Banka ve Kambiyo Mevzuatı  
 
 
BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU TEŞKİLÂT YÖNETMELİĞİ
 
RESMİ G.TARİHİ : 31/12/2005
RESMİ G. NO : 26040
 
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :
 
 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Madde 1 - Amaç ve kapsam
Madde 2 - Hukukî dayanak
Madde 3 - Tanımlar

İKİNCİ BÖLÜM

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Madde 4 - Kuruluş, idarî ve hukukî yapı
Madde 5 - Kurumun görev ve yetkileri

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu

Madde 6 - Kurulun yapısı
Madde 7 - Kurulun görev ve yetkileri

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Başkanlık Teşkilâtı

Madde 8 - Başkanlık teşkilâtı
Madde 9 - Başkan
Madde 10 - Başkana vekalet
Madde 11 - Başkan yardımcıları
Madde 12 - Başkanlık müşavirleri
Madde 13 - Daire başkanları

BEŞİNCİ BÖLÜM

Hizmet Birimleri ve Görevleri

Madde 14 - Hizmet birimleri
Madde 15 - Denetim daire başkanlıkları
Madde 16 - Düzenleme Daire Başkanlığı
Madde 17 - Uygulama daire başkanlıkları
Madde 18 - Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Madde 19 - Bilgi Yönetimi Daire Başkanlığı
Madde 20 - Hukuk İşleri Daire Başkanlığı
Madde 21 - Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

ALTINCI BÖLÜM

Diğer Hükümler

Madde 22 - Yetki devri
Madde 23 - Yürürlükten kaldırılan mevzuat
Madde 24 - Yürürlük
Madde 25 - Yürütme