BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK  
  
BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK
  
RESMİG. TARİHİ : 27/04/2004
RESMİ G. NO : 25445
 
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar
Madde 1- Amaç
Madde 2- Kapsam
Madde 3- Hukuki dayanak
Madde 4- Tanımlar
İKİNCİ BÖLÜM
Bilgi Edinme Hakkı, Bilgi Verme Yükümlülüğü ve Bilgi Verme Usulü
Madde 5- Bilgi edinme hakkı
Madde 6- Bilgi verme yükümlülüğü kapsamında alınacak tedbirler
Madde 7- İhtiyari olarak yayımlanabilecek bilgi veya belgeler
Madde 8- Bilgi edinme birimlerinin oluşturulması
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Bilgi Edinme Başvurusu
Madde 9- Başvuru usulü
Madde 10- Elektronik ortamda veya diğer iletişim araçlarıyla yapılacak başvurular
Madde 11- Özürlüler tarafından yapılacak başvurular
Madde 12- İstenecek bilgi veya belgelerin niteliği
Madde 13- Yayımlanmış veya kamuya açıklanmış bilgi veya belgeler
Madde 14- Başvuruların kabulü, değerlendirilmesi ve işleme konulması
Madde 15- Başvuru sahiplerine yardım
Madde 16- İstenen bilgi veya belgelerin belirsizliği
Madde 17- Başvuru dilekçelerinin diğer kurum ve kuruluşlara yönlendirilmesi
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Bilgi veya Belgelere Erişim
Madde 18- Başvuruların cevaplandırılması
Madde 19- Bilgi veya belgelere erişim usulü
Madde 20- Bilgi veya belgeye erişim süreleri
Madde 21- Gizli bilgileri ayırarak bilgi veya belge verme
Madde 22- Başvuru ücretleri
Madde 23- Kanunda istisna sayılan bilgi veya belgelere ilişkin talepler
Madde 24- İtiraz usulü
Madde 25- Kurul kararları
Madde 26– Kurul tarafından istenen bilgi veya belgeler
BEŞİNCİ BÖLÜM
Bilgi Edinme Hakkının Sınırları
Madde 27- Devlet sırrına ilişkin bilgi veya belgeler
Madde 28- Ülkenin ekonomik çıkarlarına ilişkin bilgi veya belgeler
Madde 29- İstihbarata ilişkin bilgi veya belgeler
Madde 30- İdari soruşturmaya ilişkin bilgi veya belgeler
Madde 31- Adli soruşturma ve kovuşturmaya ilişkin bilgi veya belgeler
Madde 32- Özel hayatın gizliliği
Madde 33- Haberleşmenin gizliliği
Madde 34- Ticari sır
Madde 35- Fikir ve sanat eserleri
Madde 36- Kurum içi düzenlemeler
Madde 37- Kurum içi görüş, bilgi notu ve tavsiyeler
Madde 38- Tavsiye ve mütalaa talepleri
Madde 39- Gizliliği kaldırılan bilgi veya belgeler
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Madde 40– Arşiv malzemesi ve arşivlik malzemeler
Madde 41– Yargı denetimi dışında kalan işlemler
Madde 42- Denetim ve ceza hükümleri
Madde 43– Eğitim
Madde 44- Rapor düzenlenmesi
Geçici Madde 1-
Geçici Madde 2-
Geçici Madde 3-
Geçici Madde 4-
Geçici Madde 5-
Geçici Madde 6-
Madde 45- Yürürlük
Madde 46- Yürütme