Banka ve Kambiyo Mevzuatı

 

Resmi Gazete Tarihi: 10.11.2004 Çarşamba Sayı: 25639 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: Sahife:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulundan:

BANKALARIN KURULUŞ VE FAALİYETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 
            Madde 1 - 27/6/2001 tarihli ve 24445 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların Kuruluş ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, altıncı ve sekizinci fıkraları yürürlükten kaldırılmış ve maddeye son fıkra olarak aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Bankaların yurtdışında şube açma, ortaklık kurma veya kurulmuş ortaklıklara katılma taleplerine izin verilebilmesi için, şube veya ortaklığın bulunduğu ülke düzenlemeleri ve uygulamalarında, Kurumun denetim ve gözetim faaliyetleri kapsamında ihtiyaç duyduğu bilgi ve belgeleri edinmesine ve söz konusu şube ve ortaklıklarda denetim yapmasına ilişkin herhangi bir engel bulunmaması şarttır. Bankacılık faaliyetlerinin kıyı bankacılığı bölgelerinde gerçekleştirilmek istenmesi halinde, denetim ve gözetimin etkin bir biçimde yapılabilmesi için Kurum, faaliyette bulunulacak ülkenin yetkili makamları ile işbirliği ve bilgi alışverişinin sağlanmasına yönelik olarak Kanunun 3 üncü maddesinin (10) numaralı fıkrası çerçevesinde imzalanmış anlaşma bulunmasını şart koşabilir."

"Kıyı bankacılığı bölgesindeki şubenin bilanço büyüklüğü toplam banka bilançosunun yüzde onunu geçemez. Hazineye veya Hazinenin garantisi karşılığı verilen krediler bu sınırın hesabında dikkate alınmaz. Şubenin bilanço büyüklüğünün hesabında, şube ile banka merkezi arasında yapılan işlemler mahsup edilir."

"Bankaların kıyı bankacılığı bölgeleri de dahil yurtdışındaki şubeleri ve iştirakleri mevduat cüzdanı ve ilgili evrakın düzenlenmesi işlemlerini faaliyette bulundukları ülkede yapmak zorundadır. Söz konusu şube veya ortaklıklar adına hiç bir şekil ve surette yurt içinde cüzdan ve evrak düzenlenemez veya verilemez."

Madde 2 - Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 14 - 1. Bankalarda genel müdür veya genel müdür yardımcılığına atanması öngörülen kişiler ile ilgili olarak, aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerin atama işleminden önce Kuruma gönderilmesi zorunludur.

a) Müflis olmadıkları ve konkordato ilan etmiş olmadıklarına ilişkin yetkili adli mercilerden alınacak belgelerin,

b) Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü veya Cumhuriyet Savcılıklarından Kuruma verilmek üzere (Ek: 3)’deki örneğe uygun olarak düzenlenecek dilekçe ile talep edilecek arşiv kaydını da içeren adli sicil belgelerinin,

c) Nüfus cüzdanı veya pasaportlarının noterden onaylı bir örneği,

d) Ayrıntılı özgeçmişleri,

e) Lisans ve varsa lisansüstü diplomalarının noterden onaylı birer örneği.

Yabancı uyruklu kişiler için (a) ve (b) bentlerinde belirtilen belgelerden bir veya birkaçının ilgili ülkenin adli sicil, müflis ve konkordato kayıtlarının tutulduğu bir merci ya da sistem olmaması nedeniyle temin edilememesi durumunda, bu durumun ilgili ülkenin yetkili mercilerinden alınacak bir belge ile tevsik edilerek Kuruma tevdi edilmesi gerekmektedir.

2. Atama işlemi, yukarıda belirtilen evrakların tümünün Kuruma intikalini izleyen yedi iş günü içinde Kurumca gerekçeli olumsuz görüş bildirilmediği takdirde yapılabilir.

3. Yönetim kurulu üyeliğine atananlar ile ilgili olarak, bu maddenin (1) numaralı fıkrasında belirtilen bilgi ve belgeler atama işlemini müteakip onbeş gün içinde Kuruma gönderilir."

Madde 3 - Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (c) bendinden "kredi sınırlarının hesaplanmasında" ifadesi çıkarılmıştır.

"a) Türkiye’de faaliyette bulunan bankalarca ihraç olunan veya ödemesi garanti edilen menkul kıymetler karşılığında veya bu bankaların mukabil kefaletlerine dayanılarak verilen ve (b) bendi kapsamına girmeyen gayrinakdi krediler ile çek defteri verilmek suretiyle açılan gayrinakdi krediler yüzde yirmibeş oranında,"

"b) Nakit temini amacıyla verilen diğer teminat ve garantiler ile tahsis edilen kredi kartı limiti ile fiilen kullanılan tutar arasındaki farkı oluşturan kullanılabilir kredi kartı harcama limiti taahhütleri yüzde yüz oranında,"

Madde 4 - Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin (5) numaralı fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Mali tabloları kredi kullandıran banka ile tam konsolidasyon yöntemine göre konsolide edilenler hariç olmak üzere, merkezleri kıyı bankacılığı bölgelerinde bulunan her türlü banka kredi kurumu ve finansal kuruluşa kullandırılacak krediler ile bu kurum ve kuruluşlar tarafından ihraç olunan menkul kıymetler, verilecek garantiler veya bunların kefaletiyle ihraç olunan menkul kıymetler karşılığında kullandırılacak krediler,"

"b) Yabancı banka, kredi kurumu ve finansal kuruluşlara kullandırılan nakdi kredilerden geri ödenmeleri vade dışında şartlara bağlanmış olanlar ile belirli gerçek ya da tüzel kişiye veya risk grubuna kullandırılmak veya kullandırılacak kredilerin teminatını teşkil etmek üzere verilenler,"

Madde 5 - Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 5 inci madde eklenmiştir.

"Geçici Madde 5 - Kredi sınırlarının hesabında kredi kartı harcama limiti taahhütleri, 30/6/2005 tarihine kadar yüzde elli oranında dikkate alınır."

Madde 6 - Aynı Yönetmeliğin 7 numaralı ekinde yer alan "Kıyı (Off-Shore) Bankacılığı Bölgeleri" tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Kıyı Bankacılığı Bölgeleri; Bankacılık faaliyetleri kurulu bulunan ülke harici ile sınırlandırıldığı veya ülke genelinde uygulanan ekonomik ve mali mevzuatın haricinde tutulan veya kurulu bulunulan ülke vatandaşlarından mevduat ve fon kabulünün yasaklandığı, ülkelerin siyasi sınırları içinde olmakla birlikte, ülke genelinde uygulanan idari, mali ve ekonomik mevzuatın kapsamı dışında tutulan veya bankacılık ve vergi mevzuatı başta olmak üzere farklı ve imtiyazlı düzenlemelerin geçerli kılındığı özel bankacılık merkezleri ile özel bir farklılaştırmaya gidilmeksizin ülke genelinde uygulanan mevzuatın kıyı bankacılığı merkezleri ile rekabet edecek tarzda düzenlendiği ülkelere ait toprakların tamamını,"

Yürürlük

Madde 7 - Bu Yönetmelik 1/10/2004 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 8 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu yürütür.