Banka ve Kambiyo Mevzuatı  
 

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU YÖNETMELİĞİ
RESMİ G.TARİHİ : 03/08/2001
RESMİ G. NO : 24482
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 

 

BİRİNCİ KISIM
GENEL HÜKÜMLER
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR
Madde   1 : AMAÇ VE KAPSAM
Madde   2 : HUKUKİ DAYANAK
Madde   3 : TANIMLAR
İKİNCİ KISIM
FONUN İDARE VE TEMSİLİ
Madde   4 : FONUN İDARE VE TEMSİLİ
BİRİNCİ BÖLÜM
FON YÖNETİM KURULU
Madde   5 : KURULUŞ VE HUKUKİ YAPISI
Madde   6 : GÖREV VE YETKİLER
Madde   7 : FON BAŞKAN YARDIMCILARI
İKİNCİ BÖLÜM
FONUN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde   8 : FONUN GÖREV VE YETKİLERİ
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
FONUN TEŞKİLATI
Madde   9 : TEŞKİLAT
Madde 10 : MERKEZ TEŞKİLATI
Madde 11 : İSTANBUL'DA BULUNAN ANA HİZMET BİRİMLERİ
Madde 12 : ORTAK PROJE VE ÇALIŞMA GRUPLARI
Madde 13 : PERSONEL İSTİHDAMI
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ANA HİZMET BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ
Madde 14 : FİNANSMAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Madde 15 : HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Madde 16 : TASFİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Madde 17 : VARLIK YÖNETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Madde 18 : TAHSİLAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BEŞİNCİ BÖLÜM
YARDIMCI HİZMET BİRİMİ
Madde 19 : YÖNETİM KURULU ÖZEL BÜRO MÜDÜRLÜĞÜ
ÜÇÜNCÜ KISIM
KANUN ÇERÇEVESİNDE FONA VERİLEN YETKİLERİN KULLANILMASI
BİRİNCİ BÖLÜM
TAHSİLAT GRUP BAŞKANLIKLARI VE TAHSİLAT EKİPLERİ (YETKİLERİN KULLANILMASINDAN SORUMLU BİRİMLER)
Madde 20 : GRUP BAŞKANLIĞI
Madde 21 : GRUP BAŞKANI
Madde 22 : GRUP BAŞKANLIĞININ GÖREVLERİ
Madde 23 : TAKİP VE TAHSİLAT EKİPLERİ
Madde 24 : EKİPLERİN GÖREVİ
İKİNCİ BÖLÜM
TAKİP VE TAHSİLAT İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
Madde 25 : ALACAK DOSYALARININ DEVRALINMASI
Madde 26 : DEVRALINAN ALACAK DOSYALARININ TAKİP USULÜNÜN BELİRLENMESİ
Madde 27 : TAKİP USULÜ BELİRLENEN DOSYALARIN TAHSİLAT EKİPLERİNE DAĞITILMASI
Madde 28 : DEVRALINAN ALACAKLARIN TAKİP VE TAHSİLATIYLA İLGİLİ YASAL İŞLEMLERE 
                 BAŞLANILMASI
Madde 29 : ÖDEMEYE ÇAĞRI MEKTUBU DÜZENLENMESİ
Madde 30 : SULH, İSKONTO VE HER TÜRLÜ TASARRUFTA BULUNMA
Madde 31 : BORÇLULARLA GÖRÜŞME
Madde 32 : TEMİNAT İSTEME
Madde 33 : ŞAHSİ KEFALET
Madde 34 : İHTİYATİ HACİZ
Madde 35 : ÖDEME EMRİ
Madde 36 : HAPSEN TAZYİK TALEBİNDE BULUNMA YETKİSİ
Madde 37 : HACİZ VARAKASI
Madde 38 : HACZEDİLEN MENKUL MALLARIN KORUNMASI
Madde 39 : MENKUL MALLARIN SATIŞI
Madde 40 : ÖDEME
Madde 41 : SATIŞ KOMİSYONU
Madde 42 : BİLGİ VE BELGE VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Madde 43 : BASILI KAĞITLAR
DÖRDÜNCÜ KISIM
FONUN KAYNAKLARI İLE KULLANIM ESAS VE USULLERİ
BİRİNCİ BÖLÜM
FON MEVCUDUNUN YÖNETİMİ VE KAYNAKLARI
Madde 44 : FON MEVCUDUNUN YÖNETİMİ
Madde 45 : FONUN KAYNAKLARI
Madde 46 : FONUN DİĞER FİNANSMAN KAYNAKLARI
İKİNCİ BÖLÜM
FON KAYNAKLARININ KULLANIMI
Madde 47 : SİGORTA KAPSAMINDAKİ MEVDUATIN ÖDENMESİ VE İFLAS TALEBİ
Madde 48 : BANKALARIN MALİ YAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ
Madde 49 : BANKA ZARARLARININ DEVRALINMASI
Madde 50 : DEVREDİLEN AKTİF VE PASİF FARKININ ÖDENMESİ
Madde 51 : DEVİR VEYA BİRLEŞME HALİNDE MALİ YARDIM YAPILMASI
Madde 52 : ŞİRKET KURULMASI
Madde 53 : BANKA KURULMASI VE DEVRİ
BEŞİNCİ KISIM
FONUN KAYNAKLARI VE KULLANIMI
Madde 54 : PARA, MAL İLE HER TÜRLÜ HAK VE ALACAKLARIN DEĞERLEMESİ
Madde 55 : PARA CEZALARININ UYGULANMASI VE TAHSİLİ
Madde 56 : KAMU VE ÖZEL KURULUŞLARDAN YARDIM VE DESTEK TALEBİ
Madde 57 : FONUN BELGE KAYIT VE DEFTERLERİ
Madde 58 : BİLANÇO VE FAALİYET RAPORU
Madde 59 : İSTİSNA VE MUAFİYETLER
ALTINCI KISIM
SON HÜKÜMLER
Madde 60 : YETKİ DEVRİ
Madde 61 : SAKLI HÜKÜMLER
Madde 62 : YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN YÖNETMELİK
Geçici Madde 1 : MÜFLİS BANKALARIN İFLAS İDARE MEMURLARI
Madde 63 : YÜRÜRLÜK
Madde 64 : YÜRÜTME