Askeri ve Emniyet Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi: 29.08.2001 Çarşamba Sayı: 24508 (Asıl) 
Milli Savunma Bakanlığından;

POLİS MESLEK YÜKSEK OKULLARI GİRİŞ YÖNETMELİĞİ
 

 
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

            AMAÇ
            Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Polis Meslek Yüksek Okullarına alınacak öğrencilerle ilgili giriş ve sınavlara ilişkin esas ve usulleri tespit etmektir.

            KAPSAM
            Madde 2- Bu Yönetmelik, Polis Meslek Yüksek Okullarına müracaat eden adaylarda aranılacak nitelikleri, sınav esasları ile bu konularla ilgili diğer hususları kapsar.

            DAYANAK
            Madde 3- Bu Yönetmelik, 25/4/2001 tarihli ve 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununun 30 uncu maddesinin (f) bendine dayanılarak çıkartılmıştır.

            TANIMLAR
            Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;

            Bakanlık : İçişleri Bakanlığını,

            Genel Müdür : Emniyet Genel Müdürünü,

            Başkan : Polis Akademisi Başkanını,

            Başkanlık : Polis Akademisi Başkanlığını,

            Akademi : Polis Akademisi Başkanlığını,

            Yüksek Okul Müdürü : Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürünü,

            Yüksek Okul Müdürlüğü : Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğünü,

            Yüksek Okul : Polis Meslek Yüksek Okulunu,

            Öğrenci : Polis Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerini,

            Aday : Polis Meslek Yüksek Okulu Öğrenci Adayını,

            ÖSS : Öğrenci Seçme Sınavını,

            Sağlık Yönetmeliği   : 4/7/1998 tarihli ve 23392 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Emniyet Teşkilatına Alınacak Öğrenciler, Aday Memurların Asalet Tasdikleri ve İdari Polisliğe Geçiş ile Memuriyet Sırasında Hastalanan Personelde Aranacak Sağlık Şartlarına Dair Yönetmeliği,
ifade eder.
  

İKİNCİ BÖLÜM
BAŞVURU VE ADAYLARDA ARANILACAK NİTELİKLER

            ÖĞRENCİ KAYNAKLARI
            Madde 5- Yüksek Okulun ön lisans seviyesindeki eğitimine; genel lise, erkek teknik öğretim, kız teknik öğretim, ticaret ve turizm öğretimine bağlı okul mezunları sınavla alınırlar.

            BAŞVURU ZAMANI VE ŞEKLİ
            Madde 6- Yüksek Okula giriş sınavına başvurular, her yıl Başkanlık tarafından tespit ve ilan edilen tarihler arasında Yüksek Okul Müdürlüklerine şahsen yapılır.

            Eksik belge, posta yolu ile veya başvuru zamanı geçtikten sonra yapılan başvurular kabul edilmez.

            BAŞVURU
            Madde 7- Başvuru esnasında adaylardan:

            a) Form dilekçe,

            b) Nüfus cüzdanı fotokopisi veya noterden tasdikli örneği,

            c) Diploma veya çıkış belgesi fotokopisi veya noterden tasdikli örneği,

            d) Yazılı sınav tarihinde askerlikle ilişiği bulunmadığına dair belge,

            e) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık Kıyafetine Dair Yönetmeliğin 5 inci ve 10 uncu maddelerinde belirtilen hususlara uygun son bir yıl içerisinde çekilmiş 6 adet vesikalık fotoğraf,

            f) İkametgah belgesi,

            g) ÖSS sonuç belgesi,

            h) Vukuatlı nüfus kayıt örneği,

            i) Kendisinin ve evli ise eşinin adli sicil belgeleri,

            j) Evli ise evlenme cüzdanı fotokopisi veya noterden tasdikli örneği, istenir.

            Fotokopisi verilen belgelerin aslı, müracaat sırasında müracaatı alan görevliye ibraz edildiğinde fotokopiler görevli tarafından "Aslı Görüldü" ibaresi ile birlikte sicil ve imza atılarak alınır.

            Ayrıca, 2330 sayılı Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanun kapsamında şehit veya görev malulü olan Emniyet Teşkilatı personelinin eş ve çocuklarından şehitlik veya malullük belgesi istenir.

            Sınav giderlerini karşılamak üzere adaylardan, Akademi döner sermaye işletmesine her yıl Akademi tarafından tespit edilen miktarda ücret alınır.

