İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi: 16.09.2000 Cumartesi Sayı: 24172 (Asıl) 
Bakanlar Kurulundan;

İŞSİZLİK SİGORTASI FONU YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMASINA VE FON KAYNAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USULE VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Karar Tarihi  :24/08/2000
Karar Sayısı :2000/1212

             Ekli "İşsizlik Sigortası Fonu Yönetim Kurulunun Çalışmasına ve Fon Kaynaklarının Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 28/7/2000 tarihli ve 019828 sayılı yazısı üzerine, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun 53 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 24/8/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.
  

Ahmet Necdet SEZER
Cumhurbaşkanı

Bülent ECEVİT
Başbakan

 
İŞSİZLİK SİGORTASI FONU YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMASINA VE FON KAYNAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ KISIM
GENEL HÜKÜMLER
AMAÇ, DAYANAK VE TANIMLAR

             AMAÇ
             Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; İşsizlik Sigortası Fonu Yönetim Kurulunun çalışma usul ve esasları ile İşsizlik Sigortası Fonu kaynaklarının değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.

             DAYANAK
             Madde 2- Bu Yönetmelik 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             TANIMLAR
             Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen;

             Bakanlık : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,

             Bakan : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanını,

             Kurum : İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğünü,

             Fon Yönetim Kurulu : İşsizlik Sigortası Fonu Yönetim Kurulunu,

             Fon : İşsizlik sigortası primleri ile bu primlerin değerlendirilmesinden elde edilen kazanç ve iratların, Devletçe sağlanacak katkı ve yardımların, işçi ile işverenlerden alınacak ceza, gecikme zammı ve faizler ile diğer her türlü gelir ve kazançların toplandığı ve işsizlik sigortası ile ilgili giderlerin yapıldığı İşsizlik Sigortası Fonunu,

             Fonun portföy değeri : Fon portföyünde yer alan devlet iç borçlanma senetleri, repo ve ters repo işlemleri, mevduat ve yatırım fonlarının değerini,

             Fon kaynakları : Fon portföy değeri ile içinde bulunulan ayda yatırılmış olan ve yatırıma hazır bir şekilde elde bulunan tutarın toplamını,

             Yatırım araçları : Fon kaynaklarının değerlendirileceği devlet iç borçlanma senetleri, repo ve ters repo, mevduat ve yatırım fonlarını,

             Sosyal taraflar : En fazla işçi ve işvereni temsil eden işçi ve işveren konfederasyonlarını,

             ifade eder.
  

İKİNCİ KISIM
FON YÖNETİM KURULUNUN OLUŞTURULMASI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

             FON YÖNETİM KURULUNUN OLUŞTURULMASI
             Madde 4- Fon Yönetim Kurulu, Bakanın ve Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın önerisi üzerine müşterek kararname ile atanan birer temsilci ile en fazla işçi ve işvereni temsil eden işçi ve işveren konfederasyonları tarafından seçilen birer temsilci olmak üzere toplam dört üyeden oluşur. Fon Yönetim Kuruluna Bakanlık temsilcisi başkanlık eder.

             ÜYELERİN GÖREV SÜRESİ, SEÇİLME VE ATANMA ŞARTLARI
             Madde 5- Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi dört yıldır. İlk defa atanan ve seçilen üyelerden, ikinci yılın sonunda biri kamu diğeri sosyal taraflardan noter huzurunda yapılacak kura sonucu belirlenen iki üyenin yerine dört yıllık görev süresi için yeni üye seçimi ve ataması yapılır.

             Süreleri biten üyeler yeniden seçilebilir. Üyeliklerde süre dolmadan herhangi bir nedenle boşalma olduğu takdirde, boşalan üyelikler için bunların görev sürelerini tamamlamak üzere bir ay içinde atama veya seçim yapılır. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin görev süreleri dolmadan görevlerine son verilemez. Ancak, atanmaları veya seçilmeleri için gerekli şartları kaybettikleri tespit edilenler ve görevleri ile ilgili olarak işledikleri suçlardan dolayı haklarında verilen mahkumiyet kararı kesinleşenler, süreleri dolmadan atanmalarındaki veya seçilmelerindeki usule göre görevden alınırlar.

             Fon Yönetim Kurulu üyelerinin, Devlet memurluğuna atanabilme şartlarını taşımaları ve siyasi parti organlarında görevli bulunmamaları, ayrıca atama ile gelecek üyelerin, hukuk, iktisat, maliye, finans, işletme, kamu yönetimi, sosyal politika veya iş hukuku dallarında en az lisans düzeyinde öğrenim yapmış olmaları zorunludur.

