İhale Mevzuatı

 

Resmi Gazete Tarihi: 25. 11.2005 Cuma Sayı: 26004 (Asıl) 

Kamu İhale Kurumundan; 
 

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

Madde 1 - 11/9/2003 tarihli ve 25226 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 55 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (h) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) İş bitirme ve iş durum belgesi ile gerçek şahıslarca denetim faaliyetleri nedeniyle alınan iş denetleme belgesi tutarları tam olarak, gerçek şahıslarca yönetim faaliyetleri nedeniyle alınan iş yönetme belgesi tutarı ise 1/10 oranında dikkate alınır."

"h) Yerli veya yabancı yükleniciler ve alt yüklenicilerin yurt dışında gerçekleştirdikleri işler ile mühendis veya mimarların yurt dışında denetledikleri işler 1/2 oranında, mühendis veya mimarların yurt dışında yönettikleri işler ise 1/20 oranında dikkate alınır."

Madde 2 - Aynı Yönetmeliğin 1 Nolu ekinde yer alan İş Deneyim Belgesi Güncelleştirme ve Değerlendirme Formunun (Standart Form-KİK011.1/Y) 4 nolu dipnotu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“4 Yurt içinde yapılan işlere ilişkin; iş yönetme belgeleri için 1/10, diğer belgeler için 1/1 oranları, yurt dışında yapılan işlere ilişkin; iş yönetme belgeleri için 1/20, diğer belgeler için 1/2 oranları yazılacaktır.”

Yürürlük

Madde 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 4 - Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.