            ADAYLARDA ARANILACAK NİTELİKLER
            Madde 8- Yüksek okullara girmek isteyen adaylarda;

            a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

            b) 5 inci maddede sayılan okullardan mezun olmak,

            c) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından o yıl içinde yapılan üniversiteye giriş sınavlarında puan türlerinin en az birinden üniversitelerin yüksek okullarına girmek için yeterli asgari taban puanı almış olmak,

            d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş geçerli olmak kaydıyla, müracaat tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, bayan ve askerlik yapmayan erkek adaylar için 23 yaşından, askerlik hizmetini yapmış erkek adaylar için 25 yaşından gün almamış olmak,

            e) Bayanlar için 1.65 cm., erkekler için 1.67 cm'den kısa boylu olmamak ve boy ölçüsünün santimetre olarak son iki rakamı ile kilosu arasında 15 kilogramdan eksik veya fazla fark olmamak,

            f) Sağlık yönünden, Sağlık Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinde aranılan sağlık şartlarına uygun olmak,

            g) Turistik işletme belgesi olan yerler hariç olmak üzere, daha çok suçluların barındığı veya suç işlemeye müsait yerlerde çalışmamak, genelev, birleşme yeri, randevu evi, tek başına fuhuş yapılan mesken ve bu gibi yerlerde aracılık, bekleyicilik ve benzeri bir iştigali bulunmamak; genel ahlaka aykırı oyun, temsil, film, video bant, teyp kasete, şarkı sözü ve teknolojinin gelişimi ile ortaya çıkan benzeri muzır neşriyat ve benzeri işler üzerinde çalışmaktan haklarında herhangi bir adli veya idari takibat devam ediyor olmamak veya hüküm giymemiş olmak,

            h) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile, Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç; kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devletin sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan dolayı haklarında devam etmekte olan bir adli kovuşturmaya tabi olmamak,

            i) Müracaat tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya parti kollarına üye bulunmamak, daha önceden üyeliği var ise ayrıldığını belgelemek,

            j) Alkol, uyuşturucu ve psikotrop maddeler ile kumar alışkanlığı bulunmamak,

            k) Eşi hakkında; affa uğramış olsa bile, Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ve 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunu kapsamındaki suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç; kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devletin sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan dolayı hakkında devam etmekte olan bir adli kovuşturmaya tabi olmamak,

            l) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, şartları aranır.
     

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SINAV ESASLARI

            ADAY DEĞERLENDİRME VE SEÇME KURULU
            Madde 9- Aday Değerlendirme ve Seçme Kurulları, Başkanın Onayı ile, Yüksek Okul Müdürü başkanlığında, eğitimden sorumlu müdür yardımcısı, öğrenci işleri şube müdürü, eğitim şube müdürü, Akademi veya Yüksek Okullardan tespit edilecek en az iki öğretim elemanı ile birlikte en az 1 doktor ve Emniyet Teşkilatında görev yapan bir psikiyatrist veya nöropsikiyatrist veya psikolog, yoksa ilde bulunan sağlık kuruluşlarından psikiyatrist veya nöropsikiyatrist, bu branşlarda doktor bulunmadığı takdirde psikologdan oluşur.

            Yüksek Okulda birden fazla Aday Değerlendirme ve Seçme Kurulu oluşturulması gerekiyorsa, bu kurul Akademi tarafından tespit edilecek personelden oluşur.

            a) Aday Değerlendirme ve Seçme Kurulunca adaylar bizzat görülerek; fiziki görünüşü, bedeni kabiliyeti ve dayanıklılığı, konuşma düzgünlüğü, kendine güven derecesi, temsil yeteneği, anlama ve ifade kabiliyetleri ile Sağlık Yönetmeliğinin 6 ve 16 ncı maddelerine göre değerlendirilir. Değerlendirme, oy çokluğu ile yapılır. Oyların eşitliği durumunda kurul başkanının bulunduğu taraf çoğunlukta sayılarak, "POLİS MESLEK YÜKSEK OKULU ÖĞRENCİ ADAYI OLUR" veya "POLİS MESLEK YÜKSEK OKULU ÖĞRENCİ ADAYI OLAMAZ" şeklinde değerlendirilir. Ayrışık oy kullanan üye var ise gerekçesi açık olarak belirtilir.

            b) Değerlendirme sonuçları aynı gün Yüksek Okul tarafından görülebilecek ilan panolarına asılarak beş (5) gün süreyle ilanen tebliğ edilir. Bu hususta tutanak tanzim edilir. Aday Değerlendirme ve Seçme Kurulu kararına ilgili tarafından itirazda bulunulamaz. Kararın bir sureti dosyasına konulur. Aday Değerlendirme ve Seçme Kurulu kararlarında, olumsuzluk nedeni ile ilgili madde hükümleri açık olarak belirtilir.

