Banka ve Kambiyo Mevzuatı

 

Resmi Gazete Tarihi: 07.03.2002 Perşembe Sayı: 24688 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt:Sahife:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulundan:

ÖZEL FİNANS KURUMLARININ KURULUŞ VE FAALİYETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 

  

             Madde 1- 20.9.2001 tarihli ve 24529 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Özel Finans Kurumlarının Kuruluş ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin 4 ncü maddesinin;

 

             Beşinci fıkrasının ilk cümlesi;

             "Genel kredi karşılığı tutarı, katkı sermaye toplamına dahil edilir." şeklinde,

             Onbirinci fıkrasının "Sermayeden indirilen değerleri" başlığı altında yer alan;

             İlk paragrafındaki "konsolide  edilmemiş mali iştirakler, bağlı ortaklıklar ile sermayesine iştirak edilen diğer mali ortaklıklar (ana faaliyet konuları para ve sermaye piyasaları ile sigortacılık olan ve bu konulardaki özel kanunlara göre izin ve ruhsat ile faaliyet gösteren mali kurumlara olan sermaye katılımları)" ifadesi "Ana faaliyet konuları para ve sermaye piyasaları ile sigortacılık olan ve bu konulardaki özel kanunlara göre izin ve ruhsat ile faaliyet gösteren mali kurumlara yapılan tüm sermaye katılımları" şeklinde değiştirilmiş,

             Beşinci paragrafındaki "konsolide edilmemiş" ibaresi çıkarılmıştır.

 

             Madde 2- Aynı Yönetmeliğin 32 inci maddesinin ilk fıkrasında yer alan "iki trilyon lirayı geçmesi halinde" ibaresi "bir trilyon lirayı geçmesi halinde" şeklinde değiştirilmiştir.

             Madde 3- Aynı Yönetmeliğin 44 ncü maddesinde yeralan "37 inci maddesinin (4) numaralı fıkrası hükmü 1/1/2002 tarihinde" ifadesi "37 inci maddesinin (4) numaralı fıkrası hükmü 1/7/2002 tarihinde" şeklinde değiştirilmiştir.

 

             Yürürlük

             Madde 4- Bu Yönetmelik, 31/12/2001 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

             Yürütme

             Madde 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu yürütür.