Banka ve Kambiyo Mevzuatı  
 
TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU YÖNETMELİĞİ
RESMİ G.TARİHİ : 26/08/2000
RESMİ G. NO : 24152
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 

 

BİRİNCİ KISIM
GENEL HÜKÜMLER
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR
Madde   1 : AMAÇ VE KAPSAM
Madde   2 : HUKUKİ DAYANAK
Madde   3 : TANIMLAR
İKİNCİ BÖLÜM
FONUN TEMSİLİ VE KARAR ORGANI
Madde   4 : FONUN TEMSİLİ VE KARAR ORGANI
İKİNCİ KISIM
FON YÖNETİM KURULU
Madde   5 : KURULUŞ VE HUKUKİ YAPISI
Madde   6 : GÖREV VE YETKİLER
ÜÇÜNCÜ KISIM
FONUN GÖREV VE YETKİLERİ İLE TEŞKİLATI
BİRİNCİ BÖLÜM
FONUN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde   7 : FONUN GÖREV VE YETKİLERİ
İKİNCİ BÖLÜM
FONUN TEŞKİLATI
Madde   8 : TEŞKİLAT
Madde   9 : MERKEZ TEŞKİLATI
Madde 10 : FİNANSMAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Madde 11 : HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Madde 12 : TASFİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Madde 13 : VARLIK YÖNETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Madde 14 : TAHSİLAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Madde 15 : ÖZEL BÜRO
DÖRDÜNCÜ KISIM
TAHSİLAT GRUP BAŞKANLIKLARI, TAHSİLAT EKİPLERİ VE TAHSİLAT İŞLEMLERİ
BİRİNCİ BÖLÜM
KURULUŞ, HUKUKİ YAPI VE YETKİ
Madde 16 : KURULUŞ
Madde 17 : TAHSİLAT GRUP BAŞKANI
Madde 18 : TAHSİLAT GRUP BAŞKANLIĞI
Madde 19 : TAHSİLAT EKİPLERİ
İKİNCİ BÖLÜM
TAHSİLAT İŞLEMLERİ
Madde 20 : ALACAK DOSYALARININ DEVRALINMASI
Madde 21 : TEMİNAT İSTEME
Madde 22 : ŞAHSİ KEFALET
Madde 23 : İHTİYATİ HACİZ
Madde 24 : TECİL
Madde 25 : ÖDEME EMRİ
Madde 26 : HAPSEN TAZYİK TALEBİNDE BULUNMA YETKİSİ
Madde 27 : HACİZ VARAKASI
Madde 28 : HACZEDİLEN MENKUL MALLARIN KORUNMASI
Madde 29 : MENKUL MALLARIN SATIŞI
Madde 30 : ÖDEME
Madde 31 : SATIŞ KOMİSYONU
Madde 32 : BASILI KAĞITLAR
BEŞİNCİ KISIM
FONUN KAYNAKLARI VE KULLANIMI
Madde 33 : FON MEVCUDUNUN YÖNETİMİ
Madde 34 : FONUN KAYNAKLARI
Madde 35 : FONUN DİĞER FİNANSMAN KAYNAKLARI
Madde 36 : SİGORTA KAPSAMINDAKİ MEVDUATIN ÖDENMESİ VE İFLAS TALEBİ
Madde 37 : BANKALARIN MALİ YAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ
Madde 38 : BANKA ZARARLARININ DEVRALINMASI
Madde 39 : DEVREDİLEN AKTİF VE PASİF FARKININ ÖDENMESİ
Madde 40 : DEVİR VEYA BİRLEŞME HALİNDE MALİ YARDIM YAPILMASI
Madde 41 : ŞİRKET KURULMASI
Madde 42 : BANKA KURULMASI VE DEVRİ
ALTINCI KISIM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Madde 43 : PARA CEZALARININ UYGULANMASI VE TAHSİLİ
Madde 44 : KAMU VE ÖZEL KURULUŞLARDAN YARDIM VE DESTEK TALEBİ
Madde 45 : FONUN BELGE KAYIT VE DEFTERLERİ
Madde 46 : BİLANÇO VE FAALİYET RAPORU
Madde 47 : İSTİSNA VE MUAFİYETLER
YEDİNCİ KISIM
SON HÜKÜMLER
Madde 48 : YETKİ DEVRİ
Madde 49 : SAKLI HÜKÜMLER
Madde 50 : YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN YÖNETMELİK
Geçici Madde 1 : MÜFLİS BANKALARIN İFLAS İDARE MEMURLARI
Madde 51 : YÜRÜRLÜK
Madde 52 : YÜRÜTME