Bakanlıklar Mevzuatı  
 

ELEKTRİK PİYASASINDA ÜRETİM FAALİYETİNDE BULUNMAK ÜZERE SU KULLANIM HAKKI ANLAŞMASI İMZALANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

 
 
RESMİ G.TARİHİ : 26/06/2003
RESMİ G. NO : 25150
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :

 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Madde 1.- Amaç
Madde 2.- Kapsam
Madde 3.- Hukuki Dayanak
Madde 4.- Tanımlar

İKİNCİ BÖLÜM

Proje Listeleri, Müracaat Esasları ve Müracaatların İlanı

Madde 5.- Proje Listelerinin İlanı
Madde 6.- Müracaat Esasları
Madde 7.- Müracaatların İlanı ve Taahhütname Alınması

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Fizibilite Raporu

Madde 8.- Fizibilite Raporlarının Hazırlanması ve Teslimi
Madde 9.- Fizibilite Raporlarının Değerlendirilmesi

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Anlaşmanın İmzalanması

Madde 10.- Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalayabilmeye Hak Kazanıldığına Dair Belgenin Verilmesi
Madde 11.- Su Kullanım Hakkı Anlaşması Hakkındaki Hükümler
Madde 12.- ÇED Raporu

BEŞİNCİ BÖLÜM

Geçici ve Son Hükümler

Geçici Madde 1.-
Geçici Madde 2.-
Geçici Madde 3.-
Geçici Madde 4.-
Geçici Madde 5.-
Madde 13.- Yürürlük
Madde 14.- Yürütme