiler geliştirilmesi ile sektörün şeffaf, güvenli ve risk değerlendirilmesi yapılmış bilgi sistemleri ile işler hale getirilebilmesi için alınacak tedbir ve geliştirilecek uygulamalara katkıda bulunmak,

            d) İzleme ve denetim faaliyetleri çerçevesinde erken uyarı sistemlerinin oluşturulması için gerekli bilişim süreçlerini tasarlamak, geliştirmek, uygulamaya koymak ve idamesini sağlamak,

            e) Kurum içi ve dışı kullanıcılar için destek, güvenlik ve yönetim politikaları oluşturmak ve uygulamak, kullanıcı eğitim programları geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak,

            f) Etkin bir kurumsal yönetim için, kurum içi otomasyon ve yönetim bilgi sistemlerinin geliştirilmesini, uygulamaya konulmasını, idamesini ve güvenliğini sağlamak,

            g) Bilgi teknolojilerinin temini ve kullanımı aşamalarında mümkün olan en yüksek ekonomik etkinliğe ulaşılması için, bilgi teknolojisi araçları edinim faaliyetlerini koordine etmek, edinilen teknoloji kaynaklarının optimal düzeyde kullanımını sağlamak üzere bu kaynakları yönetmek,

            h) Kurum Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak,

            ile görevlidir.

            İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
            Madde 26- İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı;

            a) Kurumun iş ve insangücü planlaması ile personel politikasıyla ilgili çalışmaları yapmak,

            b) Personel sisteminin geliştirilmesi ile ilgili tekliflerde bulunmak,

            c) Personelin atama, özlük, emeklilik ve benzeri işlemlerini yürütmek,

            d) Personelin ücret ve diğer mali haklarına ilişkin düzenlemeleri hazırlamak,

            e) Performans değerlendirme kriterleri ile meslek ilkelerinin tespitine yönelik çalışmalar yapmak,

            f) Personelin seçilme usul ve esasları, disiplin ve sicil amirlerinin tespiti ile personele ilişkin diğer mevzuat çalışmalarını yürütmek ve uygulamasını sağlamak,

            g) Çalışma hayatını ilgilendiren mevzuatı izlemek,

            h) Kurumun yurt içi ve yurt dışı eğitim planlarını hazırlamak, yayınlanması ve uygulanmasını sağlamak ve takip etmek,

            ı) Kurum personeli ile ilgili hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak,

            j) Personelin Kuruma bağlılığını artırıcı sosyal faaliyetlerde bulunmak,

            k) Kurum Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak,

            ile görevlidir.

            BİLGİ HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
            Madde 27- Bilgi Hizmetleri Dairesi Başkanlığı;

            a) Kütüphanecilik hizmetlerini yürütmek,

            b) Kurum raporlarının ve yayınlarının basım ve dağıtım hizmetlerini yürütmek,

            c) Kurumla ilgili tüm mevzuatın güncel halde tutulması ve diğer birimlerin kullanımına sunulmasını sağlamak,

            d) Kurum tarafından çıkarılacak haftalık bülteni hazırlamak,

            e) Kurum Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak,

            ile görevlidir.

            İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
            Madde 28- İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı;

            a) Kurumun gelir-gider tahminlerini yapmak, bütçesini hazırlamak ve uygulamasını takip etmek ve kesin hesabını hazırlamak,

            b) Faaliyetlerine son verilen bankaların Kuruma tevdi ettikleri ve üçüncü şahıslara ait değerleri saklamak,

            c) Kurumun araç, gereç ve malzeme gereksinmelerinin karşılanması ile ilgili hizmetleri yürütmek,

            d) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, satın alma ve sigortalatma işlemlerini yürütmek,

            e) Kurumun mali işleri ile ilgili diğer hizmetlerini yürütmek,

            f) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım, taşıma ve güvenlik hizmetlerini yapmak veya yaptırmak,

            g) Kurum Başkanının direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve işlemlerini takip etmek, Kurumun iç ve dış protokol hizmetlerini yürütmek,

            h) Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmet faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,

            ı) Kurum Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yürütmek,

            ile görevlidir.

            BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
            Madde 29- Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü;

            a) Kurumun basın ve yayın kuruluşları ile ilişkilerini planlamak ve yürütmek,

            b) Basında bankacılık sektörü ve ekonomik gelişmeler ile ilgili olarak çıkan haberleri derlemek ve ilgililere sunulmasını sağlamak,

            c) Kurumun açıklamalarını basın yayın organlarına duyurmak,

            d) Kurumun kamuoyunda tanıtılması ile ilgili faaliyetleri yürütmek,

            e) Kurum Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

            ile görevlidir.

            KURUL ÖZEL BÜRO MÜDÜRLÜĞÜ
            Madde 30- Kurul Özel Büro Müdürlüğü;

            a) Karar organının toplantılarına ilişkin gündemi üyelere dağıtmak,

            b) Kurul görüşmelerinin kaydını tutmak, elektronik ortamda veya mevcut teknolojinin imkan vereceği diğer sistemlerde deşifre ederek saklamak,

            c) Kurulun kararlarını, karar defterine kaydetmek, üyelere imzalatmak ve ilgili birimlere göndermek,

            d) Üyelerin sekreterlik hizmetlerini yürütmek,

            e) Kurulca verilecek diğer görevleri yapmak.

            ile görevlidir.

            BAŞKANLIK ÖZEL BÜRO MÜDÜRLÜĞÜ
            Madde 31- Başkanlık Özel Büro Müdürlüğü;

            a) Başkanın resmi ve özel yazışmalarını yürütmek,

            b) Başkanın her türlü protokol işlerini düzenlemek ve yürütmek,

            c) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

            ile görevlidir.

            SAVUNMA UZMANLIĞI
            Madde 32- Savunma Uzmanlığı, 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu ile diğer kanunlarda gösterilen görevleri yapar.
  

BEŞİNCİ KISIM
SORUMLULUK VE YETKİLER

            YÖNETİCİLERİN SORUMLULUKLARI
            Madde 33- Kurumun her kademedeki yöneticileri yapmakla yükümlü bulundukları hizmet ve görevleri Kurum Başkanının emir ve direktifleri yönünde, mevzuata, plan ve programlara uygun olarak düzenlemek ve yürütmekten bir üst yönetici kademeye karşı sorumludurlar.

            DÜZENLEME VE BİLGİ İSTEME
            Madde 34- Kurum, görev ve yetkilerini düzenleyici işlemler tesis ederek ve özel nitelikli kararlar alarak kullanmaya, görevleri ile ilgili konularda bakanlıklardan, ilgili resmi ve özel kuruluşlar ile kişilerden gizli dahi olsa her türlü bilgi ve belgeyi istemeye yetkilidir.

            YETKİ DEVRİ
            Madde 35- Başkan ve diğer yöneticiler, sınırlarını yazılı olarak açıkça belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. Ancak, yetki devri yetki devredenin sorumluluğunu kaldırmaz.
  

ALTINCI KISIM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

            SAKLI HÜKÜMLER
            Madde 36- Bu Yönetmelikte yer almayan ya da açıklık bulunmayan konularda genel hükümleri de dikkate alarak karar vermeye, uygulamayı düzenlemeye ve yönlendirmeye Kurul yetkilidir.

            YÜRÜRLÜK
            Madde 37- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            YÜRÜTME
            Madde 38- Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BAŞKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI
  
İLGİLİ ŞEMA 22/06/2000 TARİHLİ VE 24087 SAYILI RESMİ GAZETENİN 25 İNCİ SAYFASINDADIR.