Banka ve Kambiyo Mevzuatı

 

Resmi Gazete Tarihi: 25.12.2001 Salı Sayı: 24621 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: Sahife:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulundan:

 
BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU İNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

   

  

             Madde 1- 31/8/2000 tarihli ve 24156 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde yer alan "uzun dönem, 12 aydan 24 aya kadar" ibaresi, "uzun dönem, 12 aydan 36 aya kadar" şeklinde değiştirilmiştir.

 

             Madde 2- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

             "İnsan Kaynakları Komitesine katılacak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkan Yardımcısını Başkan belirler."

 

             Madde 3- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin son fıkrasında yer alan "vekalet veya istisna akdi yapılır" ibaresi, "vekalet, istisna veya hizmet akdi yapılır" şeklinde değiştirilmiştir.

 

             Madde 4- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin (A) Yönetici Personel Grubunun belirlendiği üçüncü fıkrasında yer alan "Kurum Başkan Yardımcısı" ibaresinden sonra gelmek üzere, "Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkan Yardımcısı", (B) ihtisas Personeli Grubunun belirlendiği dördüncü fıkrasında yer alan "kurum uzman yardımcısı" ibaresinden sonra gelmek üzere" avukat (kurum uzmanı), avukat (kurum uzman yardımcısı)" ibareleri eklenmiştir.

 

             Madde 5- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

             "Kurul yazılı sınavından önce yabancı dil sınavıyla birlikte veya ayrı olmak üzere alan bilgisi test sınavı yaptırılmasına karar verebilir. Alan bilgisi test sınavının konuları ile bu sınavda başarılı sayılabilmek için aranılacak puan, sınavın yabancı dil sınavıyla birlikte yapılıp yapılmadığı dikkate alınarak Kurul tarafından belirlenir. Alan bilgisi sınavının, yabancı dil sınavıyla birlikte yapılması halinde iki sınav birlikte değerlendirilir ve sınavların başarı notundaki ağırlığını Başkanın teklifi üzerine Kurul belirler."

 

             Madde 6- Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinde yer alan "10 gün önce" ibaresinden sonra gelmek üzere "ilgili birim amiri, birim amirinin bulunmaması halinde" ibaresi eklenmiştir.

 

             Madde 7- Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Yıllık ve mazeret izinleri, Yönetici Personel Grubu (daire başkan yardımcısı hariç) ile Müdürler Grubu (Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürü hariç) kapsamında görev yapan personel için Başkan, daire başkan yardımcıları için Kurum Başkan Yardımcısı/Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkan Yardımcısı, Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürü ile diğer personel için ilgili birim amiri tarafından verilir."

 

             Madde 8- Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin son fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

             "Yıllık izin sürelerinin hesabında, Kuruma devren ve naklen gelen personel ile ilk defa atanan personel (aday, stajyer ve sosyal güvenlik kuruluşlarından emekli olanlar hariç) hakkında bu Yönetmeliğin 94 üncü maddesinin (a) fıkrası hükmü uygulanır.

             Aday ve stajyer personelden, daha önce sosyal güvenlik kurumlarına emekli keseneği veya sigorta primi ödenmek suretiyle geçen süreleri ile askerlikte geçen süreleri bulunanlar hakkında, adaylıklarının veya stajyerliklerinin kaldırılmış ve Kurumda bir tam yıl çalışmış olmaları kaydıyla, yıllık izin sürelerinin hesaplanmasında yukarıdaki fıkra hükmüne göre işlem yapılır.

             Yıllık izinler, iş durumu ve personelin talepleri de gözönünde bulundurularak önceden yapılacak izin programlarına göre, ilgili amirin uygun göreceği zamanlarda toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullandırılır. Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer."

 

             Madde 9- Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin (a) bendinin son paragrafında yer alan "hastalık iznine ilişkin raporu veren" ibaresi çıkarılmıştır.

 

             Madde 10- Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının ilk iki cümlesi aşağıdaki şekilde, (b) bendinde yer alan "2 yıla" ibaresi, "4 yıla" şeklinde değiştirilmiş ve aynı bendin ikinci fıkrasında yer alan "halinde" ibaresinden sonra gelmek üzere "10 gün içerisinde" ibaresi eklenmiştir.