             ÜYELERİN MALİ HAKLARI
             Madde 6- Toplantılara iştirak eden Yönetim Kurulu başkan ve üyeleri, her ay 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki Kamu İktisadi Teşebbüsleri Yönetim Kurulu üyelerine tanınan mali haklar ile bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki sözleşmeli personele ödenecek harcıraha ilişkin hükümlerden yararlanırlar.

             Üyelerden mazereti olanların toplantıdan evvel mazeretlerini yazılı veya şifahi olarak Başkana bildirmeleri, hasta olanların hastalıklarını Kurum doktoru veya resmi sağlık kuruluşları doktoru raporu ile belgelemeleri gereklidir. Mazeretlerini bildirmeksizin veya hastalıklarını belgelemeksizin toplantıya katılmayan üyelerin net aylık ücret tutarlarından o toplantıya isabet eden miktarı Yönetim Kurulu Kararı ile kesilir. Bir ayda üç defa toplantıya katılmayan üyenin ücretinin tamamı kesilir.

             FON YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ
             Madde 7- Fon Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

             a- İşsizlik sigortası fon kaynaklarını bu Yönetmelik ile belirlenen çerçevede piyasa şartlarında değerlendirmek,

             b- İşsizlik sigortası hizmetlerinin yerine getirilebilmesi için Kurum tarafından talep edilen giderlerin karşılanması ile hizmet binası kiralanması, hizmet satın alınması, bilgisayar, bilgisayar yazılımı ve donanımı ile gerekli ekipmanın alınması hususlarında onay vermek,

             c- Fon gelir ve giderlerinin üçer aylık dönemler itibariyle denetlettirilmesini ve denetim raporlarının kamuoyuna açıklanmasını sağlamak, denetim sonuçlarını yönetim kurulu toplantısında değerlendirmek,

             d- Yönetim Kurulu kararlarını gereği için yazılı olarak Kuruma bildirmek,

             e- Fona ilişkin aktüeryal projeksiyonları yaptırmak,

             f- Günlük fon hareketlerinin izlenmesini, kayıtlarının tutulmasını ve genel kabul görmüş muhasebe standartlarına uygun olarak muhasebeleştirilmesini sağlamak.

             TOPLANTI
             Madde 8- Fon Yönetim Kurulu, önceden belirlenecek gün ve saatlerde haftada en az bir kere olağan toplanır. Başkanın isteği veya en az iki üyenin yazılı teklifi üzerine Başkanın çağrısı ile olağanüstü toplanabilir. Fon Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Toplantılara Fon Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunmadığı toplantılarda, üyeler kendi aralarında bir Başkan vekili seçerler. Kurum İşsizlik Sigortası Dairesi Başkanı da Fon Yönetim Kurulunun isteği üzerine oy hakkı olmaksızın toplantılara katılabilir.

             Toplantı yeri Kurumun merkezidir. Ancak, Yönetim Kurulu kararı ile merkez dışında da toplantı yapılabilir. Her toplantının sonucu, Yönetim Kurulu sekreterya hizmetlerini yürüten İşsizlik Sigortası Dairesi tarafından tutanağa bağlanır ve kararlar toplantı sonunda üyeler tarafından imzalanır.

             GÜNDEM
             Madde 9- Gündem, Fon Yönetim Kurulu Başkanı tarafından hazırlanır ve toplantı tarihinden en az 24 saat önce varsa öneriler ile birlikte üyelere dağıtılır. Fon Yönetim Kurulu kararı ile gündemdeki sıralama değiştirilebilir. Önemli ve ivedi konularda gündem dışı önerilerin gündeme alınması Fon Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılır.

             KARAR YETER SAYISI
             Madde 10- Kararlar toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile alınır. Oylarda eşitlik olması halinde Başkanın bulunduğu taraf çoğunlukta sayılır. Toplantıya katılmayan üyeler vekalet vermek suretiyle oy kullanamazlar. Toplantılarda çekinser oy kullanılamaz.

             KARAR
             Madde 11- Toplantıda her gündem maddesi İşsizlik Sigortası Dairesinden bir görevli tarafından tutanağa bağlanır ve bu tutanağa göre, kararlar anılan Dairece hazırlanarak üyeler tarafından imzalanır. Kararlara aykırı görüşler gerekçeleri ile yazılı olarak en geç bir sonraki toplantıya kadar hazırlanarak, Yönetim Kurulu Başkanına verilir. Karar metinlerinde silinti, kazıntı ve çıkıntı yapılamaz. Bu metinlerde geçen paraya ilişkin rakamlar ayrıca yazı ile belirtilir.