            DEĞERLENDİRME VE SEÇME SONUCUNDA YAPILACAK İŞLEMLER
            Madde 10- Aday Değerlendirme ve Seçme Kurulunun değerlendirmesi sonucunda;

            a) Haklarında "Polis Meslek Yüksek Okulu Öğrenci Adayı Olur" kararı verilen adayların adı, soyadı, ana-baba adı, doğum yeri-gün/ay/yıl/olarak tarihi, mezun olduğu okul-süresi, nüfusa kayıtlı olduğu il veya ilçe, mahalle veya köyü, askerlik durumu ve ikametgah adreslerini ihtiva eden liste; tebligat tutanağı ve bilgisayar kayıt formları ile birlikte Akademiye en geç 5 gün içinde gönderilir. Başvuru dosyaları, yapılacak yazılı sınavlarının neticesine kadar Yüksek Okul Müdürlüğünde muhafaza edilir.

            b) Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylara Aday Değerlendirme Seçme Kurulu tarafından fotoğraflı sınav giriş belgesi düzenlenerek verilir. Bu belge ile adaya yazılı sınava gireceği yer ve tarih tebliğ edilmiş olur.

            c) Aday Değerlendirme ve Seçme Kurulu tarafından haklarında "Polis Meslek Yüksek Okulu Öğrenci Adayı Olamaz" kararı verilenler ile yazılı sınavda başarısız olan adayların dosyaları karar tarihi itibariyle 1 yıl süreyle Yüksek Okulda saklanır. Bu süre içerisinde talep edilmesi durumunda şahsi belgeler adaylara verilir.

            YAZILI SINAV
            Madde 11- Yazılı sınav, her yıl ÖSS sonuçlarının ilan edildiği tarihe göre adayların başvuruda bulundukları Yüksek Okul Müdürlüklerinde Akademi tarafından belirlenen tarihte ve sınav kurullarınca yapılır.

            Sınav sorularının hazırlanması, basımı, saklanması, dağıtımı, sınavlarla ilgili diğer iş ve işlemler Akademi tarafından yürütülür.

            Yazılı sınavla ilgili düzenlemeler sınavdan önce çıkartılacak talimatla belirlenir.

            Tebligata rağmen yazılı sınava katılmayan veya katılamayan adaylar sarfınazar etmiş sayılırlar.

            Yazılı sınavın sorumluluğu, sınavı yapan kurullara aittir. Sınavın düzenli bir şekilde yürütülmesinden kurul başkanları sorumludur. Sınav Kurul Başkanları tarafından sınava girecek aday öğrencilerin sayısına uygun olarak gerekli düzenleme yapılır ve sınav işlemleri tamamlatılır. Bu işlemler yapılırken İl'de bulunan diğer kurum ve kuruluşlarla koordine sağlanır.

            Sınav bitiminde sınava girenlerin ve girmeyenlerin sayısı ve sınav akışını gösteren bir tutanak düzenlenerek kurul üyelerince imzalanır.

            Sınav evrakı Akademi tarafından 1 yıl süreyle saklanır.

            YAZILI SINAVIN NİTELİĞİ
            Madde 12- Yazılı sınav, test olarak yeterlik ve yarışma sınavı şeklinde yapılır. Sınavda adaylara sayısal ve sözel olmak üzere toplam 100 soru sorulur.

            Yazılı sınavı Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine bir protokol dahilinde yaptırılabilir.

            Yazılı sınava ait hususlarda "ÇOK GİZLİ" gizlilik dereceli evraka yapılan işlem uygulanır.

            Yazılı sınav soruları, sınavın başlama saatinde adayların önünde açılır. Test sınavında bilgisayar sisteminde okunabilmesini sağlayan özel kağıtlar kullanılır.

