Banka ve Kambiyo Mevzuatı

 

Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2002 Salı Sayı: 24980 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: Sahife:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulundan:

 
BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU İNSAN KAYNAKLARI
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

   

  

Madde 1 - 31/8/2000 tarih ve 24156 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliğinin 7 nci ve 16 ncı maddelerinde yer alan "... İnsan Kaynakları ve Eğitim ..." ibareleri " ... İnsan Kaynakları ..." şeklinde değiştirilmiştir.

 

Madde 2 - Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "... İnsan Kaynakları ve Eğitim ... " ibaresi "... Eğitim ve Kütüphane Hizmetleri ..." şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan "... İnsan Kaynakları ve Eğitim ..." ibaresi ise "... İnsan Kaynakları ..." şeklinde değiştirilmiştir.

 

Madde 3 - Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinde yer alan "... İnsan Kaynakları ve Eğitim ..." ibaresi "... İdari ve Mali İşler ..." şeklinde değiştirilmiştir.

 

Madde 4 - Aynı Yönetmeliğin 62, 63, 65 ve 68 inci maddelerinde yer alan "... İnsan Kaynakları ve Eğitim ..." ibareleri " ... Eğitim ve Kütüphane Hizmetleri ..." şeklinde değiştirilmiştir.

 

Madde 5 - Aynı Yönetmeliğin 79 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

"Performans değerlendirilmesinde "A" alanlara, Ocak ve Temmuz aylarında, "B" alanlara ise Ocak ayında aylık ücretle birlikte ikramiye ödemesi yapılır."

 

Yürürlük

Madde 6 - Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesi 1/1/2003 tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 7 - Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.