             "Kurum personelinin, Başkanın onayıyla kullanabileceği ücretsiz izin hakları aşağıda düzenlenmiştir. Bu izin süresince personele ücret ve diğer mali hakları ile maaş unsuru olan sosyal yardımları ödenmez"

 

             Madde 11- Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Disiplin cezası vermeye yetkili kurul ve amirler

             Madde 43- Başkan, Kurumda ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunda görev yapan kurum personelinin disiplin amiridir. Bu sıfatla haiz bulunduğu tüm yetkileri doğrudan kullanabilir.

 

             Disiplin cezalarından;

             a) Uyarma ve kınama cezası,

             1) Yönetici Personel Grubu (Daire Başkanı ve Daire Başkan Yardımcısı hariç) ile Müdürler Grubunda (Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürü hariç) yer alan personel için Başkan,             2) Daire Başkanı için ilgili Kurum Başkan Yardımcısı/Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkan Yardımcısı,

             3) Daire Başkan Yardımcısı, Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürü dahil Daire Başkanlıklarında istihdam edilen tüm personel için ilgili daire başkanı,

             4) Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu Başkanlığında istihdam edilen personel için, Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu Başkanı,

             5) Kurum ve Hukuk Danışmanlıklarında istihdam edilen personel için ilgili danışman,

             6) Kurul ve Başkanlık Özel Büro Müdürlüklerinde istihdam edilen personel için ilgili müdür,

             b) Aylık ücretten kesinti cezası, Başkan,

             c) Sözleşmenin feshi cezası ise Başkanın önerisi üzerine Kurul,

             tarafından verilir.

 

             Bu maddenin (a) fıkrasında belirlenen disiplin amirleri, hiyerarşik sıralama dikkate alınarak bir üst disiplin amiri görevini de yerine getirirler.

             Çeşitli nedenlerle disiplin amiri belirlenemeyen personelin, disiplin amiri Başkanlık oluruyla belirlenir."

 

             Madde 12- Aynı Yönetmeliğin, 44 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Madde 44- a) Bu Yönetmeliğin 39 ve 40 ıncı maddelerinde sayılan fiilleri işleyenler hakkında bu fiillerin işlenildiğinin öğrenilmesini müteakip ilgili disiplin amiri, gerekli soruşturmayı yaparak ilgili hakkında durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre yetkisi dahilindeki disiplin cezalarından birini verir. İlgili disiplin amirinin gerekli görmesi halinde fiilin soruşturulması için Başkan onayı ile soruşturmacı görevlendirilebilir.

 

             Yapılan soruşturma sonucunda soruşturmacı;

             1- Bu Yönetmeliğin 39 ve 40 ıncı maddelerinde hükme bağlanan cezalar kapsamına girmesi halinde, soruşturmaya ilişkin toplayabildiği delilleri, tanık ifadelerini, hakkında soruşturma yapılan kişinin ifadesini de içeren raporu, ilgili disiplin amirine sunar ve ilgili disiplin amiri, ilgilinin son savunmasını da aldıktan sonra fiilin niteliğine ve ağırlık derecesine uygun cezayı verir.

             2- Bu Yönetmeliğin 39 ve 40 ıncı maddelerinde hükme bağlanan cezalar kapsamına girmemesi halinde, soruşturmaya ilişkin toplayabildiği delilleri, tanık ifadelerini, hakkında soruşturma yapılan kişinin ifadesini de içeren raporu, İnsan Kaynakları Komitesine sunar. İnsan Kaynakları Komitesi, soruşturma dosyasının kendisine intikalinden itibaren en geç beş gün içinde toplanır. Komite kendisine sunulan raporu ve eklerini inceleyerek görüşlerini ve vardığı sonuçları içeren tutanağı iki gün içinde soruşturma dosyası ve ekleriyle birlikte Başkana sunar. Başkan, ilgilinin son savunmasını da aldıktan sonra sözleşmenin feshi cezası hariç fiilin niteliğine uygun cezayı verir. Sözleşmenin feshi cezasını gerektiren hallerde ise bu maddenin (b) fıkrası kapsamında değerlendirmek üzere soruşturma dosyası ve eklerini, İnsan Kaynakları Komitesinin görüş ve tutanakları ve kendi görüşüyle birlikte Kurula intikal ettirir.