            Yazılı sınavında kopya çekenler veya kopya teşebbüsünde bulunanlar hakkında tutanak düzenlenerek, ilgilinin sınavı geçersiz sayılır. Bu adaylar bir daha adaylığa başvuruda bulunamazlar.

            SINAV SONUÇ LİSTESİNİN DÜZENLENMESİ
            Madde 13- Akademi tarafından oluşturulan Sınav Değerlendirme Kurulu tarafından, yazılı sınava katılan tüm adayların sınav cevap kağıtları optik okuyucu ve bilgisayar ortamında değerlendirilerek Yüksek Okul Müdürlüklerinin tamamını kapsayan erkek ve bayan adaylar için ayrı ayrı ve ortak sınav sonuç listeleri düzenlenir.

            BAŞARI LİSTESİNİN DÜZENLENMESİ
            Madde 14- Yüksek Okullara alınacak öğrenci miktarı okulların kapasitesi, Emniyet Teşkilatındaki boş kadro sayısı ve ihtiyacı göz önüne alınarak, Bakanlıkça ihtiyaç duyulduğu kadar Personel Daire Başkanlığı tarafından bay ve bayan olmak üzere kendi aralarında ayrı ayrı her yıl tespit edilerek, başvurulardan önce Akademiye bildirilir. Yüksek Okullara o yıl için alınacak öğrenci miktarının %10'u bayan kontenjanı olarak  kullanılır.

            Bu sayı esas alınarak;

            a) 2330 Sayılı Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanun kapsamına giren Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit ve Görev Malullerinin eş ve çocuklarından, haklarında Polis Meslek Yüksek Okulu öğrenci adayı olur kararı verilerek yazılı sınava alınanlar, yazılı sınavında alınan en yüksek puanın en az 1/3 ünü almaları şartıyla başarılı sayılarak asıl aday listesine dahil edilirler.

            b) Yukarıdaki fıkralar doğrultusunda en yüksek puandan başlanılmak üzere belirlenen asıl erkek ve bayan öğrenci sayısının %30'u kadar yine kendi aralarında oranları nispetinde en yüksek puandan başlanılarak ayrı ayrı yedek aday sayısı tespit edilir.

            c) Sıralama puanlarında eşitlik olması halinde; sayısal puanın yüksekliği dikkate alınır, bunda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan tercih edilir.

            d) Yazılı sınav sonunda asıl, yedek ve başarısız olan tüm adaylar için ortak bir liste hazırlanır ve adaylara ilan edilmek ve diğer işlemler yapılmak üzere başvuruda bulundukları Yüksek okul Müdürlüklerine gönderilir. Ayrıca diğer iletişim araçları yoluyla da duyurulabilir. Yazılı sınav sonunda asıl ve yedek olarak tespit edilen tüm adayların Akademi tarafından merkezdeki arşiv kayıtlarına göre araştırmaları yaptırılır.

            SINAVLARA İTİRAZ
            Madde 15- Yazılı sınav sonuçları Yüksek Okul Müdürlüklerinde herkes tarafından görülebilecek bir panoya asılarak ilanen tebliğ edilir. Bu konuda bir tutanak tanzim edilir.

            Kesin aday listelerinin ilanını takip eden 5 gün içerisinde bu listelere ilişkin itirazlar Akademiye yazılı olarak yapılır. İtirazlar Sınav Değerlendirme Kurulu tarafından en geç 10 gün içinde incelenir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.
    

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER

            İNTİBAK EĞİTİMİ VE GEÇİCİ KAYIT
            Madde 16- Yüksek Okula kesin başarı listesine göre sıralanmış asıl adayların geçici kayıtları yapılır. Bu öğrenciler en az 15 gün süre ile intibak eğitimine tabi tutulurlar. Bu süre içinde Yüksek Okul Müdürlükleri tarafından adayların tahkikatları; nüfusa kayıtlı oldukları ve ikamet ettikleri il emniyet müdürlüklerinden yaptırılır ve sağlık kurulu raporları aldırılır. İaşe ve ibateleri, Yüksek okul Müdürlüğünce sağlanır. Geçici kayıtları yapılan öğrencilerin sağlık raporları incelenmek üzere Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına gönderilir ve bu başkanlıkça raporunda eksiklik görülen öğrencilerin eksiklikleri tamamlatır. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı öğrenciyi yeniden muayene edebilir ve Sağlık Yönetmeliğine göre polis olup olamayacağına vereceği karara göre gereği Yüksek Okul Müdürlüğünce yerine getirilir. Yüksek Okul tarafından adaylara Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen Bölge Devlet Hastanelerinden yüksek okulun bulunduğu ilde bulunmaması halinde İl Devlet Hastanesinden sağlık kurulu raporu aldırılır.