             Kararlar karşı oy gerekçelerini de ihtiva edecek şekilde iki nüsha hazırlanır ve imzalı birer nüshası tarih sırasına göre yıllık olarak ciltlenir. Diğer nüshalar İşsizlik Sigortası  Dairesi tarafından dosyalanarak saklanır. Yönetim Kurulu Kararlarının uygulanmasında Kuruma, Kararların onaylı örnekleri verilir, bunlarda karşı oy gerekçeleri bulunmaz.
  

ÜÇÜNCÜ KISIM
FONUN GELİR VE GİDERLERİ, FON YÖNETİMİ VE FON KAYNAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ, DENETİM, İZLEME VE PERİYODİK RAPORLAR

             FONUN GELİR VE GİDERLERİ
             Madde 12- Fonun gelir ve giderleri aşağıda sıralanan kalemlerden oluşur;

             A) Fonun gelirleri:

             a) İşsizlik sigortası primlerinden,
             b) Bu primlerin değerlendirilmesinden elde edilen kazanç ve iratlardan,
             c) Fonun açık vermesi durumunda Devletçe sağlanacak katkılardan,
             d) 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu gereğince sigortalı ve işverenlerden alınacak ceza, gecikme zammı ve faizlerden,
             e) Diğer gelir ve kazançlar ile bağışlardan.

             B) Fonun giderleri:

             a) Sigortalı işsizlere verilen ödeneklerden,
             b) Hastalık ve analık sigortası primlerinden,
             c) Meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi giderlerinden,
             d) İşsizlik sigortası hizmetlerinin yerine getirilebilmesi için Fon Yönetim Kurulunun onayı üzerine Kurum tarafından yapılan giderler ile hizmet binası kiralanması, hizmet satın alınması, bilgisayar, bilgisayar yazılım ve donanımı alınması, Yönetim Kurulu üyelerinin ücret ve yolluk ödemelerinden, oluşur.

             FONUN YÖNETİMİ, FON KAYNAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SAKLANMASI
             Madde 13- Fon, Yönetim Kurulunun kararları çerçevesinde, Kurum tarafından işletilir ve yönetilir. Fon Yönetim Kurulunun aldığı kararların tatbik edilmesinden ve Fonun yönetimine ilişkin görevlerin yerine getirilmesinden, Kurumun İşsizlik Sigortası Dairesi Başkanlığı sorumludur.

             Fon Yönetim Kurulu, aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde fon kaynaklarının değerlendirilmesini sağlar.

             a) Genel esaslar
             1. Fon kaynaklarının piyasa şartlarında değerlendirilmesi esastır.

             2. Fon portföyü, riskin dağıtılması esası ve Fonun aktüeryal dengeleri dikkate alınmak suretiyle yönetilir. Bu çerçevede; piyasa koşulları, yatırım araçlarının riskleri, vadeleri ve fonun nakit akış durumu dikkate alınır.

             3. Yatırıma konu edilen fon kaynaklarının fon giderlerini karşılamak üzere nakde dönüştürülmesinde, yatırımların vadesi ve getiri durumları birlikte dikkate alınarak, mümkün olan en az getiri kaybının sağlanmasına çalışılır. 

            b) Yatırım araçları
            Fon kaynakları; devlet iç borçlanma senetleri, repo ve ters repo, mevduat ve yatırım fonları katılma belgelerine yatırılmak suretiyle değerlendirilir.

            1. Devlet iç borçlanma senetleri
            Devlet iç borçlanma senetlerine yatırım yoluyla değerlendirilecek fon kaynakları, Hazine Müsteşarlığınca ihale, halka arz vb. yöntemlerle kamuya açık olarak ihraç edilen devlet iç borçlanma senetlerine yatırılır. Fon doğrudan, ihale yöntemiyle ihraç edilen devlet iç borçlanma senetlerini, her ihraçta oluşan ortalama faizden alır.

             Fon, devlet iç borçlanma senetlerinin alım satımını, ayrıca bankalar aracılığıyla İstanbul Menkul Kıymetler Borsası tahvil ve bono piyasasından da yapabilir.

             2. Ters repo ve repo
             Fon, geri satış vaadi ile alım (ters repo) ve geri alım vaadi ile satış (repo) yapabilir. Fon, bu işlemleri doğrudan yapabileceği gibi, bankalar aracılığıyla İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nezdinde de yapabilir.

             3. Mevduat
             Fon kaynaklarının bankalar nezdinde açtırılacak mevduat (Türk Lirası ve döviz) hesaplarında değerlendirilmesinde, bir önceki yıl sonu bilançolarındaki toplam aktif büyüklüklerine göre ilk on sırada bulunan bankalardan teklifler alınır. En az üç bankadan teklif alınmak suretiyle banka seçimi yapılır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda hangi bankaya en fazla ne kadar mevduat yapılabileceğine Fon Yönetim Kurulunca karar verilir. Her halükarda, tek bir banka nezdinde tutulacak mevduat tutarı (Türk Lirası ve döviz olarak) 1/6/2001 tarihinden itibaren Fonun portföy değerinin yüzde 5'ini geçemez.