 

             b) Bu Yönetmeliğin 41 ve 42 nci maddelerinde sayılan fiillerin işlenildiğinin öğrenilmesini müteakip ilgili  disiplin amiri, soruşturma açılması için durumu Başkanlığa intikal ettirir.

             Başkan, sözkonusu fiilin soruşturulmasını gerekli gördüğü takdirde olayın soruşturulması için uygun gördüğü personeli görevlendirir. Soruşturma görevlendirme onayıyla başlar. Soruşturmacı olarak görevlendirilen personel sözkonusu fiil ve hallerin oluşumuna ilişkin olarak toplayabildiği delilleri, tanık ifadelerini, hakkında soruşturma yapılan kişinin ifadesini de içeren raporu İnsan Kaynakları Komitesine sunar.

             İnsan Kaynakları Komitesi, soruşturma dosyasının kendisine intikalinden itibaren en geç beş gün içinde toplanır. Komite kendisine sunulan raporu ve eklerini inceleyerek görüşlerini ve vardığı  sonuçları içeren tutanağı iki gün içinde soruşturma dosyası ve ekleriyle birlikte Başkana sunar. Başkan, kendisine intikal eden soruşturma  dosyası ve diğer bilgi ve belgeler üzerinde yaptığı inceleme sonucunda,

             1) Fiilin aylık ücretten kesinti cezası kapsamında bulunduğu sonucuna varırsa aylık ücretten kesinti cezasını verir,

             2) Sözleşmenin feshi cezasını gerektiren hallerde ise, soruşturma dosyası ve ekleri ile İnsan  Kaynakları Komitesinin görüş ve tutanaklarını, kendi görüşüyle birlikte Kurula intikal ettirir. Kurul, ilgilinin son savunmasını aldıktan sonra kararını verir. Kurulun ayrı bir ceza verme yetkisi yoktur, cezayı kabul veya reddeder. Ret halinde Başkan 15 gün içinde başka bir disiplin cezası vermekte serbesttir.

             c) Disiplin cezası vermeye yetkili amirler, fiilin ağırlığına göre bir üst cezayı öngörebilir veya bir alt cezayı verebilir."

 

             Madde 13- Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "İlgili disiplin amiri; uyarma ve kınama cezalarını, soruşturmanın tamamlanmasını müteakip onbeş gün içinde vermek zorundadır. Bu Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin (a) fıkrası çerçevesinde soruşturmacı görevlendirilmesi halinde, uyarma ve kınama cezaları, soruşturmaya ait dosyanın ilgili disiplin amirine intikalini müteakip bu fıkrada belirtilen süre içerisinde verilmesi gerekmektedir.

             Aylık ücretten kesinti cezası, soruşturmaya ait dosya ile  Komite tutanağının Başkanlığa intikalini izleyen 15 gün içinde Başkan, sözleşmenin feshi cezası ise soruşturmaya ait dosya ile Komite tutanağının, Kurula intikalini izleyen otuz gün içinde Kurul tarafından karara bağlanır."

 

             Madde 14- Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Madde 51- İlgili disiplin amiri tarafından verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı itiraz bir üst disiplin amirine yapılır. Aylık ücretten kesinti ve sözleşmenin feshi cezalarına karşı idari yargı yoluna başvurulabilir.

 

             Disiplin cezalarına karşı yapılacak itirazlarda süre, kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren 7 gündür. Bu süre içinde itiraz edilmeyen disiplin cezaları kesinleşir.

             İtiraz halinde itiraz mercileri, kararı gözden geçirerek verilen cezayı aynen kabul edebilecekleri gibi cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilirler.

             İtiraz mercileri, itiraz dilekçesiyle karar ve eklerinin, kendilerine intikalinden itibaren 30 gün içinde kararlarını vermek zorundadırlar."

 

             Madde 15- Aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan  "çekilen" ibaresi, "çekilmiş sayılan" şeklinde değiştirilmiştir.

 

             Madde 16- Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

             "Eğitimin amacı

             Madde 58- Eğitimin temel amacı, personelin göreviyle ilgili bilgi ve becerisinin artırılması, meslekteki gelişmeleri izlemesi, kendisini yenilemesi ve bu suretle hizmetin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

             Kurum, bu amaç doğrultusunda hizmet içi eğitim, yurt içi kurs, seminer ve benzeri eğitim faaliyetleri ile yurt dışı eğitim programlarına personelin katılmasını sağlar."