            Geçici kayıt sırasında, yüksek okula giremeyecekleri anlaşılan, başarı listesinin ilanından en geç 5 gün içerisinde Yüksek Okul Müdürlüğüne başvuruda bulunmayan veya ayrılan adayların yerine yedek adaylar sırası ile çağrılır. Çağrılan yedek aday, tebliğ tarihinden en geç 5 gün içinde Yüksek Okul Müdürlüğüne bizzat müracaat etmek zorundadır. Bu süre içinde müracaat etmeyen adaylar, mazeretleri ne olursa olsun haklarını kaybetmiş sayılırlar.

            Eğitim Öğretim yılının başlamasından 15 gün sonra kontenjan doldurulmamış dahi olsa yedek aday çağrılmaz.

            KESİN KAYIT-KABUL
            Madde 17- Geçici kaydı yapılan adayların 8 inci madde esaslarına göre Yüksek Okul Müdürlüğünce tahkikatları tamamlattırılır. Tahkikatı olumlu olarak tamamlanan ve 16 ncı maddedeki şartları yerine getiren adayların kesin kayıtları yapılır. Tahkikat ve sağlık kurulu raporuna göre 8 inci maddede belirtilen nitelikleri taşımadıkları anlaşılan adayların dosyaları Yüksek Okul Müdürlüğü tarafından Genel Müdür onayı ile işlemden kaldırılmak üzere Akademi Başkanlığına gönderilir.

            Kayıt sırasında noterden tasdikli Yüklenme Senedi istenir. Yüklenme Senedi miktarı her eğitim-öğretim dönemi için Akademi tarafından tespit edilir.

            Yüksek okula kayıt yaptıran öğrencilere, Akademi tarafından tespit ve yüksek okulca tanzim edilen Öğrenci Kimlik Kartı verilir.

            Geçici Madde 1- 26/8/1995 tarihli ve 22386 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Okulları Yönetmeliği hükümlerine göre polis okulları öğrenci adaylığı için il emniyet müdürlüklerine başvuran ve İl Değerlendirme ve Seçme Kurulları tarafından haklarında olumlu karar verilerek bölge sınav merkezlerinde sınava girmeye hak kazanan adaylar ile İl Değerlendirme ve Seçme Kurulu tarafından değerlendirmeye alınacak adayların giriş ve sınavları ile ilgili hususlarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. 2001 - 2002 Eğitim-Öğretim yılı için başvuruda bulunan ve İl Değerlendirme ve Seçme Kurulu tarafından Polis Meslek Yüksek Okulu Öğrenci Adayı Olur kararı verilen ve yazılı sınavda başarılı olan adayların sağlık kurulu raporları İl Emniyet Müdürlükleri tarafından aldırılır.

            Geçici Madde 2- Polis Yüksek Öğretim Kanununun geçici 1 inci maddesi gereğince kazanılmış hakları saklı kalan adaylar hakkında 26/8/1995 tarihli ve 22386 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Okulları Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Bu adaylar için herhangi bir yüksek okulda veya polis eğitim merkezi müdürlüğünde yeteri kadar sınıf tahsis edilir.

            Geçici Madde 3- 2001 - 2002 Eğitim-Öğretim yılı için bu Yönetmelikte belirtilen diğer şartları da haiz olmak kaydıyla; herhangi bir tarihte ÖSS'na girmiş ve asgari taban puanı almış olanlardan, askerlik hizmetini yapmış ve 27 yaşından gün almamış olanların başvuruları kabul edilir.

            Geçici Madde 4- 2001 - 2002 eğitim-öğretim yılı için yapılacak sınavlarda adaylardan sınav giderlerini karşılamak üzere başvuru ücreti Türk Polis Teşkilatı Güçlendirme Vakfı hesabına yatırılır.

            YÜRÜRLÜK
            Madde 18- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            YÜRÜTME
            Madde 19- Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.