Banka ve Kambiyo Mevzuatı

 

Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2002 Salı Sayı: 24980 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: Sahife:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulundan:

 
BANKALARCA KARŞILIK AYRILACAK KREDİLERİN VE DİĞER ALACAKLARIN NİTELİKLERİNİN BELİRLENMESİ VE AYRILACAK KARŞILIKLARA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
   

  

 

Madde 1 - 30/6/2001 tarihli ve 24448 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankalarca Karşılık Ayrılacak Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“Madde 12 - Özel finans kurumlarınca kullandırılan fonlar ve diğer alacaklar bu Yönetmelik hükümlerine tabidir. Katılma hesaplarından kullandırılan fonlar ve diğer alacaklar için bu Yönetmelik hükümleri uyarınca ayrılan özel ve genel karşılıklar gider hesapları ile katılma hesaplarına, Özel Finans Kurumlarının Kuruluş ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre belirlenen kâra ve zarara katılma oranlarına göre yansıtılır.”

 

Geçici Madde - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla özel finans kurumlarınca katılma hesaplarından kullandırılan fonlar ve diğer alacaklardan Bankalarca Karşılık Ayrılacak Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince donuk alacak olarak sınıflandırılmış olanlar için ayrılması gereken karşılıklar 31/12/2004 tarihine kadar ilgili hesaplara yansıtılır.

 

Yürürlük

Madde 2 - Bu Yönetmelik 1/1/2003 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu yürütür.