 

             Madde 17- Aynı Yönetmeliğin 65 inci maddesinin birinci cümlesinde yer alan "iki yıldır" ibaresi, "üç yıldır" şeklinde değiştirilmiştir.

 

             Madde 18- Aynı Yönetmeliğin 67 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Taahhüt senedi ile müteselsil kefalet senedi

             Madde 67- Kurum bütçesinden veya dış burs ve teknik işbirliği programları çerçevesinde yurt dışına gönderilen personel, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında mevzuatına uygun olarak hazırlanan taahhüt senedi ile müteselsil kefalet senedini doldurarak çıkıştan önce Kuruma teslim eder."

 

             Madde 19- Aynı Yönetmeliğin 69 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "noterden onaylı taahhütnamede" ibaresi, "taahhüt senedinde" şeklinde değiştirilmiştir.

 

             Madde 20- Aynı Yönetmeliğin 73 üncü maddesinin ilk fıkrasında yer alan "kimlik belgesi" ibaresinden sonra gelmek üzere "İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı tarafından" ibaresi eklenmiş ve ikinci fıkrada yer alan "İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına" ibaresi, "İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına" olarak değiştirilmiştir.

 

             Madde 21- Aynı Yönetmeliğin 79 uncu maddesinin birinci fıkrasının son cümlesinde yer alan "dönemsel" ibaresi çıkarılmış ve ikinci fıkrasında yer alan "(hastalık izin süreleri hariç)" ibaresi çıkarılmış, "peşin ödenir" ibaresi, "peşin olarak ödenir. Ancak;" olarak değiştirilmiş ve ikinci fıkradan sonra da gelmek üzere aşağıdaki (a), (b) ve (c) bentleri eklenmiştir.

             "a) Sağlık kurullarından alınan rapor üzerine verilen hastalık izinleri,

             b) Kanser, verem ve akıl hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananların kullandıkları hastalık izinleri,

             c) Hastalıkları nedeniyle yataklı tedavi kurumlarında yatarak geçen tedavi süreleri, hariç olmak üzere bir takvim yılı içinde hastalık izin süreleri toplamının 10 günü aşması halinde aşan sürelere isabet eden dönemsel ikramiye ödenmez."

 

             Madde 22- Aynı Yönetmeliğin 88 inci maddesinin başlığı "sosyal yardımlar ve hak kazanma" şeklinde değiştirilmiş ve maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

             "Kurumda ilk defa göreve başlayan personel, göreve başladığı tarihi takip eden ayın 15'inden itibaren maaş unsuru olan sosyal yardımları, göreve başladığı tarihten itibaren de diğer sosyal yardımları almaya hak kazanır."

 

             Madde 23- Aynı Yönetmeliğin 94 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Madde 94-a) Kuruma devren, naklen ve ilk defa atanan personelin (sosyal güvenlik kuruluşlarından emekli olanlar hariç) aylık ücret göstergelerinin belirlenmesine ilişkin hizmetin hesabında sosyal güvenlik kuruluşlarına emekli keseneği veya sigorta primi ödenmek suretiyle geçen süreler ile askerlikte geçen süre dikkate alınır.

             b) Aday ve stajyer personelin intibakı adaylığın veya stajyerliğin kalktığı tarihi takip eden ayın 15'inde yapılır.

             Bu Madde uyarınca ilgilinin intibakında meydana gelecek değişiklikler, konuya ilişkin yazışmaların tamamlanmasını takip eden ayın 15'inden itibaren uygulanır."

 

             Madde 24- Aynı Yönetmeliğin 95 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki ek Madde eklenmiştir.

             "Ek Madde 1- Kurumun faaliyetleriyle ilgili olarak yabancı ülkelerdeki Kurumun muadili kurum ve kuruluşlar ile uluslararası kuruluşlarda geçici, sürekli veya staj gibi nedenlerle görev alacak personele ilişkin esas ve usuller, Kurul tarafından belirlenir."

 

             Yürürlük

             Madde 25- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

             Yürütme

             Madde 26- Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.