             Mevduat hesaplarının Türk Lirası veya döviz cinsinden olmalarına ve vadelerine, piyasa koşulları ve fonun nakit akış durumu dikkate alınarak karar verilir.

             4. Yatırım fonları
             Fon kaynakları, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre oluşturulan yatırım fonu katılma belgeleri vasıtasıyla değerlendirilebilir. Yatırım fonu katılma belgelerinin toplam değeri, fon toplam portföy değerinin %10'unu; her halükarda tek bir kurucu tarafından kurulan yatırım fonu katılma belgelerinin toplam değeri ise fon portföy değerinin %3'ünü geçemez.

            c) Fon portföyünün saklanması
            Devlet İç Borçlanma Senetlerinin ilk ihraçları hariç, menkul kıymetler, Sermaye Piyasası Kurulunca yetki verilmiş olan merkezi saklama kuruluşlarında saklanır.

             d) Portföy sınırları
             Bu Yönetmelik tarafından belirlenen portföy sınırlamaları ay sonu itibariyle, aylık ortalamalar esas alınarak hesaplanır. Portföy sınırlarının aşılması halinde, takip eden ayın ilk on günü içinde düzeltilir.

             DENETİM, İZLEME VE PERİYODİK RAPORLAR
             Madde 14- Fon, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu tarafından denetlenir. Fon Yönetim Kurulu; fon gelir ve giderlerini üçer aylık dönemler halinde 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre ruhsat almış, denetim yetkisine sahip, meslek mensubu yeminli mali müşavirlere denetlettirerek, denetim raporlarının kamuoyuna açıklanmasını sağlar. Yeminli mali müşavirlerin seçiminde aranacak koşullar ve ihale yöntemi Fon Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

             İkinci fıkrada belirtilen denetimlerden yılın son üç aylık dönemine ilişkin olanı, fonun aktüeryal denge yönünden de denetimini kapsayacak şekilde yapılır. Denetimlerle ilgili masraflar fondan karşılanır.

             Aylık bazda Fonun mali tablolarının düzenlenmesinden, belge, kayıt ve defter düzeninin takibinden Kurum sorumludur. Fonun portföyündeki yatırım araçlarının hareketleri ve performanslarına ilişkin bilgileri içeren periyodik (aylık ve yıllık) raporlar İşsizlik Sigortası Dairesi tarafından hazırlanır.

             a) Aylık rapor
             Aylık rapor, Fon portföy araçlarının ay içerisindeki performansına ilişkin bilgiler ve fonun aylık durumuna ilişkin bilgileri içerecek şekilde hazırlanır. Aylık rapor, ilgili ayı takip eden 15 gün içinde Fon Yönetim Kuruluna sunulur.

             b) Yıllık rapor
             Fonun yıllık faaliyetleri ile bilançosu, Fon portföyündeki sermaye piyasası araçlarının hareketleri ve performansları ile mevduatta değerlendirilen Fon kaynaklarının performanslarını içerecek şekilde hazırlanır. Yıllık rapor her hesap döneminin bitimini takip eden 3 ay içinde Fon Yönetim Kuruluna sunulur. Fon hesap dönemi takvim yılıdır.
  

DÖRDÜNCÜ KISIM
ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER

             YATIRIM DANIŞMANLIĞI VE PORTFÖY YÖNETİM HİZMETİ SATIN ALINMASI
             Madde 15- Fon Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından izin verilmiş yatırım danışmanlığı ve portföy yöneticiliği yetki belgesine sahip kuruluşlardan hizmet satın alabilir. Bu amaçla hizmet alımında bulunulacak kuruluşların seçiminde, alınan fiyat tekliflerinin yanı sıra firmaların teknik kapasiteleri de dikkate alınır. İhale yöntemi Fon Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

             İSTİSNA AKDİ İLE HİZMET ALIMI
             Madde 16- Fon Yönetim Kurulu, konusunda en az üç yıl deneyimli yerli veya yabancı uzmanlardan istisna akdi çerçevesinde yararlanabilir.

             SATIN ALMA
             Madde 17- İşsizlik sigortası hizmetlerinin yerine getirilebilmesi için gerekli olan hizmet ve mal satın alımında 27/6/1984 tarihli ve 84/8277 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Fonlar İhale Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre işlem yapılır.

             YÜRÜRLÜK
             Madde 18- Bu Yönetmelik 1/6/2000 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             YÜRÜTME
             Madde 19- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.