BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK  
  
İCRA VE İFLÂS KANUNU YÖNETMELİĞİ
  
RESMİG. TARİHİ : 11/04/2005
RESMİ G. NO : 25783
 
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :
 
 

BİRİNCİ KISIM

Amaç, Kapsam ve Dayanak

Madde 1 - Amaç ve kapsam
Madde 2 - Dayanak

İKİNCİ KISIM

İcra ve İflâs Dairelerinde Tutulacak Defterler, Dosyalar, Kartonlar ve Kullanılacak Basılı Kâğıtlar

BİRİNCİ BÖLÜM

Defterler

Madde 3 - Tutulması zorunlu olan defterler

İKİNCİ BÖLÜM

Defterlerin Düzenlenme Amacı ve Kullanma Biçimi

Madde 4 - Esas defteri
Madde 5 - Talimat defteri
Madde 6 - Kasa ve yol giderleri ve tazminatı kayıt defteri
Madde 7 - Cezaevi yapı pulları yevmiye defteri
Madde 8 - İcra dairesince alınan kıymetli evrak ve değerli şeylerin kaydına ilişkin defter
Madde 9 - Posta mutemet defteri
Madde 10 - Muhabere defteri
Madde 11 - Zimmet defteri
Madde 12 - Disiplin soruşturması defteri

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Defterlere İlişkin Ortak Hükümler

Madde 13 - Defterlerin numaralanması ve onaylanması
Madde 14 - Defterlerin tutulma usulü
Madde 15 - Yardımcı defterlerin tutulabilmesi

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Dosyalar

Madde 16 - Dosya usulü
Madde 17 - Geçici dosya

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kartonlar

Madde 18 - Kartonlar

ALTINCI BÖLÜM

Basılı Kâğıtlar

Madde 19 - Kullanılması zorunlu olan basılı kâğıtlar

YEDİNCİ BÖLÜM

Basılı Kâğıtların Düzenlenme Amacı ve Kullanma Biçimi

Madde 20 - İcra tutanağı ve takip talebi
Madde 21 - İbraz edilecek belgeler, ayrıca bildirilecek hususlar
Madde 22 - İcra tutanağının teselsülü
Madde 23 - Taşınır teslimine veya taşınmaz tahliye ve teslimine ilişkin icra emri
Madde 24 - Çocuk teslimi veya çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin icra emri
Madde 25 - Bir işin yapılmasına veya yapılmamasına, bir irtifak hakkının veya gemi üzerindeki intifa hakkının kaldırılmasına veya tükletilmesine ilişkin ilâmların yerine getirilmesinde icra emri
Madde 26 - Para borcuna veya teminat verilmesine ilişkin ilâm veya ilâm niteliğindeki belgelere dayanan takiplerde icra emri
Madde 27 - İpoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takipte icra emri
Madde 28 - Taşınır rehninin paraya çevrilmesi yolu ile ilâmlı takipte icra emri
Madde 29 - İlâmsız takipte ödeme emri
Madde 30 - Taşınır rehninin paraya çevrilmesi yolu ile takipte ödeme emri
Madde 31 - İpoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takipte ödeme emri
Madde 32 - Kambiyo senetlerine (çek, poliçe ve emre muharrer senet) özgü haciz yolu ile takipte ödeme emri
Madde 33 - İflâs yolu ile adî takipte ödeme emri
Madde 34 - Kambiyo senetlerine (çek, poliçe ve emre muharrer senet) özgü iflâs yolu ile takipte ödeme emri
Madde 35 - Adî kira ve hasılât kiralarına ilişkin takipte ödeme emri
Madde 36 - Yazılı sözleşme ile kiralanan taşınmazın kira süresinin bitmesi durumunda tahliye emri
Madde 37 - Taşınır rehninin paraya çevrilmesinde borçlunun mal beyanında bulunmasına davet kâğıdı
Madde 38 - Kıymetli evrak ve değerli şeylerin alındı makbuzu
Madde 39 - Takip talebinde bulunulduğuna, verilen belgelere ve ödenen giderlere ilişkin verilecek makbuz
Madde 40 - İtiraz belgesi
Madde 41 - Haciz tutanağı
Madde 42 - Birinci haciz ihbarnamesi
Madde 43 - İkinci haciz ihbarnamesi
Madde 44 - Üçüncü haciz ihbarnamesi (bildirim)
Madde 45 - Davet kâğıdı
Madde 46 - İstihkak iddiasının bildirilmesine ilişkin belge
Madde 47 - Taşınırın açık artırma şartnamesi ve tutanağı
Madde 48 - Taşınırın açık artırma ilânı
Madde 49 - Taşınmazın açık artırma şartnamesi ve tutanağı
Madde 50 - Taşınmazın açık artırma ilânı
Madde 51 - Borç ödemeden aciz vesikası
Madde 52 - İlâmın icrası belgesi
Madde 53 - Muvakkat rehin açığı belgesi
Madde 54 - Rehin açığı belgesi
Madde 55 - İflâsın açılmasına, kapanmasına ve kaldırılmasına ilişkin ilân
Madde 56 - Tasfiyenin tatili ilânı
Madde 57 - Basit tasfiyede alacaklıları davet ilânı
Madde 58 - Adî tasfiye ve iflâsın açılmasının ilânı
Madde 59 - İcra ve iflâs kanununun 206 ve 207 nci maddeleri gereğince düzenlenen sıra cetveli
Madde 60 - Sıra cetvelinin ve ikinci alacaklılar toplantısının ilânı
Madde 61 - Tahsilât makbuzu
Madde 62 - Reddiyat makbuzu
Madde 63 - Tahsilât ve reddiyat makbuzlarının dağıtımı
Madde 64 - Harç tahsil müzekkeresi
Madde 65 - Tebliğ mazbatalı zarf
Madde 66 - Telgrafla tebliğ zarfı
Madde 67 - Postaya verilen taahhütlü maddelerle, telgraflara ilişkin tevdi listesi

