Banka ve Kambiyo Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi: 31.01.2001 Perşembe Sayı: 24657 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: Sahife:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulundan:

BANKALARIN KURULUŞ VE FAALİYETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 
             Madde 1- 27 Haziran 2001 tarihli ve 24445 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Bankaların Kuruluş ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik"in 4 üncü maddesinin;

             a) Beşinci fıkrasının ilk cümlesi;
             "Genel kredi karşılığı tutarı, katkı sermaye toplamına dahil edilir." şeklinde değiştirilmiştir.
             b) Onbirinci fıkrasının "Sermayeden indirilen değerleri" başlığı altında yer alan;
             1) İlk paragrafındaki "konsolide edilmemiş mali iştirakler, bağlı ortaklıklar ile sermayesine iştirak edilen diğer mali ortaklıklar (ana faaliyet konuları para ve sermaye piyasaları ile sigortacılık olan ve bu konulardaki özel kanunlara göre izin ve ruhsat ile faaliyet gösteren mali kurumlara olan sermaye katılımları)" ifadesi "Ana faaliyet konuları para ve sermaye piyasaları ile sigortacılık olan ve bu konulardaki özel kanunlara göre izin ve ruhsat ile faaliyet gösteren mali kurumlara yapılan tüm sermaye katılımları" şeklinde değiştirilmiş,
             2) Beşinci paragrafındaki "konsolide edilmemiş" ibaresi çıkarılmıştır.

             Madde 2- Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin ilk fıkrasında yer alan "iki trilyon lirayı geçmesi halinde" ibaresi "bir trilyon lirayı geçmesi halinde" şeklinde değiştirilmiştir.

             Madde 3- Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinde yer alan "32 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası hükmü 1 Ocak 2002 tarihinde" ifadesi "32 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası hükmü 1/7/2002 tarihinde" şeklinde değiştirilmiştir.

             Yürürlük
             Madde 4-
Bu Yönetmelik 31/12/2001 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme
             Madde 5-
Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu yürütür.