Banka ve Kambiyo Mevzuatı  
  
BANKALARIN İÇ DENETİM VE RİSK YÖNETİMİ SİSTEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
 
RESMİG.TARİHİ : 08/02/2001
RESMİ G. NO : 24312
 
 
DÜSTUR NO : 5 Tertip
DÜSTUR SAYFA :
 
 
BİRİNCİ KISIM
GENEL HÜKÜMLER
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR
Madde   1 : AMAÇ, KAPSAM VE HUKUKİ DAYANAK
Madde   2 : TANIMLAR
Madde   3 : SİSTEM KURMA ZORUNLULUĞU
İKİNCİ BÖLÜM
İÇ KONTROL İŞLEVİ
Madde   4 : İÇ KONTROL İŞLEVİNİN ETKİNLİĞİNİ BELİRLEYEN UNSURLAR
Madde   5 : İÇ KONTROL İŞLEVİNİ YÜRÜTECEK TEMEL BİRİMLER
Madde   6 : YÖNETİM KURULUNUN İÇ KONTROL İŞLEVİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNDEKİ GÖREV VE 
                 SORUMLULUĞU
Madde   7 : ÜST DÜZEY YÖNETİMİN SORUMLULUĞU
Madde   8 : ÜST DÜZEY RİSK KOMİTESİNİN TEŞKİLİ VE SORUMLULUKLARI
Madde   9 : DİĞER PERSONELİN SORUMLULUKLARI
Madde 10 : İÇ KONTROL SÜRECİNİN TEMEL UNSURLARI
Madde 11 : BANKA BÜNYESİNDE İÇ KONTROL ORTAMININ TESİSİ
Madde 12 : İÇ KONTROL FAALİYETLERİ
Madde 13 : İŞLEVSEL GÖREV AYRIMI VE SORUMLULUKLARIN TESİSİ
Madde 14 : BANKALARDA GÜVENİLİR BİLGİ ERİŞİM SİSTEMLERİNİN TESİSİ
Madde 15 : BİLGİ SİSTEMLERİNİN VE BİLGİ İŞLEM TEKNOLOJİSİNİN KONTROLÜ
Madde 16 : ETKİN İLETİŞİM YAPISI VE İLETİŞİM KANALLARININ TESİSİ
Madde 17 : İÇ KONTROL SÜRECİNİN İZLENMESİ FAALİYETLERİ VE HATALARIN DÜZELTİLMESİ
Madde 18 : RİSK TANIMA VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ
İKİNCİ KISIM
İÇ DENETİM SİSTEMİ
BİRİNCİ BÖLÜM
İÇ DENETİM SİSTEMİNİN AMACI, UNSURLARI VE YAPISI
Madde 19 : İÇ DENETİM SİSTEMİNİN AMACI VE TEMEL UNSURLARI
Madde 20 : TEMEL KONTROL ALANLARI
Madde 21 : İÇ DENETİM İŞLEVİNİN SÜRDÜRÜLMESİNDE GÖREVLİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Madde 22 : İÇ DENETİM STANDARTLARI
İKİNCİ BÖLÜM
İÇ KONTROL SİSTEMİ
Madde 23 : İÇ KONTROL SİSTEMİ
Madde 24 : İÇ KONTROL MERKEZİ
Madde 25 : İÇ KONTROL ELEMANLARININ GÖREV VE YETKİLERİ
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TEFTİŞ SİSTEMİ
Madde 26 : TEFTİŞ SİSTEMİ
Madde 27 : TEFTİŞLE İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR
Madde 28 : İŞTİRAKLERİN DENETİMİ
ÜÇÜNCÜ KISIM
RİSK YÖNETİM SİSTEMİ
Madde 29 : RİSK YÖNETİMİ SÜRECİ
Madde 30 : RİSKLERİN TANIMLANMASI
Madde 31 : RİSKLERİN ÖLÇÜLMESİ
Madde 32 : RİSK POLİTİKALARI
Madde 33 : RİSK YÖNETİMİNİN ORGANİZASYONU
Madde 34 : RİSK YÖNETİM GRUBUNUN TEMEL GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI
Madde 35 : ÜST DÜZEY RİSK KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI
Madde 36 : RİSK YÖNETİM SİSTEMİNİN TEMEL UNSURLARI
Madde 37 : RİSKLERİN ANALİZİ, İZLENMESİ, RAPORLANMASI İLE ARAŞTIRILMASI, TEYİDİ VE DENETİMİ
Madde 38 : RİSKLERİN ÖLÇÜLMESİ, İZLENİLMESİ VE YÖNETİMİ
Madde 39 : KARLILIĞIN YÖNETİLMESİ
Madde 40 : RİSK YÖNETİMİNDE GÖREV AYRIMI
Madde 41 : BANKA İŞTİRAKLERİNİN RİSK YÖNETİMİNDE DİKKATE ALINMASI
Madde 42 : ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI UYGULAMASI
Madde 43 : FAALİYETLERİN RİSKLİLİK DÜZEYİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
DÖRDÜNCÜ KISIM
DİĞER HÜKÜMLER
Madde 44 : İÇ DENETİM İLE RİSK YÖNETİM SİSTEMLERİNİN KURUM TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Madde 45 : BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Madde 46 : YETKİ DEVRİ
Geçici Madde 1 : 
Madde 47 : YÜRÜRLÜK
Madde 48 : YÜRÜTME