İş Mevzuatı  
  
ÜCRET GARANTİ FONU YÖNETMELİĞİ
  
RESMİG. TARİHİ : 18/10/2004
RESMİ G. NO : 25617
 
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Madde 1 - Amaç
Madde 2 - Kapsam
Madde 3 - Dayanak
Madde 4 – Tanımlar
İKİNCİ BÖLÜM
Fonun Kuruluşu, Yönetimi, Gelirleri ve Giderler
Madde 5 - Fonun Kuruluşu ve Yönetimi
Madde 6 - Fon Gelirleri
Madde 7 - Fonun Giderleri
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ödemeye İlişkin Usul ve Esaslar
Madde 8 - Kurum Birimine Başvuru
Madde 9 - Ücret Alacaklarının Ödenmesi
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Geçici ve Son Hükümler
Madde 10 - Yürürlük
Madde 11 - Yürütme