Banka ve Kambiyo Mevzuatı  
 

MUHASEBE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
 
RESMİ G.TARİHİ : 22/06/2002
RESMİ G. NO : 24793 (1. Mük)
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 

 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak, Kısaltmalar

Madde 1- Amaç ve kapsam
Madde 2- Hukuki dayanak
Madde 3- Kısaltmalar

İKİNCİ BÖLÜM

Temel Muhasebe İlkeleri

Madde 4- Muhasebe ilkeleri, temel varsayımlar ve muhasebe standartları
Madde 5- Süreklilik
Madde 6- Dönemsellik ilkesi ve tahakkuk esası
Madde 7- Tutarlılık
Madde 8- Sosyal sorumluluk
Madde 9- Kişilik
Madde 10- Parayla ölçülme
Madde 11- Maliyet esası
Madde 12- Tarafsızlık ve güvenilir belge
Madde 13- İhtiyatlılık
Madde 14- Özün önceliği

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Mali Tablo Temel İlkeleri

Madde 15- Genel hükümler
Madde 16- Anlaşılabilirlik
Madde 17- İhtiyaca uygunluk, önemlilik
Madde 18- Güvenilirlik
Madde 19- Karşılaştırılabilirlik

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mali Tablolar ve Raporlar

Madde 20- Mali Tablolar
Madde 21- Bilanço
Madde 22- Gelir tablosu (Kar ve zarar cetveli)
Madde 23- Nakit akım tablosu
Madde 24- Özkaynak değişim tablosu
Madde 25- Mali tablolara ilişkin açıklama ve dipnotlar
Madde 26- Yurtdışı şubelere ait mali tabloların konsolide edilmesi
Madde 27- Yönetimin sorumluluğu
Madde 30- Mali tablolarının ilgili mercilere gönderilmesi, yayımlanması, faaliyet raporu
Madde 31- Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi
Madde 32- Yetkili merci
Madde 33- Hükümsüz kalan düzenlemeler
Madde 34- Yürürlük
Madde 35- Yürütme