İKİNCİ KISIM

İcra Mahkemelerinde Tutulacak Defterler, Dosyalar ve

Kullanılacak Basılı Kağıtlar

BİRİNCİ BÖLÜM

Defterler

Madde 68 - Tutulması zorunlu olan defterler

İKİNCİ BÖLÜM

Defterlerin Düzenlenme Amacı ve Kullanma Biçimi

Madde 69 - Esas defteri
Madde 70 - Değişik işler ve talimat defteri
Madde 71 - Muhabere defteri
Madde 72 - Kanun yoluna başvuru defteri
Madde 73 - Duruşma günleri defteri
Madde 74 - Zimmet defteri
Madde 75 - Posta mutemet defteri
Madde 76 - Disiplin soruşturması defteri
Madde 77 - Ceza infaz defteri
Madde 78 - Diğer defterler

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Defterlere Ait Ortak Hükümler

Madde 79 - Defter tutma
Madde 80 - Defterlerin numaralanması ve onayı
Madde 81 - Defter kayıtlarının nasıl işleneceği

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Dosyalar

Madde 82 - Dosya usulü

BEŞİNCİ BÖLÜM

Basılı Kâğıtlar

Madde 83 - Kullanılması zorunlu olan basılı kâğıtlar

ALTINCI BÖLÜM

Basılı Kâğıtların Düzenlenme Amacı ve Kullanma Biçimi

Madde 84 - Davetiye tebliğ kâğıdı
Madde 85 - Tebliğ mazbatalı zarf
Madde 86 - Telgrafla tebliğ zarfı
Madde 87 - Postaya verilen taahhütlü maddelerle telgraflara ilişkin tevdi listesi
Madde 88 - İhzar müzekkeresi (tanıklar için)
Madde 89 - İhzar müzekkeresi (sanıklar için)
Madde 90 - Harç tahsil müzekkeresi
Madde 91 - Kıymetli evrak ve değerli şeylerin alındı makbuzu

ÜÇÜNCÜ KISIM

Para ve Değerli Şeylerin Tevdii

Madde 92 - Para ve değerli şeylerin tevdi edileceği bankalar
Madde 93 - İcra mahkemesinin aldığı para ve değerli şeyler

DÖRDÜNCÜ KISIM

Aciz Vesikası Sicili

Madde 94 - Borç ödemeden aciz vesikası sicili
Madde 95 - Sicilin tutulması
Madde 96 - Fihrist defteri
Madde 97 - Aciz vesikası kartonu
Madde 98 - Sicildeki maddî hataların düzeltilmesi
Madde 99 - Sicildeki değişikliklerin kaydı
Madde 100 - Sicildeki kayıtların terkini
Madde 101 - Aciz vesikası verilen dosyaların saklanması

BEŞİNCİ KISIM

Teftiş ve Denetim

Madde 102 - Genel olarak teftiş
Madde 103 - Birinci teftiş
Madde 104 - Cumhuriyet savcılıklarınca yapılacak teftişte gözönünde bulundurulacak hususlar
Madde 105 - Teftiş raporunun düzenlenme şekli

ALTINCI KISIM

Son Hükümler

Madde 106 - Malvarlığının terki suretiyle konkordatoda alacaklılar kurulu
Madde 107 - Malvarlığının terki suretiyle konkordatoda tasfiye memurları
Madde 108 - Dosyaların ve defterlerin saklanması
Madde 109 - Para ve pulun kasada ayrı ayrı saklanması
Madde 110 - Sorumluluk
Madde 111 - Kasa ve pul fazlası hakkında yapılacak işlem
Madde 112 - Hukuk ve ticaret mahkemelerinin yazı işleri yönetmeliği hükümlerinin uygulanması
Madde 113 - Yönetmeliğin yerine getirilmesini gözetimle görevli olanlar
Madde 114 - Örnekler
Madde 115 - Elektronik ortamda kayıt tutulması
Madde 116 - Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
Madde 117 - Yürürlük
Madde 118 - Yürütme