Bakanlıklar Mevzuatı  
 

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU TEŞKİLATI VE PERSONELİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

 
 
RESMİ G.TARİHİ : 19/01/2002
RESMİ G. NO : 24645
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :

 

Genel Hükümler
Madde 1- Amaç
Madde 2- Kapsam
Madde 3- Dayanak
Madde 4- Tanımlar
Madde 5- Kuruluş ve hukuki yapısı
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu
BİRİNCİ BÖLÜM
Kurulun Yapısı
Madde 6- Yapısı
Madde 7- Göreve başlama ve görev süresi
Madde 8- Görev ve yetkileri
İKİNCİ BÖLÜM
Üyelerin Teminat ve Hakları
Madde 9- Teminatları
Madde 10- Emeklilik
Madde 11- Temsil, ağırlama ve görev harcamaları
Madde 12- Sağlık yardımı
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
BİRİNCİ BÖLÜM
Başkanlık Teşkilatı
Madde 13- Başkanlık
İKİNCİ BÖLÜM
Hizmet Birimleri
Madde 14- Teşkilat
Madde 15- Ana hizmet birimleri
Madde 16- Danışma hizmet birimleri
Madde 17- Yardımcı hizmet birimler
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Hizmet Birimlerinin Görev ve Sorumlulukları
Madde 18- Ana hizmet birimleri
Madde 19- Danışma hizmet birimleri
Madde 20- Yardımcı hizmet birimleri
Madde 21- İrtibat büroları
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kadro Unvan ve Sayıları
Madde 22- Kadro unvan ve sayıları
BEŞİNCİ BÖLÜM
Ücret ve Diğer Mali Haklar ile Emeklilik
Madde 23- Ücret ve diğer mali haklar
Madde 24- Temsil, ağırlama ve görev harcamaları
Madde 25- Sağlık yardımı
Madde 26- Emeklilik
Çeşitli Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Ortak Hükümler
Madde 27- Yasaklar
Madde 28- Mal beyanı
Madde 29- Yol giderleri ve gündelikler
Madde 30- Konut tahsisi
Madde 31- Diğer sosyal haklar ve yardımlar
Madde 32- Kamuoyuna yapılacak açıklamalar
Madde 33- Sır saklama
Madde 34- Teşkilat değişikliği
Madde 35- Denetim
Madde 36- Kurum varlığından ve işlemlerinden sorumluluk
Madde 37- Saklı hükümler
Madde 38- İlgili kişi ve kuruluşların sorumluluğu
Madde 39- Uygulanmayacak hükümler
İKİNCİ BÖLÜM
Geçici Hükümler
Geçici Madde 1-
Geçici Madde 2-
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Madde 40- Yürürlük
Madde 41- Yürütme