Bütçe Mevzuatı
 
 
MUHASEBE YETKİLİLERİNİN EĞİTİMİ, SERTİFİKA VERİLMESİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
    
R.G.TARİHİ : 21.01.2006
R.G. SAYI : 26056
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 

BİRİNCİ BÖLÜM

Madde 439- Yürütme

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Madde 1 - Amaç
Madde 2 - Kapsam
Madde 3 - Dayanak
Madde 4 - Tanımlar

İKİNCİ KISIM

Muhasebe Yetkilisi Adaylarının Belirlenmesi, Eğitimi ve Sertifika Verilmesi

BİRİNCİ BÖLÜM

Muhasebe Yetkilisi Adaylarının Belirlenmesi

Madde 5 - Muhasebe yetkilisi olarak atanacakların nitelikleri
Madde 6 - Sertifika eğitim programı duyurusu
Madde 7 - Sertifika eğitim programı başvurusu
Madde 8 - Eleme sınavı ve duyurulması
Madde 9 - Eleme sınavı yeri ve konuları
Madde 10 - Sertifika eğitimine alınacak adayların belirlenmesi

İKİNCİ BÖLÜM

Muhasebe Yetkilisi Adaylarının Sertifika Eğitimi

Madde 11 - Sertifika eğitiminin yeri, tarihi ve süresi
Madde 12 - Sertifika eğitim programı konuları
Madde 13 - Muhasebe yetkilisi sertifika sınavı
Madde 14 - Muhasebe yetkilisi sertifika sınav komisyonu
Madde 15 - Muhasebe yetkilisi sertifika sınav konuları ve sınav usulü
Madde 16 - Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi
Madde 17 - Sınav sonuçlarının duyurulması ve itiraz
Madde 18 - Başarısız olan adayların durumu
Madde 19 - Muhasebe yetkilisi sertifikasının verilmesi
Madde 20 - Muhasebe yetkililerinin atanması
Madde 21 - Gerekli şartların taşınmadığının sonradan anlaşılması
Madde 22 - Muhasebe yetkilisi kayıtlarının tutulması

ÜÇÜNCÜ KISIM

Muhasebe Yetkililerinin Çalışma Usul ve Esasları

BİRİNCİ BÖLÜM

Muhasebe Yetkilisinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 23 - Muhasebe yetkilisinin görev ve yetkileri
Madde 24 - Muhasebe yetkilisinin sorumlulukları
Madde 25 - Yetkisiz tahsil ve ödeme yapılamayacağı ve birleşemeyecek örevler
Madde 26 - Görev, yetki ve sorumlulukların devri

İKİNCİ BÖLÜM

Muhafaza ve Muhasebeleştirme

Madde 27 - Para ve para ile ifade edilen değerlerin muhafazası
Madde 28 - Mali işlemlerin muhasebeleştirilmesi

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Belgelerin Kontrolü ve Alacakların İzlenmesi

Madde 29 - Ödeme emri belgesi ve ekleri üzerinde yapılacak kontroller
Madde 30 - Ödeme öncesi kontrol süresi
Madde 31 - Ödemelerin yapılmasında öncelik
Madde 32 - Alacakların tahsil sorumluluğu

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Düzenlenecek Defter, Belge ve Raporlar

Madde 33 - Defter ve belgelerin düzenlenmesi ve gönderilmesi
Madde 34 - Mali raporların düzenlenmesi ve gönderilmesi

BEŞİNCİ BÖLÜM

Muhasebe Yetkilileri Arasında Hesap Devri ve Yönetim Dönemi Hesabı

Madde 35 - Hesap devri
Madde 36 - Yönetim dönemi hesabı ve verilme süresi
Madde 37 - Muhasebe birimleri ve muhasebe yetkililerinin Sayıştaya bildirilmesi
Madde 38 - Yetki
Madde 39 - Yürürlük
Madde 40 - Yürütme