İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı  
 

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
 
 
RESMİ G.TARİHİ : 19/06/2002
RESMİ G. NO : 24790
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :

 

Genel Hükümler

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar

Madde 1- Amaç
Madde 2- Kapsam
Madde 3- Hukuki dayanak
Madde 4- Kısaltmalar ve tanımlar

İKİNCİ KISIM

Bölgenin Kuruluşu, Planlanması, Projelendirilmesi ve İşletilmesi

BİRİNCİ BÖLÜM

Bölgenin Kuruluşuna, Bölgede Yer Alacak Faaliyetlere İlişkin Usul ve Esaslar

Madde 5- Bölgenin kuruluş amacı ve Bölgede yer alacak faaliyetler
Madde 6- Kurucu Heyetin oluşturulması
Madde 7- Bölgenin yer seçimi
Madde 8- Yöredeki mevcut AR-GE ve sanayi potansiyelinin yeterliliği
Madde 9- Bölge kuruluş başvurusu
Madde 10- Değerlendirme Kurulunun oluşumu
Madde 11- Değerlendirme Kurulunun çalışma usul ve esasları
Madde 12- Bölge ilanı
Madde 13- Yönetici şirketin kuruluşu
Madde 14- Yönetici şirketin kurucuları
Madde 15- Yönetici şirketin Bölgenin kurulması, yönetimi ve işletilmesine ilişkin görev ve sorumlulukları
Madde 16- Bölgede personel istihdamı

İKİNCİ BÖLÜM

Bölgenin Planlanması ve Projelendirilmesi

Madde 17- Bölgenin kamulaştırılması
Madde 18- Bölge içi imar planları
Madde 19- Bölge arazisinin kullanımı
Madde 20- Parselasyon veya alan tahsisi planları hazırlama esasları
Madde 21- Ruhsat ve izinler
Madde 22- Diğer hususlar

ÜÇÜNCÜ KISIM

Destekler, Ödenek Talebinin Uygun Bulunması Halinde Plan ve Projelerin Hazırlanmasına İlişkin Esaslar ile Hakediş Raporlarının İncelenmesi, Ödeneğin Ödenmesi ve Muafiyetler

BİRİNCİ BÖLÜM

Destekler

Madde 23- Bölgelere yardım amacıyla kullandırılacak bütçe ödeneğinin tespiti
Madde 24- Ödenek talep prosedürü
Madde 25- Arazi temini için ödenek talebinin incelenmesi
Madde 26- Ödenek talebinin değerlendirilmesi
Madde 27- Ödeneğin kullanım esasları

İKİNCİ BÖLÜM

Ödenek Talebinin Uygun Bulunması Halinde Plan ve Projelerin Hazırlanmasına İlişkin Esaslar ile Hakediş Raporlarının İncelenmesi ve Ödeneğin Ödenmesi

Madde 28- Uygulama projeleri ile ilgili esaslar
Madde 29- Koordinatlı aplikasyon planı hazırlama esasları
Madde 30- Mimari proje hazırlama esasları
Madde 31- İdare binası projeleri hazırlama esasları
Madde 32- Alt yapı projeleri hazırlama esasları
Madde 33- Yönetici şirketin proje sorumluluğu
Madde 34- Projelerin incelenmesi
Madde 35- Hakediş raporlarının incelenmesi
Madde 36- Ödeneğin ödenmesi

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Muafiyetler

Madde 37- Muafiyetler ve vergi indirimlerinin uygulanması

DÖRDÜNCÜ KISIM

Bölgenin Denetimi

Madde 38- Bakanlığın denetim yetkileri
Madde 39- Muafiyetler ve vergi indirimlerinin denetlenmesi
Madde 40- Geçici hükümler

BEŞİNCİ KISIM

Son Hükümler

Madde 41- Yürürlük
Madde 42- Yürütme