Banka ve Kambiyo Mevzuatı

 

Resmi Gazete Tarihi: 30.06.2004 Perşembe Sayı: 25861 Düstur Tertip:5 Cilt: Sahife:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulundan:

 
MUHASEBE UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

   

  

Madde 1- 22/6/2002 tarihli ve 24793 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhasebe Uygulama Yönetmeliğinin 1 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu Yönetmelik hükümleri özel finans kurumları hakkında da uygulanır. Bu Yönetmelik uygulamasında, bankaların Türkiye Bankalar Birliğine karşı yükümlülükleri, özel finans kurumlarının Özel Finans Kurumları Birliğine karşı yükümlülüklerini; Türkiye Bankalar Birliğinin yükümlülükleri ise, Özel Finans Kurumları Birliğinin yükümlülüklerini ifade eder.

 

Madde 2- Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 28- Bankalar, yıllık faaliyet raporu hazırlamak zorundadır. Faaliyet raporunun hazırlanmasına, ilgili mercilere gönderilmesine ve kamuya açıklanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurulca belirlenir.”

 

Madde 3- Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Finansal raporların yetkili kişilerce imzalanması

Madde 29- Bankalar tarafından bu Yönetmelik ve ilgili Tebliğlerde belirtilen biçim ve içerikte hazırlanan yıl sonu bilânçosu, yıllık gelir, nakit akım, özkaynak değişim, kâr dağıtım tabloları, bunların açıklama ve dipnotları ve bağımsız denetim görüşü yıl sonu finansal raporu; ara dönem bilânçosu, gelir, nakit akım ve özkaynak değişim tablosu, bunların açıklama ve dipnotları ve bağımsız denetim görüşü ara dönem finansal raporunu oluşturur.

Türkiye’de kurulu bankaların iç denetim sisteminden sorumlu yönetim kurulu üyesi, genel müdürü, finansal raporlamadan sorumlu genel müdür yardımcısı ve ilgili birim müdürü veya bu unvanlara eşdeğer kişiler tarafından ad, soyad ve unvan belirtilmek suretiyle, biçimi Kurulca belirlenecek yıl sonu ve ara dönem finansal raporlar, bu raporların ekinde yer alan malî tablolar ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotların bu Yönetmelik hükümlerine ve banka kayıtlarına uygun olduğu belirtilerek imzalanır. Bu Yönetmelik uyarınca hazırlanan ay sonu malî tablolar, bu fıkrada belirtilen kişilerce imzalanır.

İmza yükümlülüğü, Türkiye’de şube açmak suretiyle faaliyette bulunan bankalarda müdürler kurulu üyelerince yerine getirilir.”

 

Madde 4- Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

Finansal raporların sunumu ve yayımlanması

Madde 30- Bankalar, yıl sonu finansal raporları ile birlikte genel kurula sunulan özet yönetim kurulu raporunu ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 347 nci maddesi uyarınca teşkil olunan denetçiler tarafından hazırlanan raporu ilgili oldukları yılı takip eden Nisan ayı sonuna kadar Kuruma ve Türkiye Bankalar Birliğine elektronik ortamda ve matbu olarak tevdi etmek zorundadır.

 

Türkiye’de şube açmak suretiyle faaliyette bulunan bankalar, Türkiye’deki yönetim merkezleri tarafından düzenlenen ve müdürler kurulu tarafından imzalanan Türkiye’deki faaliyetlerine ait yıl sonu bilânçoları ile gelir tablolarını, bunların açıklama ve dipnotlarını, merkezlerinin bilânço ve gelir tablolarını Kuruma ve Türkiye Bankalar Birliğine elektronik ortamda ve matbu olarak tevdi etmek zorundadır.

Bankalar Mart, Haziran ve Eylül ayları sonu itibarıyla düzenleyecekleri konsolide olmayan ara dönem finansal raporlarını kırk beş gün içinde, konsolide olanları ise altmış gün içinde Kuruma ve Türkiye Bankalar Birliğine elektronik ortamda ve matbu olarak tevdi etmek zorundadır.

 

Bankalar, her ay sonu itibarıyla düzenleyecekleri bilânço ve gelir tablolarının birer örneğini ve Kurum tarafından istenen diğer ilave bilgi ve açıklamaları dönemi izleyen otuz gün içinde Kuruma tevdi etmek zorundadır.

 

Bankalar yıl sonu finansal raporlarını, genel kurula sunulan özet yönetim kurulu raporlarını ve Türk Ticaret Kanununun 347 nci maddesi uyarınca teşkil olunan denetçiler tarafından hazırlanan raporları ilgili oldukları yılı takip eden Nisan ayı sonuna kadar Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilân eder. Ticaret Sicili Gazetesi’nde yapılan ilânı müteakip, yedi gün içinde dipnotsuz olarak yıl sonu malî tablolarını, bağımsız denetçi görüşünü, genel kurula sunulan özet yönetim kurulu raporu ile Türk Ticaret Kanununun 347 nci maddesi uyarınca teşkil olunan denetçiler tarafından hazırlanan rapor Resmî Gazete’de de yayımlanır. Resmî Gazete’de söz konusu yayımın yapıldığı Ticaret Sicili Gazetesinin tarih ve sayısına, yayımlanan bilgilerin elektronik site adresi belirtilmek suretiyle Türkiye Bankalar Birliği ile ilgili bankanın internet sayfasından ulaşılabileceğine ilişkin ibareye kolaylıkla okunabilecek şekilde yer verilir. Bankalar, ilânın yapıldığı Resmî Gazetenin tarih ve sayısı ile ilân edilen bilgilerin Kuruma gönderilen bilgilerle aynı olduğuna ilişkin beyanlarını yedi gün içinde Kuruma bildirir.

 

Türkiye Bankalar Birliği kendisine tevdi edilen her bir bankanın yıl sonu finansal raporunu en geç bu maddenin beşinci fıkrası kapsamında Resmî Gazete’de yayımlandığı tarih itibarıyla, ara dönem finansal raporunu ise kendisine tevdi tarihinden itibaren yedi gün içinde internet sayfasında yayımlamakla yükümlüdür.

 

Bankalar, yıl sonu finansal raporlarını bu maddenin beşinci fıkrası kapsamında Resmî Gazete’de yayımlandığı tarih itibarıyla, ara dönem finansal raporlarını ise Türkiye Bankalar Birliği tarafından kamuya açıklandıktan sonra kendi internet sayfalarında yayımlamak ve en az beş yıl süreyle kullanıcıların ulaşımına açık tutmak zorundadır.

Kamuya açıklanacak finansal raporların bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen yetkili mercilere gönderilmesine ve ilân edilmesine ilişkin olarak arızî hâllerde bankalara ek süre vermeye Kurum yetkilidir.

 

Bankalar, esas ve usulleri Kurumca belirlenecek malî tablo, rapor ve cetvelleri ihtiva eden gözetim raporlarını Kurulca belirlenecek esaslar çerçevesinde ve sürelerde Kuruma tevdi etmek zorundadır.”

 

Yürürlük

Madde 5- Bu Yönetmelik 30/6/2005 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 6- Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzeleme ve Denetleme Kurulu Başkanı yürütür.