Banka ve Kambiyo Mevzuatı

 

Resmi Gazete Tarihi: 06.01.2005 Salı Sayı: 25692 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: Sahife:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulundan:

Bankalarca Karşılık Ayrılacak Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Madde 1 - 30/6/2001 tarihli ve 24448 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bankalarca Karşılık Ayrılacak Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Özel finans kurumları, ayrılan karşılıkların katılma hesapları payına düşen kısmını gider hesaplarına yansıtabilirler."

Madde 2 - 31/12/2002 tarihli ve 24980 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bankalarca Karşılık Ayrılacak Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin Geçici Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Geçici Madde - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla özel finans kurumlarınca katılma hesaplarından kullandırılan fonlar ve diğer alacaklardan Bankalarca Karşılık Ayrılacak Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince donuk alacak olarak sınıflandırılmış olanlar için ayrılması gereken karşılıklar 31/12/2005 tarihine kadar ilgili hesaplara yansıtılır."

Yürürlük

Madde 3 - Bu Yönetmelik 15/12/2004 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

               Madde 4 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu yürütür.