Banka ve Kambiyo Mevzuatı

 
 

Resmi Gazete Tarihi: 29.07.2004 Perşembe Sayı: 25537 (Asıl) Düstur Tertip:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKALARIN KURULUŞ VE FAALİYETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

Madde 1 - 27/6/2001 tarihli ve 24445 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların Kuruluş ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin değişik 21 inci maddesinin (1) inci fıkrasının (c) bendi (d) olarak değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki (c) bendi eklenmiştir.

"c) Yurt dışı müteahhitlik hizmetlerine yönelik olarak verilen teminat mektupları ile Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. nin katıldığı konsorsiyumlar şeklinde yurtdışı kuruluşlara verilecek teminat mektupları ve yurt dışı müteahhitlik hizmetleri kapsamında Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. tarafından düzenlenecek avans ve kesin teminat mektuplarına ilişkin olarak bankaların verecekleri kontrgarantiler kredi sınırlarının hesaplanmasında yüzde kırk oranında,"

Yürürlük

Madde 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu yürütür.